Help Print this page 
Title and reference
Makseteenused Euroopa Liidus

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Makseteenused Euroopa Liidus

Tarbijad vajavad kindlust, et nende Euroopa Liidus (EL) tehtud maksed on lihtsad, toimivad ja turvalised. Selle eesmärgi saavutamiseks on EL kehtestanud makseteenuste ühise raamistiku*, millega asendatakse ELi riikide riiklikud eeskirjad.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. novembri 2007. aasta direktiiv 2007/64/EÜ makseteenuste kohta siseturul ning direktiivide 97/7/EÜ, 2002/65/EÜ, 2005/60/EÜ ja 2006/48/EÜ muutmise ning direktiivi 97/5/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta.

KOKKUVÕTE

Tarbijad vajavad kindlust, et nende Euroopa Liidus (EL) tehtud maksed on lihtsad, toimivad ja turvalised. Selle eesmärgi saavutamiseks on EL kehtestanud makseteenuste ühise raamistiku*, millega asendatakse ELi riikide riiklikud eeskirjad.

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Selles sätestatakse makseteenuseid (nt kreeditkorraldused, otsearveldused ja kaardimaksed) reguleerivad eeskirjad, muu hulgas makseteenuse pakkujate teabenõuded ning õigused ja kohustused seoses makseteenuste kasutamisega.

OLULISEMAD PUNKTID

Tegevusloa andmine

Asutus, mis pakub makseteenuseid, peab saama tegevusloa makseteenuste osutamiseks kõikjal ELis. Igas ELi riigis on riiklik ametiasutus, kes vastutab makseasutustele tegevusloa andmise eest. Asutusele antakse luba üksnes juhul, kui tema tegevus allub kindlale juhtimiskorraldusele ja tal on olemas teatud kapital.

Nõuded teabele

Makseteenuste pakkujad peavad oma teenuste kasutajatele esitama mitmesugust selget teavet.

Enne makseteenuse osutamist peavad nad esitama selgesti mõistetavalt teavet teenustasu, kaebuse esitamise menetluse ja kõigi makstavate tasude kohta.

Pärast maksetehingu täitmist peavad nad esitama maksjale teavet, sealhulgas:

viide maksetehingu ja saaja kohta;

maksesumma;

tehinguga seotud vahendus- ja teenustasud.

Pärast maksetehingu toimumist peavad nad edastama saajale teavet.

Õigusaktiga kehtestatakse ka erieeskirjad teabe kohta, mida makseteenuste pakkujad peavad esitama juhul, kui tehingu suhtes kehtib leping, mis käsitleb järjestikuste maksetehingute täitmist tulevikus.

Õigused ja kohustused

Maksetehing eurodes või euroalasse mittekuuluva ELi riigi vääringus teostatakse ühe tööpäeva jooksul.

Makseteenuse pakkujad vastutavad täielikult maksjate ees maksetehingute nõuetekohase täitmise eest. Täitmata jäetud või valesti täidetud tehingu puhul peab maksja makseteenuse pakkuja maksetehingu parandama või maksjale asjakohase tehingusumma tagasi maksma. Juhul kui keegi teine peale maksja kuritarvitab makseviisi, näiteks krediitkaarti, kannab maksja kahjusid kuni 150 euro ulatuses.

Õigusaktis sätestatakse ka eeskirjad, mille kohaselt toimub tagasimaksmine, kui maksetehing on täidetud valesti.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Alates 25. detsembrist 2007.

PÕHIMÕISTE

Makseteenuste all mõeldakse majandustegevust, mis võimaldab järgmisi toiminguid:

sularaha sissemaksmine maksekontole või sealt väljavõtmine ning konto kasutamine;

maksetehingute (nt püsikorraldused, otsekorraldused jne) teostamine maksekontodel või elektroonilises vormis;

makseviiside väljaandmine ja/või omandamine;

rahasiire.

Lisateavet leiate Euroopa Komisjoni makseteenuste teemaliselt veebilehelt.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2007/64/EÜ

25.12.2007

1.11.2009

ELT L 319, 5.12.2007, lk 1-36

Parandus

-

-

ELT L 187, 18.7.2009, lk 5

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2009/111/EÜ

7.12.2009

31.10.2010

ELT L 302, 17.11.2009, lk. 97-119

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 2014. aasta direktiiv 2014/92/EL maksekontoga seotud tasude võrreldavuse, maksekonto vahetamise ja põhimaksekontole juurdepääsu kohta (ELT L 257, 28.8.2014, lk 214-246).

Viimati muudetud: 15.04.2015

Top