Help Print this page 
Title and reference
Euroopa investeerimisfondide (eurofondide) ülemaailmse konkurentsivõime tugevdamine

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Euroopa investeerimisfondide (eurofondide) ülemaailmse konkurentsivõime tugevdamine

Väikeinvestorite ja fondihaldurite hulgas populaarsed eurofondid ehk avatud investeerimisfondid on valmis edasiarendamiseks tänu nendele fondidele kohaldatavate normide uuendamisele ELi direktiiviga 2009/65/EÜ.

AKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/65/EÜ, 13. juuli 2009, vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeeringuks loodud ettevõtjaid (eurofondid) käsitlevate õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta (EMPs kohaldatav tekst) [vt muutmisaktid].

KOKKUVÕTE

ELi direktiiv 2009/65/EÜ vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeeringuks loodud ettevõtjaid (eurofondid) käsitlevate õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta võeti vastu 13. juulil 2009 ja seda kohaldatakse alates 1. juulist 2011. See näeb ette nõuded Euroopa investeerimisfondide asutamisele ja tegevusele kogu ELis.

Investeerimisfondid luuakse investorite vara ühiseks investeerimiseks finantsinstrumentide (aktsiate, võlakirjade ja muude väärtpaberite) portfelli kaudu. 1980ndatel kasutusele võetud eurofondid on investeerimisfondide Euroopa vorm, mille varad ulatusid 2009. aastal 5 triljoni euroni ehk pooleni ELi sisemajanduse kogutoodangust.

Käesoleva direktiiviga uuendatakse eurofondidele kohaldatavaid nõudeid. Selle põhieesmärgid on:

 • pakkuda investoritele laiemat tootevalikut väiksemate kuludega tõhusama eurofondide turu kaudu ELis, parema investoritele esitatava teabe ja tõhusama järelevalvega fondide üle;
 • hoida Euroopa investeerimissektori konkurentsivõimet, kohandades nõudeid turusuundumustele.

Teksti on sisse viidud järgmised muudatused:

 • parem investorile esitatav teave tänu kokkuvõtliku teabega standardsele dokumendile. Investorile esitatavas põhiteabes püütakse leida tasakaalu loetavuse ja investoritele vajaliku teabehulga vahel;
 • tõeline Euroopa pass eurofondide valitsejatele, mille eesmärk on kärpida paberimajandust ja võimaldada ühes ELi liikmesriigis asuval fondivalitsejal valitseda fonde teistes riikides;
 • eurofondide lihtsam turustamine teistes riikides tänu lihtsustatud haldusmenetlustele;
 • eurofondide lihtsam ühinemine teistes riikides, mis võimaldab suurendada keskmiste eurofondide mahtu;
 • lihtsam varade ühendamine, mis toob kaasa näiteks parema kaitse investoritele õigusraamistiku loomisega nn ühisfondide asutamiseks, kus fond investeerib üle 85% oma varadest teise fondi;
 • tugevam järelevalve eurofondide ja nende fondihaldurite üle tänu tõhustatud koostööle järelevalveasutuste vahel.

ELi direktiiv 2009/65/EÜ on eurofonde käsitlevate õigusaktide neljas versioon, mis asendab eurofondide direktiivi 85/611/EMÜ.

Eurofondide direktiivi täiustati 1. juulil 2010, kui Euroopa Komisjon võttis vastu neli rakendusakti. Nende eesmärk on veelgi parandada investorite kaitset, vähendada paberimajandust ja muuta ELi investeerimisfondid veelgi konkurentsivõimelisemaks.

Eurofondide direktiivi muudeti ELi 21. mai 2013. aasta direktiiviga 2013/14/EL. Muudatuste eesmärk on kaitsta nendesse ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjatesse investeerijaid liigse krediidireitingutele tuginemise eest. Näiteks palutakse fondivalitsejatel või äriühinguna asutatud fondidel hinnata ise ettevõtjate krediidivõimet, mitte tugineda üksnes või mehaaniliselt reitinguagentuuride väljastatud krediidireitingutele.

VIITED

Akt

Jõustumine

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2009/65/EÜ

7.12.2009

30.6.2011

ELT L 302, 17.11.2009

Muutmisakt(id)

Jõustumine

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2010/78/EL

4.1.2011

31.12.2011

ELT L 331, 15.12.2010

Direktiiv 2011/61/EL

21.7.2011

22.7.2013

ELT L 174, 1.7.2011

Direktiiv 2013/14/EL

20.6.2013

21.12.2014

ELT L 145, 31.5.2013

Direktiivi 2009/65/EÜ kronoloogilised muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesolevat konsolideeritud versiooni tuleb kasutada üksnes viitamiseks.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Rakendusmäärused

Komisjoni määrus (EL) nr 583/2010 , Euroopa Liidu Teataja L 176, 10.7.2010 ]. 1. juuli 2010 - tingimused investorile esitatava põhiteabe või prospekti esitamiseks püsival andmekandjal [Euroopa Liidu Teataja L 176, 10.7.2010].

Käesoleva määruse eesmärk on standardiseerida investorile esitatavat põhiteavet, sätestades eeskirjad, millega on ette nähtud:

 • teave, mis tuleb esitada investeerimispoliitika eesmärkide kohta;
 • riski ja tootluse esitamisviisid (nõudes esitamist arvskaalal 1-7);
 • tasude esitamis- ja selgitamisviisid.

Seda kohaldatakse ka teatavat tüüpi eurofondidele, mis koosnevad kahest või enamast investeerimisüksusest.

Komisjoni määrus (EL) nr 584/2010 , Euroopa Liidu Teataja L 176, 10.7.2010 ]. 1. juuli 2010 - standardteade ja eurofondi tõendi vorm ja sisu, elektroonilise side kasutamine pädevate asutuste vaheliseks üksteise teavitamiseks, ning kohapealse kontrolli ja uurimise kord ja pädevate asutuste vaheline teabevahetus [Euroopa Liidu Teataja L 176, 10.7.2010].

Selle määruse eesmärk on ühtlustada teises liikmesriigis eurofondi osakute turustamisest teatamise uut menetlust.

See määrab kindlaks eurofondi kasutatava standardteate vormi ja sisu. Samuti määratleb see liikmesriigi pädevate asutuste kasutatava tõendi vormi ja sisu, millega kinnitatakse, et eurofond vastab direktiivi 2009/65/EÜ tingimustele. Ühtlasi kehtestab määrus pädevate asutuste vahel teate elektroonilise edastamise üksikasjaliku korra.

Samuti sätestatakse selles järelevalvemenetlused fondivalitseja kohapealse tegevuse üle.

Direktiivid

ELi direktiiv 2010/43/EL , 1. juuli 2010 , seoses organisatsiooniliste nõuete, huvide konfliktide, äritegevuse, riskijuhtimise ning depositooriumi ja fondivalitseja vahelise lepingu sisuga [ Euroopa Liidu Teataja L 176, 10.7.2010 ].

ELi direktiiv 2010/44/EL , 1. juuli 2010 , seoses fondide ühinemisi, investor- ja ühiseurofondi struktuure ja teatamise korda käsitlevate sätetega [ Euroopa Liidu Teataja L 176, 10.7.2010 ].

Ettepanekud

Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2009/65/EÜ vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeeringuks loodud ettevõtjaid (eurofondid) käsitlevate õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta seoses depositooriumi funktsioonide, tasustamispoliitika ja sanktsioonidega [COM(2012) 350 final - Euroopa Liidu Teatajas avaldamata].

Viimati muudetud: 21.01.2014

Top