Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Meetmed euro võltsimise takistamiseks

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Meetmed euro võltsimise takistamiseks

KOKKUVÕTE:

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1338/2001 - euro võltsimise takistamine

KOKKUVÕTE

Euroopa Liit on kehtestanud süsteemi euro võltsimise takistamiseks.

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Määrusega luuakse süsteem, mis võimaldab ELi riikidel koguda teavet võltsitud pangatähtede ja müntide kohta ning jagada seda omavahel, Euroopa Keskpanga (EKP), Euroopa Komisjoni ja kolmandate riikidega, kui see on asjakohane.

PÕHIPUNKTID

Reguleerimisala

Nõukogu määrusega (EÜ) nr 1339/2001 laiendatakse määruse reguleerimisala nendele ELi riikidele, kes ei ole eurot ühisrahana kasutusele võtnud.

Euro kaitseks rajatud süsteemi põhiosad:

ELi riikide asutused (peamiselt riiklikud keskpangad) edastavad võltsitud euro pangatähtede ja müntidega seotud tehnilisi andmeid süstemaatiliselt EKP-le, kes vastutab nende säilitamise ja töötlemise eest;

ELi riikide asutused peavad lubama oma siseriiklikul analüüsikeskusel kontrollida arvatavalt võltsitud pangatähti ja siseriiklikul müntide analüüsi keskusel kontrollida arvatavalt võltsitud münte. Need asutused peavad saatma EKP-le kõik uued arvatavalt võltsitud pangatähe liigid ning Euroopa tehnika- ja teaduskeskusele kõik uued arvatavalt võltsitud mündi liigid;

krediidiasutustel, muudel makseteenuste osutajatel ja muudel asutustel, kes osalevad pangatähtede ja müntide sorteerimises ja jaotamises, on kindlaksmääratud kohustused. ELi riigid peavad ette nägema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad karistused asutustele, kes ei täida oma kohustusi;

koostöö ELi riikide asjaomaste asutuste (esmajoones rahvusvahelises rahavõltsimise vastu võitlemise konventsioonis nimetatud siseriiklike keskasutuste), EKP, komisjoni ja Euroopa Politseiameti (Europol) vahel;

euro võltsimise juhtude kohta teabe tsentraliseerimine siseriiklikul tasandil ja andmete edastamine Europolile;

koostöö kolmandate riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega (sh Interpol).

ELi riigid peavad saatma komisjonile ja EKP-le nimekirja asutustest, kelle nad on määranud pädevaks tuvastama võltsitud pangatähti ja münte.

TAUST

Enne euro kasutuselevõttu 2002. aastal vastu võetud määruse (EÜ) nr 1338/2001 eesmärk on takistada euro pangatähtede ja müntide võltsimist.

See täiendab varem vastu võetud otsuseid järgmiselt:

luuakse siseriiklikud analüüsikeskused;

EKP ja euromünte analüüsiv Euroopa tehnika- ja teaduskeskus koguvad euro võltsimist käsitlevat tehnilist teavet;

euro võltsimise eest nähakse ette kriminaalkaristused.

Lisateave:

ÕIGUSAKT

Nõukogu 28. juuni 2001. aasta määrus (EÜ) nr 1338/2001, milles sätestatakse euro võltsimise takistamiseks vajalikud meetmed

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EÜ) nr 1338/2001

4.7.2001

-

ELT L 181, 4.7.2001, lk 6-10

Määrus (EÜ) nr 1339/2001 (millega laiendatakse määruse (EÜ) nr 1338/2001 mõju nendele liikmesriikidele, kes ei ole eurot ühisrahana kasutusele võtnud)

1.1.2002

-

ELT L 181, 4.7.2001, lk 11Vt konsolideeritud versioon.

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EÜ) nr 44/2009

23.1.2009

-

ELT L 17, 22.1.2009, lk 1-3

Määrus (EÜ) nr 45/2009

9.2.2009

-

ELT L 17, 22.1.2009, lk 4

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Nõukogu 6. detsembri 2001. aasta otsus 2001/887/JSK euro kaitsmise kohta võltsimise eest (ELT L 329, 14.12.2001, lk 1 ja 2)

2001/912/EÜ: Euroopa Keskpanga 8. novembri 2001. aasta otsus võltsingute seiresüsteemi (VSS) kasutamise teatavate tingimuste kohta (EKP/2001/11) (EÜT L 337, 20.12.2001, lk 49-51)

Nõukogu 8. detsembri 2003. aasta otsus 2003/861/EÜ, mis käsitleb võltsitud euromüntidega seotud analüüsimist ja koostööd (ELT L 325, 12.12.2003, lk 44)

2010/597/EL: Euroopa Keskpanga 16. septembri 2010. aasta otsus euro pangatähtede ehtsuse ja ringluskõlblikkuse kontrolli ning taasringluse kohta (EKP/2010/14) (ELT L 267, 9.10.2010, lk 1-20)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. detsembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1210/2010 euromüntide autentimise ja ringlusse kõlbmatute euromüntide käitlemise kohta (ELT L 339, 22.12.2010, lk 1-5)

2013/211/EL: Euroopa Keskpanga 19. aprilli 2013. aasta otsus euro pangatähtede nimiväärtuste, tehniliste nõuete, reprodutseerimise, vahetamise ja ringlusest kõrvaldamise kohta (EKP/2013/10) (ELT L 118, 30.4.2013, lk 37-42)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2014. aasta määrus (EL) nr 331/2014, millega luuakse vahetus-, abi- ja koolitusprogramm euro kaitsmiseks võltsimise eest (programm „Perikles 2020”) ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsused 2001/923/EÜ, 2001/924/EÜ, 2006/75/EÜ, 2006/76/EÜ, 2006/849/EÜ ja 2006/850/EÜ (ELT L 103, 5.4.2014, lk 1-9)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiiv 2014/62/EL, milles käsitletakse euro ja muude vääringute kriminaalõiguslikku kaitset võltsimise vastu ning millega asendatakse nõukogu raamotsus 2000/383/JSK (ELT L 151, 21.5.2014, lk 1-8)

Euroopa Politseiameti (Europol) ja Euroopa Keskpanga (EKP) leping (ELT C 123, 17.4.2015, lk 1-5)

Viimati muudetud: 06.10.2015

Top