Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Asulareovee puhastamine

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Asulareovee puhastamine

Selle Euroopa Liidu õigusakti eesmärk on reovee nõuetekohase töötlemise tagamine, et kaitsta inimeste tervist ja keskkonda.

ÕIGUSAKT

Nõukogu 21. mai 1991. aasta direktiiv 91/271/EMÜ asulareovee puhastamise kohta

KOKKUVÕTE

Selle Euroopa Liidu õigusakti eesmärk on reovee nõuetekohase töötlemise tagamine, et kaitsta inimeste tervist ja keskkonda.

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Direktiivi eesmärk on kaitsta veekeskkonda asulareovee kahjulike mõjude eest (nagu näiteks eutrofeerumine), selles sätestatakse kogu ELis kehtivad eeskirjad reovee kogumise, töötlemise ja ärajuhtimise kohta. Õigusaktis käsitletakse samuti reovett, mis tekib tööstustes, näiteks põllumajandus- ja toiduainetööstuses (nt toidu töötlemine ja õllepruulimine).

OLULISEMAD PUNKTID

ELi riigid peavad

  • koguma ja töötlema reovett vähemalt 2000 elanikuga linnades ning kogutud reovett biopuhastama*;
  • puhastama reovett põhjalikumalt vähemalt 10 000 elanikuga linnades, mis asuvad kindlaksmääratud tundlikel aladel*;
  • tagama, et reoveepuhasteid hallatakse nõuetekohaselt, et tagada nende piisav jõudlus, ning tagama, et need oleksid võimelised töötama kõigis normaalsetes ilmastikutingimustes;
  • nõudma luba asulareovee põllumajandus- ja toiduainetööstusest ärajuhtimiseks ning tööstusheitmete asulareovee kogumissüsteemi juhtimiseks;
  • võtma meetmeid pinnavee reostumise piiramiseks sadevete ülevoolu tõttu ekstreemsetes olukordades, nagu näiteks ebatavaliselt tugev vihm;
  • jälgima reoveepuhastite ja pinnavee toimimist;
  • jälgima reoveesetete kõrvaldamist ja taaskasutamist.

I lisas on lisaks jälgimise ja tulemuste hindamise meetodite kirjeldamisele kirjeldatud ka üldtingimusi

  • kogumissüsteemide kohta;
  • reoveepuhastitest asulareovee ärajuhtimise kohta, kaasa arvatud selle tegevuse heitkoguste piirväärtused;
  • tööstusheitmete asulareovee kogumissüsteemi juhtimise kohta.

II lisas kirjeldatakse tundlike ja vähemtundlike alade määratlemise kriteeriume.

Euroopa Komisjoni 2013. aasta aruandes tuuakse välja, et õigusakti kohaldamine on hoolimata tehtud edusammudest endiselt raske põhiliselt sellega kaasnevate suurte investeeringute tõttu taristusse.

MILLAL HAKATAKSE DIREKTIIVI KOHALDAMA?

Alates 29. maist 1991 (erinevate nõuete jaoks on mitu eraldi tähtaega). 1998. aastal võttis komisjon vastu direktiivi 98/15/EÜ, et muuta mõned eeskirjad selgemaks nende erinevate tõlgenduste tõttu ELi riikides. See jõustus 27. märtsil 1998. Riikidele, mis liitusid Euroopa Liiduga alates 2004. aastast, kohaldatakse teistsuguseid tähtaegu. Need on sätestatud iga riigi liitumislepingus.

PÕHIMÕISTED

Eutrofeerumine: vee rikastumine toitainetega (näiteks fosfori- ja lämmastikühenditega), mis häirib vees esinevate organismide tasakaalu ning veekvaliteeti üldiselt.

Biopuhastamine: reovee puhastamine protsessi abil, mis üldjuhul hõlmab vee bioloogilist töötlemist (kasutades baktereid, ensüüme jms) koos teistkordse selitamisega, või muu protsessi abil, mille korral direktiivi I lisa nõuded on täidetud.

Tundlikud alad: (i) veekogud, millel on oht eutrofeeruda, (ii) joomiseks mõeldud pinnavesi, mis sisaldab rohkem kui 50 mg/l nitraate, ning (iii) alad, kus põhjalikum töötlemine peab toimuma kooskõlas ELi seadusandlusega näiteks vee, suplusvee, limuste elukeskkonna vee ning elupaikade ja lindude kaitse kohta.

TAUST

Lisateavet leiate Euroopa Komisjoni linnareovee direktiivi veebilehelt.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 91/271/EMÜ

19.6.1991

30.6.1993

ELT L 135, 30.5.1991, lk 40-52

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 98/15/EÜ

27.3.1998

30.9.1998

ELT L 67, 7.3.1998, lk 29 ja 30

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni 26. juuni 2014. aasta rakendusotsus 2014/431/EL nõukogu direktiivi 91/271/EMÜ rakendamiseks koostatud riiklike kavadega seotud aruandluse vormide kohta (ELT L 197, 4.7.2014, lk 77-86).

Komisjoni aruanne. Nõukogu 21. mai 1991. aasta direktiivi 91/271/EMÜ (asulareovee puhastamise kohta, mida on muudetud komisjoni 27. veebruari 1998. aasta direktiiviga 98/15/EÜ) rakendamine. Kokkuvõte liikmesriikides rakendatud meetmetest ning kooskõlas direktiivi artiklitega 17 ja 13 saadud teabe hindamine (KOM(98) 775 (lõplik),15.1.1999).

Komisjoni aruanne. Nõukogu 21. mai 1991. aasta direktiivi 91/271/EMÜ (asulareovee puhastamise kohta, mida on muudetud komisjoni 27. veebruari 1998. aasta direktiiviga 98/15/EÜ) rakendamine (KOM(2001) 685(lõplik), 21.11.2001).

Komisjoni aruanne nõukogule ja Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele. Nõukogu 21. mai 1991. aasta direktiivi 91/271/EMÜ (asulareovee puhastamise kohta, mida on muudetud komisjoni 27. veebruari 1998. aasta direktiiviga 98/15/EÜ) rakendamine (KOM(2004) 248(lõplik), 23.4.2004).

Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele. Seitsmes aruanne asulareovee puhastamise direktiivi (91/271/EMÜ) rakendamise kohta (COM(2013) 574 (final), 7.8.2013).

Komisjoni talituste töödokument. Lisatud dokumendile „Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile ja nõukogule. Euroopa Ühendus teel säästva veemajanduse juurde. Vee raamdirektiivi 2000/60/EÜ rakendamise esimene järk” [KOM(2007) 128 (lõplik)] [SEK(2007) 363] (SEK(2007) 362 (lõplik), 22.3.2007).

Komisjoni talituste töödokument. Viies komisjoni kokkuvõte asulareovee puhastamise direktiivi rakendamise kohta (SEK(2009) 1114 (lõplik), 3.8.2009).

Komisjoni talituste töödokument. Kuues komisjoni kokkuvõte asulareovee puhastamise direktiivi rakendamise kohta (SEK(2011) 1561 (lõplik), 7.12.2011).

Viimati muudetud: 20.04.2015

Top