Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kollektiivsete pensionisüsteemide juhtimine: tööandja pensionifondid

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Kollektiivsete pensionisüsteemide juhtimine: tööandja pensionifondid

ELi tööandja pensionifondid kasutavad ära kapitali vaba liikumise ja teenuste vaba osutamise põhimõtet. Niisugust vabadust tuleb tasakaalustada rangete eeskirjadega, mis tagavad pensionifondiga liitunute ja hüvitisesaajate nõuetekohase kaitse.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. juuni 2003. aasta direktiiv 2003/41/EÜ tööandjapensioni kogumisasutuste tegevuse ja järelevalve kohta.

KOKKUVÕTE

ELi tööandja pensionifondid kasutavad ära kapitali vaba liikumise ja teenuste vaba osutamise põhimõtet. Niisugust vabadust tuleb tasakaalustada rangete eeskirjadega, mis tagavad pensionifondiga liitunute ja hüvitisesaajate nõuetekohase kaitse.

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Direktiivis on sätestatud eeskirjad, mis reguleerivad tööandjapensioni kogumisasutuste* või pensionifondide tegevust ja järelevalvet kõigis ELi riikides.

PÕHIPUNKTID

Direktiivi eesmärk on kindlustada tulevaste pensionäride (pensionifondiga liitunud isikud ja hüvitisesaajad) kõrgetasemeline kaitse ning ühtlasi tagada tõhus investeerimine. Selleks kehtestatakse kolm eeskirjade kogumit.

  • 1.

    Pensioniskeemiga hõlmatud isikute ja hüvitisesaajate huve kaitsevad ranged usaldatavusnõuded ning skeemiga hõlmatud isikuid teavitatakse piisavalt nende õigustest, pensioniskeemi** eeskirjadest ja asutuse finantsolukorrast.

  • 2.

    Investeerimiseeskirjad, mis on kohandatud tööandjapensioni kogumisasutuste omadustega, pidades silmas säästude tõhusat juhtimist. Põhjuseks on asjaolu, et tööandjapensioni kogumisasutuste investeeringud on pikaajalised ning neil on vaja oma varasid mitmekesistada, et kasutada täielikult ELi ühtse turu ja euro kõiki võimalusi. Selleks, et iga asutus saaks rakendada kõige turvalisemat ja tõhusamat investeerimispoliitikat, ei tohi investeerimiseeskirjad ja eelkõige osakutesse investeerimise eeskirjad olla liiga kitsendavad.

  • 3.

    Eeskirjad, mis võimaldavad tööandjapensioni skeemide piiriülest juhtimist. Piiriüleseks juhtimiseks on vaja ELi riikides kehtivate järelevalvemeetodite vastastikust tunnustamist.

Käesolevas direktiivis ei käsitleta elukindlustusdirektiivi ja alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate direktiiviga hõlmatud asutusi.

Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) ülesanne on koguda ELi riikidelt teavet tööandjapensioni kogumisasutuste tegevuse piiriülese korralduse muutuste kohta ja avaldada kõnealust teavet oma veebilehel.

EIOPA võib töötada välja regulatiivsete ja rakenduslike standardite eelnõusid ning anda soovitusi tööandjapensioni kogumisasutuste nõuetekohaseks järelevalveks. EIOPA teeb tihedat koostööd ELi riikide ja Euroopa Komisjoniga.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

23. septembrist 2003.

PÕHIMÕISTED

* Tööandjapensioni kogumisasutused: finantseerimisasutused, mis haldavad tööandjate kollektiivseid pensionisüsteeme, mis on mõeldud töötajatele (st skeemiga hõlmatud isikutele ja soodustatud isikutele) pensionihüvitiste maksmiseks.

** Pensioniskeem: leping, kokkulepe, usaldusleping või eeskiri, milles nähakse ette antavad pensionihüvitised ja nende andmise tingimused.

Lisateave: tööandjapensioni kogumisasutuste teema Euroopa Komisjoni veebilehel

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2003/41/EÜ

23.9.2003

22.9.2005

ELT L 235, 23.9.2003, lk 10-21

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2009/138/EÜ

6.1.2010

31.3.2015

ELT L 335, 17.12.2009, lk 1-155

Direktiiv 2010/78/EL

4.1.2011

31.12.2011

ELT L 331, 15.12.2010, lk 120-161

Direktiiv 2011/61/EL

21.7.2011

22.7.2013

ELT L 174, 1.7.2011, lk 1-73

Direktiiv 2013/14/EL

20.6.2013

21.12.2014

ELT L 145, 31.5.2013, lk 1-3

Direktiivi 2003/41/EÜ kronoloogilised muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesolevat konsolideeritud versiooni tuleb kasutada üksnes viitamiseks.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni aruanne tööandjapensioni kogumisasutuste tegevust ja järelevalvet käsitleva direktiivi 2003/41/EÜ mõningate oluliste aspektide kohta (KOM(2009) 203 (lõplik), 30.4.2009).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta direktiiv 2014/50/EL, mis käsitleb miinimumnõudeid liikmesriikidevahelise töötajate liikuvuse suurendamiseks täiendavate pensioniõiguste omandamise ja säilitamise parandamise teel (ELT L 128, 30.4.2014, lk 1-7).

Viimati muudetud: 26.06.2015

Top