Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Joogivesi – peamised kvaliteedistandardid

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Joogivesi – peamised kvaliteedistandardid

KOKKUVÕTE:

direktiiv 98/83/EÜ – olmevee kvaliteet

KOKKUVÕTE

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

 • Käesoleva direktiiviga kehtestatakse joogivee standardid.
 • Selle eesmärk on kaitsta inimeste tervist olmevee mistahes saastatusest tulenevate kahjulike mõjude eest, tagades olmevee* tervislikkuse ja puhtuse.

PÕHIPUNKTID

 • ELi riigid peavad:
  • võtma meetmeid, mis on vajalikud tagamaks, et vesi vastab mikrobioloogilistele ja keemilistele miinimumnõuetele ning ei sisalda mikroorganisme, parasiite ega mistahes kahjulikke aineid sellisel arvul ega sellises koguses, mis võib olla ohtlik inimeste tervisele;
  • tagama vee standarditele vastavuse paigas, kus see väljub kraanidest või paakautost;
  • tagama vee kvaliteedi korrapärase seire kindlaksmääratud proovivõtukohtades, kontrollimaks, et vesi vastab mikrobioloogiliste, keemiliste ja indikaatorfunktsiooniga parameetrite väärtustele;
  • standarditele mittevastavuse korral viivitamata välja uurima selle põhjuse ning võtma vajalikke parandusmeetmeid;
  • inimeste tervisele potentsiaalselt ohtliku olmevee tarbimiseks andmise keelama või selle kasutamist piirama;
  • parandusmeetmete võtmisel teavitama tarbijaid;
  • avaldama iga kolme aasta järel aruande olmevee kvaliteedi kohta. See avaldatav teave saadetakse Euroopa Komisjonile.
 • Komisjon:
  • avaldab iga kolme aasta järel riikide andmeid kokkuvõtva aruande olmevee kvaliteedi kohta;
  • vaatab iga viie aasta järel mikrobioloogilised, keemilised ja indikaatorfunktsiooniga parameetrid ning järelevalve spetsifikatsioonid läbi, pidades silmas teaduse ja tehnika arengut. Komisjon võib teha ettepanekuid neid muuta.
 • Käesolevat direktiivi ei kohaldata loodusliku mineraalvee ega meditsiinilise tootena klassifitseeritava vee suhtes.
 • ELi riigid võivad siseriiklikest õigusaktidest välja jätta mittekaubandusliku olmevee, mis pärineb isiklikust veevarustusest ja mida kasutab kuni 50 inimest.
 • Komisjon võttis 2015. aastal vastu direktiivi (EL) 2015/1787, millega kehtestati uued ELi eeskirjad joogivee parema järelevalve tagamiseks. Vastusena ELi kodanike nõudmistele võtta vastu õigusaktid, mis tagaksid parema, õiglase ja üldise veevarustuse, lubab kõnealune direktiiv ELi riikidel teha kogu ELis joogivee seiret paindlikumalt (vt allpool lõik „Taust”).

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiiv jõustus 25. detsembril 1998. ELi riigid pidid selle oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 25. detsembriks 2000.

TAUST

Esimene Euroopa kodanikualgatus kutsus 2014. aasta alguses pärast kampaania Right2Water läbiviimist üles võtma vastu ELi õigusakti, mis tagaks õiguse veele ja kanalisatsioonile.

Euroopa kodanikualgatuse menetlus kehtestati Euroopa Liidu lepingu artikli 11 lõikes 4. See võimaldab inimestel paluda komisjonil võtta oma vastutusalas meetmeid, kui algatusele on kogutud vähemalt miljon allkirja vähemalt seitsmest ELi riigist.

Lisateave:

PÕHIMÕISTE

* Olmevesi – algolekus ja töödeldud vesi, mis on mõeldud joogiveeks, toiduvalmistamiseks või muuks olmetarbimiseks. Seda võidakse kätte toimetada kraanist, paagiga, pudelites või mahutites.

ÕIGUSAKT

Nõukogu 3. novembri 1998. aasta direktiiv 98/83/EÜ olmevee kvaliteedi kohta (EÜT L 330, 5.12.1998, lk 32–54)

Direktiivi 98/83/EÜ järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Viimati muudetud: 06.06.2016

Top