Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sõiduautode saasteainete heitkoguste vähendamine

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Sõiduautode saasteainete heitkoguste vähendamine

Väikesõidukid - sõiduautod ja kaubikud - on üks põhilisi õhusaaste allikaid ning need tekitavad ligikaudu 15% Euroopa Liidu süsinikdioksiidi (CO2) heitkogustest. EL võtab meetmeid, mis aitaksid vähendada maanteetranspordi keskkonnamõju ja aitaksid kaasa üleminekule vähese süsihappegaasi heitega majandusele.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. juuni 2007. aasta määrus (EÜ) nr 715/2007, mis käsitleb mootorsõidukite tüübikinnitust seoses väikeste sõiduautode ja kommertsveokite (Euro 5 ja Euro 6) heitmetega ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust.

KOKKUVÕTE

Väikesõidukid - sõiduautod ja kaubikud - on üks põhilisi õhusaaste allikaid ning need tekitavad ligikaudu 15% Euroopa Liidu süsinikdioksiidi (CO2) heitkogustest. EL võtab meetmeid, mis aitaksid vähendada maanteetranspordi keskkonnamõju ja aitaksid kaasa üleminekule vähese süsihappegaasi heitega majandusele.

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Käesoleva määrusega ühtlustatakse mootorsõidukite ja varuosade tüübikinnitusele seoses heitmetega esitatavad tehnilised nõuded, et need oleksid samad kõigis ELi riikides ning võimaldaksid vältida ühtse turu häireid. Sellega pannakse tootjatele konkreetseid kohustusi ning nähakse ette juurdepääs remondi- ja hooldusteabele.

PÕHIPUNKTID

Tootjad peavad:

tõendama, et kõik müüdavad, registreeritavad või kasutuselevõetavad uued sõidukid vastavad määruses sätestatud heitkoguste normidele;

andma sõiduki ostjale CO2 heitkoguse ja kütusekulu andmed;

tagama, et sõidukile paigaldatud saastetõrjeseadmed kestavad 160 000 kilomeetri läbimiseni ning neid kontrollitakse viie aasta või 100 000 km täitumisel, olenevalt sellest, kumb täitub esimesena;

tagama sõltumatutele ettevõtjatele veebilehtedel standardse vormi kaudu vaba juurdepääsu sõidukite remondi- ja hooldusteabele. Nad võivad võtta selle teenuse eest mõistlikku tasu.

Muud tingimused

Riiklikud ametiasutused ei tohi keelduda EÜ tüübikinnituse andmisest, kui sõiduk vastab kõigile määruse tingimustele.

ELi riigid võivad anda finantssoodustusi, et kiirendada saastetõrjeseadmete kasutuselevõtmist.

Käesoleva määruse sätete rikkumise eest võidakse kohaldada trahve.

Heitkoguste normid on ette nähtud erinevatele saasteainetele (nt süsinikmonooksiid ja lämmastikoksiid) ning sõidukitüüpidele.

Määrusega (EÜ) nr 443/2009 kehtestatakse uute sõiduautode CO2 heitenormiks 130 g CO2/km. Alates 2020. aastast see väheneb (95 g CO2/km).

Euroopa Komisjon tegi 2014. aastal ettepaneku võtta vastu määrus, millega antaks komisjonile täiendavaid õigusi võtta meetmeid saasteainete heitkoguste vähendamiseks.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

2. juulist 2007.

Lisateavet leiate Euroopa Komisjoni sõidukite CO2-heite vähendamise veebilehelt.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EÜ) nr 715/2007

2.7.2007

-

ELT L 171, 29.6.2007, lk 1-16

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EÜ) nr 692/2008

31.7.2008

-

ELT L 199, 28.7.2008, lk 1-136

Määrus (EÜ) nr 595/2009

7.8.2009

-

ELT L 188, 18.7.2009, lk 1-13

Määrus (EL) nr 566/2011

19.6.2011

-

ELT L 158, 16.6.2011, lk 1-24

Määrus (EL) nr 459/2012

4.6.2012

-

ELT L 142, 1.6.2012, lk 16-24

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta määrus (EÜ) nr 443/2009, millega kehtestatakse uute sõiduautode heitenormid väikesõidukite süsinikdioksiidiheite vähendamist käsitleva ühenduse tervikliku lähenemisviisi raames (ELT L 140, 5.6.2009, lk 1-15).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. septembri 2007. aasta direktiiv 2007/46/EÜ, millega kehtestatakse raamistik mootorsõidukite ja nende haagiste ning selliste sõidukite jaoks mõeldud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike kinnituse kohta (raamdirektiiv) (ELT L 263, 9.10.2007, lk 1-160).

Ettepanek: Euroopa parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrusi (EÜ) 715/2007 ja (EÜ) 595/2009 seoses maanteesõidukite saasteainete heitkoguste vähendamisega (COM(2014) 28 (final), 31.1.2014).

Viimati muudetud: 23.07.2015

Top