Help Print this page 
Title and reference
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 101 ja 102 kohaldamine (varem EÜ asutamislepingu artiklid 81 ja 82)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 101 ja 102 kohaldamine (varem EÜ asutamislepingu artiklid 81 ja 82)

Nõukogu määrusega (EÜ) nr 1/2003 kehtestatud monopolidevastaste menetluste uue korra eesmärk on tagada Euroopa Liidu (EL) konkurentsieeskirjade tõhusam jõustamine tarbijate ja ettevõtete huvides ning kergendada Euroopas äriga tegelevate firmade halduskoormust. Konkurentsieeskirjade detsentraliseeritud kohaldamise ja järelkontrolli tugevdamise kaudu kergendab määrus komisjoni halduskoormust, võimaldades koondada ressursid sanktsioonide rakendamisele kõige tõsisemate konkurentsirikkumiste suhtes. Samuti suurendab see liikmesriikide konkurentsiasutuste ja kohtute osa ELi konkurentsiõiguse rakendamisel ning tagab selle tõhusa ja ühetaolise kohaldamise.

AKT

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1/2003 16. detsember 2002, asutamislepingu artiklites 81 ja 82 sätestatud konkurentsieeskirjade rakendamise kohta [vt muutmisakt(id)].

KOKKUVÕTE

Kõnealune määrus, mille nõukogu võttis vastu 16. detsembril 2002 ja millega rakendatakse Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELTL) artiklites 101 ja 102 sätestatud konkurentsieeskirjad (varem Euroopa Ühenduse asutamislepingu (EÜ asutamisleping) artiklid 81 ja 82), asendas 1. mai 2004. aasta määruse (EMÜ) nr 17/62.

Määrusega nr 17/62 loodi tsentraliseeritud järelevalvesüsteem, mille kohaselt tuleb erandi tegemise tingimuste täitmiseks teatada komisjonile lepingutest, mis võivad piirata või moonutada ELi liikmesriikide vahelist kaubandust. Seoses komisjoni ainuõigusega lubada sõlmida kokkuleppeid, mis piiravad konkurentsi, kuid mis vastavad EÜ asutamislepingu artikli 81 lõike 3 tingimustele, on ettevõtted teada andnud arvukatest kokkulepetest, ning see asjaolu on õõnestanud jõupingutusi edendada ELi konkurentsieeskirjade ranget ja detsentraliseeritud kohaldamist.

Selleks, et lihtsustada ettevõtete haldusformaalsusi ja võimaldada komisjonil võtta tõhusamaid meetmeid konkurentsieeskirjade tõsiste rikkumiste vastu, algatas komisjon oma 1999. aasta valge raamatu avaldamisega pikaajalise reformiprotsessi, mille tulemusena avaldati käesolev määrus.

Reformiga kaasneb üleminek eelneval teatamisel põhinevalt komisjoni poolt lubade väljastamise tsentraliseeritud süsteemilt seaduslike erandite süsteemile, mis ELi konkurentsieeskirjade detsentraliseeritud kohaldamisel ja järelkontrolli tugevdamisel põhinedes vähendab komisjoni töökoormust ja suurendab liikmesriikide konkurentsiasutuste ja kohtute osa ELi konkurentsiõiguse rakendamisel ning tagab selle tõhusa ja ühetaolise kohaldamise.

Reguleerimisala

Määruses sätestatakse rakenduseeskirjad seoses Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELTL) sätetega, mis puudutavad kokkuleppeid, ettevõtjate ühenduste otsuseid ja kooskõlastatud tegevust, mis võivad piirata konkurentsi (ELTLi artikkel 101), ja turgu valitseva seisundi kuritarvitamist (ELTLi artikkel 102).

Komisjoni koostöö ELi liikmesriikide konkurentsiasutuste ja kohtutega

Määrusega kehtestatud seaduslike erandite süsteemi otsene eemärk on suurendada ettevõtjate vastutust, sest kuna eelneva teatamise nõuet nende suhtes enam ei kohaldata, tuleb neil heas usus tagada, et kokkulepped ei kahjusta konkurentsi ega riku ELi eeskirju kõnealuses valdkonnas. Rikkumiste vältimiseks võtavad Euroopa konkurentsiasutused (sealhulgas komisjon) ja liikmesriikide kohtud oma vastavate tegevusalade koordineerimisel enda kanda suurema vastutuse, et tagada ELi konkurentsieeskirjade järgimine. Selleks tuleb soodustada erinevate institutsioonide vahelist teabevahetust.

Et hõlbustada teabevahetust Euroopa konkurentsiasutuste vahel, näeb määrus ette Euroopa konkurentsivõrgustiku loomise, mis koosneb liikmesriikide konkurentsiasutuste ja komisjoni esindajatest. Võrgustik võimaldab vahetada teavet (k.a konfidentsiaalset teavet), mis võib aidata konkurentsieeskirjade rikkujaid vastutusele võtta. Komisjon peab edastama olulisemate dokumentide koopiad ja konkurentsiasutuste nõudel esitama dokumendid, mis on vajalikud tema poolt uuritava juhtumi hindamiseks. Liikmesriikide konkurentsiasutused on omalt poolt kohustatud teatama komisjonile keelust või otsusest, millega kiidetakse heaks kohustused seoses ELTLi artiklite 101 ja 102 kohaldamisega, või tühistatakse grupierandi määrusega antud erand, hiljemalt 30 päeva jooksul enne selle vastuvõtmist.

Et vältida tegevuse kattumist ja tagada Euroopa konkurentsiõiguse ühtne ja ühetaoline kohaldamine, säilitatakse määruses reegel, et kui komisjon algatab oma menetluse, ei ole liikmesriikide konkurentsiasutustel automaatselt enam pädevust asjaga tegeleda. Sellest hoolimata kohustub komisjon enne menetluse alustamist pidama nõu kõnealuse riikliku ametiasutusega. Kui ELi liikmesriigi konkurentsiasutusele või komisjonile esitatakse kaebus kokkuleppe, ettevõtjate ühenduse otsuse või kooskõlastatud tegevuse kohta, mida mõni teine konkurentsiasutus on juba käsitlenud või käsitleb, võib menetluse peatada või kaebuse tagasi lükata.

Enne otsuse vastuvõtmist, millega nõutakse rikkumise lõpetamist, kuulutatakse ELTLi artikli 101 lõige 1 kohaldamatuks või määratakse ettevõtjale trahv või perioodiline karistusmakse, konsulteerib komisjon oma istungil või kirjaliku menetluse teel konkurentsi piiravat tegevust ja turgu valitsevat seisundit käsitleva nõuandekomiteega. Nimetatud komitee, mis koosneb liikmesriikide konkurentsiasutuste esindajatest, on foorum Euroopa konkurentsiametite menetluses olevate juhtumite arutamiseks.

Seoses komisjonilt ja liikmesriikide kohtutelt nõutava omavahelise koostööga sätestatakse määruses, et liikmesriikide kohtud võivad paluda komisjonil edastada neile tema valduses olev teave või esitada oma arvamus ELi konkurentsieeskirjade kohaldamisega seotud küsimuste kohta. Lisaks sellele kohustuvad ELi liikmesriigid edastama komisjonile koopia siseriiklike kohtute kõigist kirjalikest otsustest, mis on seotud ELTLi artikli 101 või 102 kohaldamisega. Samuti nähakse määruses ette, et komisjon ja liikmesriikide konkurentsiasutused peavad esitama liikmesriikide kohtutele kirjalikke või suulisi märkusi ELTLi artiklite 101 ja 102 kohaldamisega seotud küsimustes.

Euroopa Komisjoni volitused

Et tagada konkurentsieeskirjade kohaldamine seoses kokkulepete, ettevõtjate ühenduste otsuste ja kooskõlastatud tegevusega (artikkel 101) ning turgu valitseva seisundi kuritarvitamisega (artikkel 102), mis võivad piirata konkurentsi, on komisjonil mitmeid volitusi otsuste vastuvõtmiseks, uurimise korraldamiseks ja sanktsioonide kehtestamiseks. Neid volitusi kasutab ta juhul, kui ta konkreetse juhtumi puhul pärast kaebuse laekumist või omal algatusel leiab, et on rikutud ELTLi artiklite 101 või 102 sätteid.

Selle määruse alusel on komisjonil võimalik vastu võtta järgmisi otsuseid:

 • otsus rikkumise tuvastamise ja lõpetamise kohta: kui komisjon leiab, et tegemist on ELTLi artikli 101 või 102 rikkumisega, võib ta võtta vastu otsuse, milles nõutakse asjaomastelt ettevõtjatelt või ettevõtjate ühendustelt rikkumise lõpetamist või leitakse, et rikkumine on lõpetatud;
 • ajutiste meetmete võtmise otsus: põhjendatult edasilükkamatutel juhtudel võib komisjon omal algatusel anda korralduse ajutiste meetmete kehtestamiseks, lähtudes esmapilgul usutavatest tõenditest rikkumise tuvastamise kohta;
 • otsus kohustuste siduvaks muutmise kohta: kui komisjon kavatseb vastu võtta rikkumise lõpetamist nõudva otsuse ning asjaomased ettevõtjad teevad ettepaneku kohustuste võtmiseks seoses komisjoni tõstatatud küsimuste lahendamisega, võib komisjon muuta need kohustused kindlaksmääratud tähtajani siduvaks. Menetlust võib alustada uuesti, kui juhtumi asjaolud on muutunud, ettevõtjate tegevus on vastuolus nende kohustustega või kui otsus tehti ebatäieliku, ebaõige või eksitava teabe alusel;
 • otsus, millega leitakse, et ELTLi artiklid 101 ja 102 on kohaldamatud: komisjon võib ELi üldistes huvides otsustada, et talle teadaolevatele asjaoludele tuginedes ei ole artikkel 101 kohaldatav teatava kokkuleppe, ettevõtjate ühenduse otsuse või kooskõlastatud tegevuse suhtes kas seetõttu, et artikli 101 lõike 1 tingimused ei ole täidetud, või seetõttu, et on täidetud artikli 101 lõikest 3 tuleneva erandi kohaldamise tingimused. Sama võib komisjon teha turgu valitseva seisundiga seotud juhtumite puhul, millele viidatakse artiklis 102.

Et tagada nõuetekohane kaitseõigus, annab komisjon enne otsuse vastuvõtmist kõnealusele ettevõtjale või ettevõtjate ühendusele võimaluse anda selgitusi asjus, mille puhul ta esitab vastuväiteid. Samuti on asjaomastel isikutel õigus tutvuda komisjoni toimikuga, kui sellega ei kaasne ärisaladuste avalikuks tulek. Et kaitsta ametisaladusi võib kogutud teavet kasutada ainult sel eesmärgil, milleks see koguti. Komisjon ja liikmesriikide konkurentsiasutused on ühtlasi kohustatud omandatud või vahetatud teavet mitte avaldama.

Komisjonil on järgmised uurimisvolitused:

 • korraldada sektoriuuringuid: kui ELi liikmesriikide vahelise kaubanduse suundumuse, hindade jäikuse või muude asjaolude põhjal võib oletada, et konkurentsi ühisturul on piiratud või moonutatud, võib komisjon läbi viia uurimise, mis käsitleb konkreetset majandussektorit või teatavat kokkuleppe liiki mitmes sektoris;
 • nõuda teavet: komisjon võib tavalise teabenõude või otsusega paluda ettevõtjatel ja ettevõtjate ühendustel esitada teavet, mis on vajalik kõnealuse määrusega talle pandud ülesannete täitmiseks; iga füüsiline või juriidiline isik, kelle valduses võib olla kasulikku teavet, on kohustatud esitama temalt nõutava teabe; samuti võib komisjon küsida oma kohustuste täitmiseks vajalikku teavet valitsustelt ja liikmesriikide konkurentsiasutustelt;
 • võtta ütlusi: komisjon võib küsitleda füüsilisi ja juriidilisi isikuid, kes nõustuvad küsitlemisega;
 • teostada kontrolle: komisjon võib korraldada ettevõtjate ja ettevõtjate ühenduste puhul mis tahes vajalikke kontrolle, millele viimased on kohustatud alluma; selleks on ametnikel õigus:

Komisjoni poolt kontrolli teostamiseks volitatud ametnikud kasutavad oma õigusi kirjaliku volituse esitamisel, kus on nimetatud kontrolli objekt ja eesmärk ning võimalikud sanktsioonid. Aegsasti enne kontrollimist peab komisjon sellest teatama asjaomase ELi liikmesriigi konkurentsiasutusele. ELi liikmesriigi konkurentsiasutus võib teise liikmesriigi konkurentsiasutuse huvides või nimel rakendada oma territooriumil siseriiklike õigusaktide kohaselt mis tahes meetmeid või korraldada komisjoni nõudel kontrolle, et teha kindlaks, kas ELTLi artiklit 101 või 102 on rikutud.

Komisjon võib määrata ettevõtjatele ja ettevõtjate ühendustele järgmisi sanktsioone.

 • Trahvid: komisjon võib määrata ettevõtjatele ja ettevõtjate ühendustele trahve, mis ei ületa 1% eelmise majandusaasta kogukäibest, kui nad tahtlikult või ettevaatamatuse tõttu: Samuti võib komisjon määrata ettevõtjatele või ettevõtjate ühendustele trahve, mis ei ületa 10% iga rikkumises osalenud ettevõtja eelmise majandusaasta kogukäibest, kui need rikuvad ELTLi artiklit 101 või 102, ei järgi otsust ajutiste meetmete kehtestamise kohta või ei täida komisjoni otsusega siduvaks muudetud kohustust.Trahvisumma määramisel peab komisjon arvesse võtma nii rikkumise raskust kui ka kestust. Kui ettevõtjate ühendusele määratakse trahv ja ühendus on maksejõuetu, võib komisjon nõuda tasumist kõigilt rikkumise ajal ühendusse kuulunud ettevõtjatelt. Iga ettevõtja rahaline kohustus ei tohi ületada 10% tema eelmise majandusaasta kogukäibest. Trahviotsused ei kuulu kriminaalõiguse reguleerimisalasse.
 • Perioodilised karistusmaksed: samuti võib komisjon kehtestada ettevõtjatele või ettevõtjate ühendustele perioodilise karistusmakse, mis ei ületa päeva kohta 5% eelmise majandusaasta keskmisest päevakäibest ning mida arvestatakse otsuses määratud kuupäevast alates, et neid sundida: Kui ettevõtjad on täitnud kohustuse, mille täitmiseks perioodiline karistusmakse määrati, võib komisjon teha otsuse lõppsumma vähendamise kohta.

Komisjoni volitused rahatrahvide ja perioodiliste karistusmaksete määramisel piirduvad olenevalt toimepandud rikkumisest kolme või viie aastaga. Komisjoni või liikmesriigi konkurentsiasutuse tegevus, mille eesmärgiks on rikkumist käsitlevad menetlused, katkestab aegumistähtaja, mis algab rikkumise toimepaneku päevast. Tähtaja kulg peatub ajaks, mil komisjoni otsus on arutusel Euroopa Kohtus. Sundtäitmise aegumistähtaeg on viis aastat.

Euroopa Kohus vaatab läbi ja võib tühistada otsused, millega komisjon on määranud trahvid või perioodilised karistusmaksed.

Grupierandi määrused

Erinevate määrustega on antud komisjonile õigus nende poolt reguleeritavates valdkondades välja anda määruseid, millega tunnistatakse ELTLi artikli 101 lõige 1 teatavat liiki kokkulepete, ettevõtjate ühenduste otsuste ja kooskõlastatud tegevuse suhtes kohaldamatuks (grupierandi määrus). Nendeks määrusteks on:

 • määrus nr 19/65/EMÜ asutamislepingu artikli 81 lõike 3 kohaldamise kohta teatavat liiki kokkulepete ja kooskõlastatud tegevuse suhtes;
 • määrus (EMÜ) nr 2821/71 asutamislepingu artikli 81 lõike 3 kohaldamise kohta kokkulepete, otsuste ja kooskõlastatud tegevuse liikide suhtes;
 • määrus (EÜ) nr 487/2009, 25. mai 2009, asutamislepingu artikli 81 lõike 3 kohaldamise kohta teatavat liiki kokkulepete ja kooskõlastatud tegevuse suhtes õhutranspordi sektoris;
 • määrus (EMÜ) nr 1534/91 asutamislepingu artikli 81 lõike 3 kohaldamise kohta teatavat liiki kokkulepete, otsuste ja kooskõlastatud tegevuse suhtes kindlustussektoris;
 • määrus (EÜ) nr 246/2009, 26. veebruar 2009, asutamislepingu artikli 81 lõike 3 kohaldamise kohta liinilaevandusettevõtjate teatavat liiki kokkulepete, otsuste ja kooskõlastatud tegevuste suhtes (konsortsiumid).

Kui grupierandi määruste kohaldamisalasse kuuluvate kokkulepete, otsuste ja kooskõlastatud tegevuse negatiivne mõju ei ole siiski kooskõlas ELTLi artikli 101 lõikega 3, on komisjonil ja liikmesriikide konkurentsiasutustel õigus omal algatusel või kaebuse alusel tühistada konkreetsel juhul grupierandi määrusega antud erand.

Muutmissätted

Käesoleva määrusega muudetakse järgmisi määrusi:

 • määrus (EMÜ) nr 1017/68 konkurentsieeskirjade rakendamiskorra kohta raudtee-, maantee- ja siseveetranspordis;
 • määrus (EMÜ) nr 2988/74 transpordi- ja konkurentsieeskirjades ettenähtud menetluste ja sundtäitmise rakendamise aegumistähtaegade kohta;
 • määrus (EMÜ) nr 4056/86, millega nähakse ette üksikasjalikud eeskirjad asutamislepingu artiklite 81 ja 82 rakendamiseks meretranspordis;
 • määrus (EMÜ) nr 3975/87 konkurentsieeskirjade rakendamiskorra kehtestamise kohta õhutranspordi ettevõtjate suhtes;
 • määrused (EMÜ) nr 19/65, (EMÜ) nr 2821/71 ja (EMÜ) nr 1534/91 asutamislepingu artikli 81 lõike 3 kohaldamise kohta teatavat liiki kokkulepete, otsuste ja kooskõlastatud tegevuse suhtes;
 • määrus (EMÜ) nr 17/62 asutamislepingu artiklite 81 ja 82 rakendamise kohta;

Käesoleva määrusega tunnistatakse kehtetuks järgmine määrus:

 • Regulation (EEC) No 141/62 exempting transport from the application of Council Regulation No 17 (määrus (EMÜ) nr 141/62, millega jäetakse veondus nõukogu määruse nr 17 rakendusalast välja).

Viited

Akt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EÜ) nr 1/2003

24.1.2003

EÜT L 1, 4.1.2003

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EÜ) nr 411/2004

9.3.2004

ELT L 68, 6.3.2004

Määrus (EÜ) nr 1419/2006

18.10.2006

ELT L 269, 28.9.2006

Määruse (EÜ) nr 1/2003 kronoloogilised muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesolevat konsolideeritud versiooni saab kasutada üksnes viitamiseks.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni määrus (EÜ) nr 773/2004, 7. aprill 2004, mis käsitleb EÜ asutamislepingu artiklite 81 ja 82 kohaste menetluste teostamist komisjonis (EMPs kohaldatav tekst) [Euroopa Liidu Teataja L 123, 27.4.2004]. Määruses sätestatakse üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses komisjoni algatatud menetluste mitmete oluliste aspektidega, nagu ärakuulamised, kaebused ja juurdepääs toimikule. Sellega asendatakse komisjoni 22. detsembri 1998. aasta määrus (EÜ) nr 2842/98 osapoolte ärakuulamise kohta teatavates EÜ asutamislepingu artiklite 85 ja 86 (nüüd ELTLi artiklid 101 ja 102) alusel algatatud menetlustes.

Vt konsolideeritud versioon.

Viimati muudetud: 14.03.2011

Top