Help Print this page 
Title and reference
Massihävitusrelvade leviku vastane strateegia

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Massihävitusrelvade leviku vastane strateegia

Massihävitusrelvade leviku vastane Euroopa Liidu (EL) strateegia on ELi välispoliitika oluline osa. Selle eesmärk on piirata ja isegi kõrvaldada massihävitusrelvade ja nende kandesüsteemide levikule suunatud arendusprogrammid.

ÕIGUSAKT

Massihävitusrelvade leviku vastane Euroopa Liidu strateegia, 12. detsember 2003 (dok 15708/03) (Euroopa Liidu Teatajas avaldamata).

KOKKUVÕTE

Massihävitusrelvade, esmajoones tuuma-, bioloogiliste ja keemiarelvade ning nende kandesüsteemide (kesk- ja pikamaa rakettide, tiibrakettide ja mehitamata õhusõidukite) levik on kasvavaks ohuks kogu maailmas. Sellega seoses tõuseb ka massihävitusrelvade teatud riikides kasutamise ja nende terroristlike rühmituste käsutusse jõudmise oht.

Selliste relvade leviku tõkestamine on seega ühise välis- ja julgeolekupoliitika (ÜVJP) põhieesmärgiks, eriti pärast massihävitusrelvade leviku vastase Euroopa Liidu strateegia vastuvõtmist 2003. aastal.

Nõukogu on korduvalt uuendanud seda strateegiat, mille eesmärk on ennetada, takistada, peatada ja võimaluse korral kõrvaldada levitamise programme kogu maailmas. ELi poliitika üldised suunised on sellegipoolest jätkuvalt:

  • suurendada mitmepoolsuse tõhusust - mitmepoolsete lepingute süsteem on õiguslik alus, millele tuginevad kõik ELi pingutused massihävitusrelvade leviku tõkestamise valdkonnas, kusjuures põhieesmärgiks on rakendada neid lepinguid kogu maailmas ning parandada nendes sätestatud eeskirjade rikkumise kontrollimehhanisme;
  • piirkondlikult ja rahvusvaheliselt stabiilse keskkonna edendamine, mis puudutab esmajoones desarmeerimisele kaasa aitavate programmide toetamist ja leviku tõkestamise eesmärgi süvalaiendamist ELi kõigis poliitilistes, diplomaatilistes ja majanduslikes meetmetes ja programmides;
  • tihe koostöö põhipartneritega, nt USA, Venemaa, Ühendkuningriigi ja NATO kui leviku tõkestamisel tähtsat rolli omavate riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega.

2003. aastal vastuvõetud strateegias kirjeldatud tegevuskava elluviimiseks on ÜVJP raamistikku lisatud arvukaid meetmeid. Välissuhete nõukogu korraldab igal poolaastal massihävitusrelvadega seotud ELi strateegiat käsitleva arutelu ning iga kuue kuu tagant koostatakse aruanne sellealaste edusammude kohta.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Nõukogu järeldused ja Euroopa Liidu uued tegevussuunad massihävitusrelvade ja nende kandesüsteemide leviku vastases võitluses, Brüssel, 17. detsember 2008 (dok 17172/08) (Euroopa Liidu Teatajas avaldamata).

Nõukogu otsus 2008/974/ÜVJP, 18. detsember 2008, ballistiliste rakettide leviku tõkestamist käsitleva Haagi tegevusjuhendi toetuseks massihävitusrelvade leviku vastase ELi strateegia rakendamise raames (Euroopa Liidu Teataja L 345, 23.12.2008).

Nõukogu otsus 2010/430/ÜVJP, 26. juuli 2010, millega luuakse massihävitusrelvade leviku tõkestamise valdkonnaga tegelevate sõltumatute mõttekodade Euroopa võrgustik massihävitusrelvade leviku vastase ELi strateegia rakendamise toetamiseks (Euroopa Liidu Teataja L 202, 4.8.2010).

Nõukogu otsus 2012/423/ÜVJP, 23. juuli 2012, ballistiliste rakettide leviku tõkestamise toetamise kohta massihävitusrelvade leviku vastase ELi strateegia ja nõukogu ühise seisukoha 2003/805/ÜVJP rakendamise raames (Euroopa Liidu Teataja L 196, 24.7.2012).

Nõukogu järeldused, mis käsitlevad massihävitusrelvade ja nende kandesüsteemide levikust tulenevate uute väljakutsetega toimetulekuks tõhusa ELi poliitika jätkuva elluviimise tagamist, 21. oktoober 2013 (dok 15104/13) (Euroopa Liidu Teatajas avaldamata).

Nõukogu otsus 2013/668/ÜVJP, 18. november 2013, Maailma Terviseorganisatsiooni tegevuse toetamiseks bioohutuse ja bioturvalisuse valdkonnas massihävitusrelvade leviku vastase Euroopa Liidu strateegia raames (Euroopa liidu Teataja L 310, 20.11.2013).

Iga kuue kuu tagant koostatav arenguaruanne massihävitusrelvade leviku vastase ELi strateegia rakendamise kohta (2013/II) (Euroopa Liidu Teataja C 54, 25.2.2014).

Nõukogu otsus 2014/129/ÜVJP, 10. märts 2014, millega edendatakse massihävitusrelvade leviku tõkestamise valdkonnaga tegelevate sõltumatute mõttekodade Euroopa võrgustikku massihävitusrelvade leviku vastase ELi strateegia rakendamise toetamiseks (Euroopa Liidu Teataja L 71, 12.3.2014).

Viimati muudetud: 30.05.2014

Top