Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ELi investeerimisfondide ülemaailmse konkurentsivõime tugevdamine

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

ELi investeerimisfondide ülemaailmse konkurentsivõime tugevdamine

Direktiiv 2009/65 - ELi investeerimisfondide (eurofondid) ülemaailmse konkurentsivõime tugevdamine

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta direktiiv 2009/65/EÜ vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeeringuks loodud ettevõtjaid (eurofondid) käsitlevate õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta

KOKKUVÕTE

Vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad (eurofondid) on investeerimisfondid*, mille tegevust reguleeritakse Euroopa Liidu tasandil. Direktiivis sätestatakse eurofondide põhiline reguleeriv raamistik.

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Direktiivis sätestatakse ELi ühised eeskirjad investeerimisfondidele, et hõlbustada eurofondide piiriülest pakkumist.

PÕHIPUNKTID

Direktiivi põhieesmärgid on järgmised:

  • pakkuda investoritele laiemat tootevalikutväiksemate kuludega tõhusama eurofondide turu kaudu ELis, parema investoritele esitatava teabe ja tõhusama järelevalvega fondide üle;
  • hoida Euroopa investeerimissektori konkurentsivõimet, kohandades nõudeid turusuundumustele.

Eelkõige sätestatakse direktiivis eeskirjad, mis käsitlevad järgmist:

  • kokkuvõtliku teabega standardse dokumendi kaudu investorile esitatav teave, mis aitab tarbijal toote olemust paremini mõista;
  • tõeline „Euroopa pass” eurofondide valitsejatele, mis võimaldab ühes ELi riigis asuval fondivalitsejal valitseda fonde teistes riikides;
  • eurofondide turustamine teistes riikides nt tänu lihtsustatud haldusmenetlustele;
  • eurofondide ühinemine teistes riikides;
  • tugevam järelevalve eurofondide ja nende fondihaldurite üle nt tänu tõhustatud koostööle ELi riikide finantsteenuste järelevalveasutuste vahel.

Direktiiv 2009/65 on eurofonde käsitleva õigusakti neljas versioon, mis asendab eurofondide direktiivi 85/611/EMÜ.

Direktiivi 2009/65 muudeti direktiiviga 2014/91/EL (eurofondide V direktiiv), millega kehtestati eurofondide depositooriumide (varahaldusüksus) uued eeskirjad, nt üksused, kellel on õigus selles rollis tegutseda, nende ülesanded, ülesannete edasiandmise kord ja depositooriumide vastutus.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

7. detsembrist 2009.

Lisateave:

PÕHIMÕISTED

* Investeerimisfondid - investeerimistooted, mis luuakse investorite vara ühiseks investeerimiseks finantsinstrumentide (aktsiate, võlakirjade ja muude väärtpaberite) portfelli kaudu.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2009/65/EÜ

7.12.2009

30.6.2011

ELT L 302, 17.11.2009, lk 32-96

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2010/78/EL

4.1.2011

31.12.2011

ELT L 331, 15.12.2010, lk 120-161

Direktiiv 2011/61/EL

21.7.2011

22.7.2013

ELT L 174, 1.7.2011, lk 1-73

Direktiiv 2013/14/EL

20.6.2013

21.12.2014

ELT L 145, 31.5.2013, lk 1-3

Direktiiv 2014/91/EL

17.9.2014

18.3.2016

ELT L 257, 28.8.2014, lk 186-213

Direktiivi 2009/65/EÜ kronoloogilised muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesolevat konsolideeritud versiooni tuleb kasutada üksnes viitamiseks.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni 1. juuli 2010. aasta määrus (EL) nr 583/2010, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/65/EÜ seoses investorile esitatava põhiteabega ja tingimustega, mida tuleb täita investorile esitatava põhiteabe või prospekti esitamisel veebilehel või muul püsival andmekandjal kui paberil (ELT L 176, 10.7.2010, lk 1-15)

Komisjoni 1. juuli 2010. aasta määrus (EL) nr 584/2010, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/65/EÜ seoses standardteate ja eurofondi tõendi vormi ja sisuga, elektroonilise side kasutamisega pädevate asutuste vaheliseks üksteise teavitamiseks, ning kohapealse kontrolli ja uurimise korra ja pädevate asutuste vahelise teabevahetusega (ELT L 176, 10.7.2010, lk 16-27)

Komisjoni 1. juuli 2010. aasta direktiiv 2010/43/EL, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/65/EÜ seoses organisatsiooniliste nõuete, huvide konfliktide, äritegevuse, riskijuhtimise ning depositooriumi ja fondivalitseja vahelise lepingu sisuga (ELT L 176, 10.7.2010, lk 42-61)

Komisjoni 1. juuli 2010. aasta direktiiv 2010/42/EL, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/65/EÜ seoses fondide ühinemisi, investor- ja ühiseurofondi struktuure ja teatamise korda käsitlevate sätetega (ELT L 176, 10.7.2010, lk 28-41)

Viimati muudetud: 15.09.2015

Top