Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Hea kvaliteediga vesi Euroopas (ELi veedirektiiv)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Hea kvaliteediga vesi Euroopas (ELi veedirektiiv)

Üha kasvav tarve saada igal otstarbel piisavas koguses hea kvaliteediga vett seab Euroopa Liidu veevarud üha tugevneva surve alla. Käesoleva direktiivi eesmärk on kaitsta ja parandada vee kvaliteeti.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2000. aasta direktiiv 2000/60/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane tegevusraamistik

KOKKUVÕTE

Üha kasvav tarve saada igal otstarbel piisavas koguses hea kvaliteediga vett seab Euroopa Liidu veevarud üha tugevneva surve alla. Käesoleva direktiivi eesmärk on kaitsta ja parandada vee kvaliteeti.

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Käesoleva direktiiviga kehtestatakse eeskirjad, et hoida ära ELi veekogude vee seisundi halvenemine ning saavutada 2015. aastaks Euroopa jõgede, järvede ja põhjavee hea seisund.

See hõlmab konkreetselt:

 • kogu maismaa-*, pinnavee*, üleminekuvee*, rannikuvee ja põhjavee* kaitset;
 • ökosüsteemide taastamist nendes veekogudes ja nende ümber;
 • veekogude reostuse vähendamist;
 • säästva veekasutuse tagamist üksikisikute ja ettevõtjate poolt.

PÕHIPUNKTID

Käesoleva õigusaktiga sätestatakse riiklike asutuste selged kohustused. Nad peavad:

 • määrama kindlaks oma territooriumil asuvad vesikonnad (st neid ümbritsevad maa-alad, millelt voolab vesi konkreetsesse jõgikonda);
 • määrama asutused nende vesikondade majandamiseks vastavalt ELi eeskirjadele;
 • analüüsima iga vesikonna omadusi, sh inimtegevuse mõju, ja koostama veekasutuse majandusliku hinnangu;
 • jälgima vee seisundit igas vesikonnas;
 • koostama registri kaitsealadest (nt joogivee võtmiseks mõeldud veed), mis nõuavad erilist tähelepanu;
 • koostama ja rakendama vesikonna majandamiskavasid, et hoida ära pinnavee seisundi halvenemist, kaitsta põhjavett ja parandada selle seisundit ning säilitada kaitsealasid;
 • tagama veevarustusteenuste kulude katmise veevarude tõhusaks kasutamiseks ning põhimõtte „saastaja maksab” järgimiseks;
 • teavitama üldsust ja pidama konsultatsioone kohaliku vesikonna veemajanduskava kohta.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

22. oktoobrist 2000.

PÕHIMÕISTED

* Maismaavesi - kogu seisev või voolav vesi maapinnal.

* Pinnavesi - kogu maismaavesi, välja arvatud põhjavesi, üleminekuvesi ja rannikuvesi.

* Üleminekuvesi - pinnaveekogu jõesuudme läheduses, mis on osaliselt soolane oma läheduse tõttu rannikuvetele, kuid sisaldab olulist mageveevoolu.

* Põhjavesi - kogu vesi, mis asub maapinna all.

Veedirektiiv: üksikasjad.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2000/60/EÜ

22.12.2000

22.12.2003

ELT L 327, 22.12.2000, lk 1-73

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Otsus 2455/2001/EÜ

16.12.2001

-

ELT L 331, 15.12.2001, lk 1-5

Direktiiv 2008/32/EÜ

21.3.2008

-

ELT L 81, 20.3.2008, lk 60 ja 61

Direktiiv 2009/31/EÜ

25.6.2009

25.6.2011

ELT L 140, 5.6.2009, lk 114-135

Direktiiv 2013/39/EL

13.9.2013

14.11.2015

ELT L 226, 24.8.2013, lk 1-17

Direktiiv 2013/64/EL

1.1.2014

Erineb olenevalt artiklitest

ELT L 353, 28.12.2013, lk 8-12

Direktiivi 2000/60/EÜ kronoloogilised muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta direktiiv 2006/118/EÜ, mis käsitleb põhjavee kaitset reostuse ja seisundi halvenemise eest (ELT L 372, 27.12.2006, lk 19-31).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2007. aasta direktiiv 2007/60/EÜ üleujutusriski hindamise ja maandamise kohta (ELT L 288, 6.11.2007, lk 27-34).

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele. Euroopa veevarude kaitsmise kava (COM(2012) 673 (final), 14.11.2012).

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile ja nõukogule. Veepoliitika raamdirektiiv ja üleujutuste direktiiv: meetmed ELi vee hea seisundi saavutamiseks ja üleujutusriski vähendamiseks (COM(2015) 120 (final), 9.3.2015).

Viimati muudetud: 30.07.2015

Top