Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Elektroonilised riigihanked

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Elektroonilised riigihanked

Euroopa majandus seisab silmitsi vajadusega vähendada avaliku sektori kulutusi ning leida uusi majanduskasvu allikaid. Avalike e-hangete ühtlustamine võib nende eesmärkide saavutamisele kaasa aidata.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/24/EL riigihangete kohta ja direktiivi 2004/18/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/25/EL, milles käsitletakse vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenuste sektoris tegutsevate üksuste riigihankeid ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2004/17/EÜ.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/23/EL kontsessioonilepingute sõlmimise kohta.

KOKKUVÕTE

Üleminek e-hangetele toimub Euroopa riigihanke-eeskirjade ajakohastamise raames. 2014. aasta aprillis võtsid Euroopa Parlament ja nõukogu vastu kolmest õigusaktist koosneva paketi - tänu neile tekstidele saigi üleminek võimalikuks.

MIS ON ELEKTROONILISED RIIGIHANKED (E-HANKED)?

E-hankega on tegu, kui avaliku sektori asutused kasutavad elektroonilisi sidevahendeid varustuse ja teenuste ostmiseks või riiklike ehitustööde korraldamiseks pakkumiskutsete abil.

E-hangete laialdasem kasutamine Euroopas võimaldab

  • lihtsustada riigihankesüsteemi toimimist;
  • vähendada töökoormust ja kulutusi;
  • suurendada väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEde) osalemist;
  • soodustada kvaliteedi paranemist ja hindade alanemist.

SELGEM JA LIHTSAM UUS ÕIGUSRAAMISTIK

2014. aasta aprillis võeti vastu uus õigusraamistik ehk pakett, kuhu kuuluva kolme uue direktiivi peamised eesmärgid on järgmised:

  • teha e-hanked kohustuslikuks menetluse teatavates etappides ja kesksete hankijate puhul (kes tsentraliseerivad tellimusi avaliku sektori hankijate nimel); neid meetmeid tuleb kohaldada alates aprillist 2016 ja neid tuleb rakendada Euroopa Liidus (EL) kõigi avaliku sektori hankijate puhul alates oktoobrist 2018;
  • piirata riigihankelepingute piiriüleste taotluste ees seisvaid tehnilisi tõkkeid.

Direktiividega kehtestatakse selge õiguslik raamistik, mis hõlmab elektrooniliste allkirjade võimaliku kasutamisega seotud aspekte. Lisaks on direktiivide eesmärk

  • tugevdada e-Certise infosüsteemi rolli seoses ELi 28 liikmesriigis hankemenetluste puhul nõutavate mitmesuguste sertifikaatide ja tõenditega;
  • näha ette erandid seoses elektrooniliste sidevahendite kasutamisega.

Lisaks nähakse kontsessioonilepingute sõlmimist käsitlevas direktiivis ette lihtsustatud süsteem, millega muudetakse e-hanked valikuliseks, samas kui e-teavitus tehakse kohustuslikuks.

Taust

Komisjon väljendas ühtse turu aktis soovi ajakohastada ELi e-hangetega seotud õiguslikku raamistikku. Selle sektori majanduslik tähtsus on märkimisväärne ja elektroonilise menetluse kasutuselevõtt parandab riigihangete tõhusust.

Lisateave:

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele. E-hangete strateegia ( COM(2012) 179 final - Euroopa Liidu Teatajas avaldamata).

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele. Täielikult elektroonilised riigihanked avaliku halduse moderniseerimiseks ( COM(2013) 453 final - Euroopa Liidu Teatajas avaldamata).

Selles teatises selgitatakse e-hangete rakendamisel tehtud edusamme: alates hanketeadete elektroonilisest avaldamisest ja lõpetades elektrooniliste maksetega, mis on sätestatud 2012. aasta teatises.

Viimati muudetud: 09.11.2014

Top