Help Print this page 
Title and reference
Väärtpaberite emiteerimisel avaldatav prospekt

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Väärtpaberite emiteerimisel avaldatav prospekt

Direktiivi eesmärk on parandada teabe kvaliteeti, mida esitavad investoritele ettevõtted, kes soovivad leida Euroopa Liidus välisinvestoreid laienemiseks vajaliku kapitali kaasamiseks.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. novembri 2003. aasta direktiiv 2003/71/EÜ väärtpaberite üldsusele pakkumisel või kauplemisele lubamisel avaldatava prospekti ja direktiivi 2001/34/EÜ muutmise kohta.

KOKKUVÕTE

Direktiivi eesmärk on parandada teabe kvaliteeti, mida esitavad investoritele ettevõtted, kes soovivad leida Euroopa Liidus välisinvestoreid laienemiseks vajaliku kapitali kaasamiseks.

Selle eesmärk on tagada, et kui väärtpabereid pakutakse kõigile Euroopa investoritele, kehtivad kõigis ELi riikides piisavad ja võrdväärsed avalikustamisnormid.

MIS ON SELLE DIREKTIIVI EESMÄRK?

Direktiiviga kehtestatakse eeskirjad prospekti kohta, mille peavad avaldama ELi ettevõtted, kes emiteerivad investeeringute kaasamiseks väärtpabereid. Nende eeskirjade kohaselt kehtib ELi riigis kinnitatud prospekt kogu ELis (emitentidele üheainsa loa andmine).

Prospekt on avaldatud dokument, milles sisalduvale teabele tuginedes saavad investorid teha investeerimisotsuseid, teades kõiki asjaolusid.

PÕHIELEMENDID

Prospekti avaldamise kohustus

Emitendid on kohustatud avaldama väärtpaberite pakkumise kohta prospekti, välja arvatud järgmistel juhtudel:

pakkumine on suunatud üksnes kutselistele investoritele ja/või

pakkumine on suunatud vähem kui 150 isikule ELi riigi kohta, kes ei ole kutselised investorid (nt eraisikutele) ja/või

pakkumine on suunatud investoritele, kes omandavad kõnealuseid väärtpabereid vähemalt 100 000 euro eest investori kohta ja/või

pakkumine hõlmab väärtpabereid (aktsiad või võlakirjad), millest igaühe nimiväärtus on vähemalt 100 000 eurot;

pakkumise koguväärtus liidus on väiksem kui 100 000 eurot.

Teave

Prospekt peab sisaldama standardkujul esitatud kokkuvõtet järgmise põhiteabega:

väärtpaberite emitendi (nt emitendist äriühing), võimalike tagajate (nt pank) ja pakutavate või reguleeritud turul kauplemisele lubatud väärtpaberite põhilised tunnusjooned;

pakkumise üldtingimused, eelkõige emitendi poolt investorile esitataval arvel kajastuvate kulude kalkulatsioon.

Emitendil lasub prospektis esitatud teabe suhtes tsiviilõiguslik vastutus. Teave peab vastama tõele ega tohi olla väljajätteline.

Kinnitamine ja avaldamine

Kui päritoluriigi pädev asutus on prospekti kinnitanud, tuleb see avaldada (näiteks suure lugejaskonnaga siseriiklikus ajalehes või emitendi veebilehel) ning selle koopia tuleb saata Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele (ESMA).

Prospekt kehtib pärast selle kinnitamist kuni 12 kuud, tingimusel et seda ajakohastatakse ja täiendatakse vajalike andmetega.

MILLAL DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi siseriiklikku õigusesse ülevõtmise tähtaeg oli 1. juuli 2005. Muutmisdirektiivi (2010/73/EÜ) on kohaldatud alates 1. juulist 2012.

2015. aasta veebruaris avaldas liit rohelise raamatu kapitaliturgude kohta, milles komisjon teatas oma kavatsusest prospektidirektiiv uuesti läbi vaadata, et ettevõtjatel, eelkõige VKEdel, oleks lihtsam kaasata välismaist kapitali ja investoreid.

Lisateavet leiate prospektidirektiivi käsitlevalt Euroopa Komisjoni veebilehelt.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2003/71/EÜ

31.12.2003

1.7.2005

ELT L 345, 31.12.2003, lk 64-89

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2008/11/EÜ

20.3.2008

-

ELT L 76, 19.3.2008, lk 37 ja 38

Direktiiv 2010/73/EL

31.12.2010

1.7.2012

ELT L 327, 11.12.2010, lk 1-12

Direktiiv 2010/78/EL

4.1.2011

31.12.2011

ELT L 331, 15.12.2010, lk 120-161

Direktiiv 2013/50/EL

26.11.2013

26.11.2015

ELT L 294, 6.11.2013, lk 13-27

Direktiivi 2013/50/EL parandus

-

-

ELT L 14, 18.1.2014, lk 35

Direktiiv 2014/51/EL

23.5.2014

31.3.2015

ELT L 153, 22.5.2014, lk 1-61

Viimati muudetud: 02.04.2015

Top