Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Merekeskkonna kaitse strateegia

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Merekeskkonna kaitse strateegia

Euroopa merekeskkonda mõjutavad mitmesugused survetegurid, mis kahjustavad mere ökosüsteemi tervist. Käesoleva direktiiviga kehtestatakse ühine raamistik ja eesmärgid merekeskkonna kaitsmiseks ja säilitamiseks ning seda kahjustava inimtegevuse tõkestamiseks.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. juuni 2008. aasta direktiiv 2008/56/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse merekeskkonnapoliitika-alane tegevusraamistik (merestrateegia raamdirektiiv).

KOKKUVÕTE

Euroopa merekeskkonda mõjutavad mitmesugused survetegurid, mis kahjustavad mere ökosüsteemi tervist. Käesoleva direktiiviga kehtestatakse ühine raamistik ja eesmärgid merekeskkonna kaitsmiseks ja säilitamiseks ning seda kahjustava inimtegevuse tõkestamiseks.

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

 • Sellega kehtestatakse miinimumnõuded, mille kohaselt ELi riigid peavad töötama välja strateegiad mere ökosüsteemi kaitseks ning tagama merekeskkonnaga seotud majandustegevuse jätkusuutlikkuse.
 • Sellega tagatakse piiriüleste programmide abil koostöö merepiirkondades (Atlandi ookeani kirdeosa, Läänemeri, Vahemeri ja Must meri). Nende programmide hulgas on ka meetmed kokkulepitud eemärkide täitmiseks, et saavutada 2020. aastaks hea keskkonnaseisund*.
 • See aitab kaasa merekaitsealade ülemaailmse võrgustiku loomisele ja dialoogi algatamisele väljaspool ELi asuvate riikidega.

HILJUTISED SÜNDMUSED

 • 2014. aastal vaatas komisjon läbi direktiivi rakendamise esimesed sammud. Pärast seda on ELi riigid kehtestanud oma seireprogrammid.
 • Merestrateegia raamdirektiiv on keskkonnaalaseks eeskujuks mereala ruumilise planeerimise direktiivile, mis avaldati 2014. aastal.
 • Viimane kuulub integreeritud merenduspoliitika hulka, mille eesmärk on optimaalne ookeani majandamine ja merenduse juhtimine. Integreeritud merenduspoliitika eesmärk on toetada ja hõlbustada aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia „Euroopa 2020” elluviimist.
 • ELi riikide ametiasutused peavad korraldama merealadel tegevust mitmesuguste ökoloogiliste, majanduslike ja sotsiaalsete eesmärkide saavutamiseks.
 • ELi riigid peavad koostama meetmeprogrammid. Nende abil kaardistatakse käsitletava piirkonna piirid ning kehtestatakse olemasolevate ja tulevaste meetmete ajakava merendusalase tegevuse jätkusuutlikuks juhtimiseks.

OLULISEMAD PUNKTID

 • ELi riigid peavad hindama oma mereakvatooriumi keskkonnaseisundit ja inimtegevuse mõju (mis hõlmab ka sotsiaal-majanduslikku analüüsi). Seejärel peavad nad seadma sihid, mis võimaldaksid saavutada 2020. aastaks hea keskkonnaseisundi, kehtestama keskkonnaalased eesmärgid, töötama välja järelevalvevõrgustikud ja koostama meetmeprogrammid.
 • Esialgne hindamine võib aidata parandada teadmisi Euroopa merealade kohta selliste programmide kaudu nagu „Merealased teadmised 2020” , INSPIRE või Copernicus.
 • Euroopa mered jagunevad neljaks merepiirkonnaks: Läänemeri, Atlandi ookeani kirdeosa, Vahemeri ja Must meri. Ühes ja samas merepiirkonnas tegutsevad riigid peavad oma tegevuse kooskõlastama.
 • Eesmärkidega seotud edusammude mõõtmiseks ja hindamiseks koostatakse seireprogrammid. Kui mõni eesmärk jääb täitmata, peavad ELi riigid selgitama selle põhjuseid ja võivad vajaduse korral kohaldada teatavaid erandeid.

PÕHIMÕISTED

Hea keskkonnaseisund on seotud ökoloogiliselt mitmekesiste ja dünaamiliste merede ja ookeanidega, mis on puhtad, terved ja produktiivsed. Eesmärk on tagada merekeskkonna säilimine praegustele ja tulevastele põlvkondadele.

Lisateavet leiate Euroopa Komisjoni veebilehelt, mille teemaks on meie ookeanid, mered ja rannikualad.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2008/56/EÜ

15.7.2008

15.7.2010

ELT L 164, 25.6.2008, lk 19-40

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 2014. aasta direktiiv 2014/89/EL, millega kehtestatakse mereruumi planeerimise raamistik (ELT L 257, 28.8.2014, lk 135-145).

Komisjoni aruanne nõukogule ja Euroopa Parlamendile. Merestrateegia raamdirektiivi (2008/56/EÜ) rakendamise esimene etapp, Euroopa Komisjoni hinnang ja juhised (COM(2014) 97 (final), 20.2.2014).

Viimati muudetud: 19.12.2014

Top