Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Piiratud vastutusega äriühingute finantsaruandluse kohustused

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Piiratud vastutusega äriühingute finantsaruandluse kohustused

Kõnealune direktiiv ajakohastab finantsaruandluse nõudeid ja vähendab kulusid, eriti VKEde puhul. Sellega loodava raamistiku alusel peavad ettevõtjad ja valitsused avalikustama loodusvaradest saadud tulud, mis aitab võidelda maksupettuste ja korruptsiooniga. Direktiiviga ühendatakse ja täiustatakse kahte olemasolevat õigusakti: direktiivi 78/660/EMÜ individuaalsete finantsaruannete ja direktiivi 83/349/EMÜ konsolideeritud finantsaruannete kohta.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/43/EÜ, 17. mai 2006, mis käsitleb raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud aruannete kohustuslikku auditit ning millega muudetakse nõukogu direktiive 78/660/EMÜ ja 83/349/EMÜ ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 84/253/EMÜ.

KOKKUVÕTE

Direktiiv lihtsustab väikeettevõtetele finantsaruannete koostamist ja nõuab, et liikmesriikides tehtaks vahet väike- ja suurettevõtete vahel.

Väikeettevõtetel on õigusnõuete kohaselt vaja koostada ainult bilanss, kasumiaruanne ja finantsaruannete lisad. Liikmesriigid võivad lubada, et väikeettevõtted esitavad need ainult lühendatud kujul. See tagab, et nendelt nõutavad andmed vastavad proportsionaalsemalt nende suurusele. ELis ei ole väikeettevõtete osas auditeerimine nõutav.

Ettevõtjate kategooriad

Direktiivis määratletakse mikroettevõtteid, väike-, keskmise suurusega ja suurettevõtteid järgmiselt.

  • Mikroettevõtete töötajate arv on kuni 10 inimest, käive kuni 0,7 miljonit eurot ja/või bilansimaht kuni 0,35 miljonit eurot.
  • Väikeettevõtete töötajate arv on kuni 50 inimest, käive kuni 8 miljonit eurot ja/või bilansimaht kuni 4 miljonit eurot. Liikmesriigid võivad määratleda kõrgemad piirmäärad, kuid siiski kuni 6 miljonit eurot bilansimahu ja 12 miljonit eurot netokäibe puhul.
  • Suurettevõtete töötajate arv on üle 250 inimese, käive 40 miljonit eurot ja bilansimaht 20 miljonit eurot.

Üle 90% ELi ettevõtetest kuulub raamatupidamise seisukohalt väikeettevõtete hulka. See varasemast suurem arv kajastab paremini ettevõtluse praegust struktuuri Euroopas. Esitatavates finantsaruannete lisades tuleb näidata 8-13 kirjet, erinevalt varasemast 14-24 kirjest.

Kõnealune direktiiv aitab tugevdada siseturgu. Sellega nõutavad võrreldavad, selget ja arusaadavad finantsaruanded võivad hõlbustada piiriülest tegevust ja aidata ettevõtjatel leida rahastamist ka kaugemalt.

Aruanded riikide lõikes

Direktiivis nõutakse, et teatud mäetööstuse või looduslikult tekkinud metsade raiega tegelevad suurettevõtjad ja avaliku huvi üksused peavad avaldama kord aastas riigi- ja projektipõhised aruanded valitsemissektori üksustele tehtud oluliste maksete (mis ületavad 100 000 eurot finantsaasta jooksul) kohta riikides, kus nad tegutsevad

Aruannetes tuleb märkida järgmised maksed: tootmisõigused; maksud, millega maksustatakse ettevõtjate tulu, toodangut või kasumit; litsentsitasud; dividendid; tasud lepingute sõlmimise, maardlate avastamise ja tootmise eest; litsentsitasud, renditasud, sisenemistasud ja muud tasud litsentside ja/või kontsessioonide eest, ning maksed infrastruktuuri paremaks muutmise eest.

Aruandekirjete üksikasjalik jaotus tagab mäetööstuse või looduslikult tekkinud metsade raiega tegelevate suurettevõtjate poolt valitsemissektori üksustele tehtavate maksete suurema läbipaistvuse. See tagab ka kodanikuühiskonnale rohkem teavet maksete kohta, mida ELi ettevõtjad teevad asukohariikide valitsustele sealsete loodusvarade kasutamise eest.

Esimest korda kohaldatakse direktiivi sätteid finantsaruannetele aruandeaastate kohta, mis algavad 1. jaanuaril 2016 või 2016. kalendriaasta jooksul.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud - kehtiv kuni

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2006/43/EÜ

29.6.2006

29.6.2008

ELT L 157, 9.6.2006

Muutmisakt

Jõustunud - kehtiv kuni

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2013/34/EL

19.7.2013

20.7.2015

ELT L 182, 29.6.2013

Viimati muudetud: 10.03.2014

Top