Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Töötajate liikumisvabadus

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Töötajate liikumisvabadus

Euroopa kodanike võimalus vabalt liikuda ja töötada teises liikmesriigis on üks neljast põhivabadusest, mis on sätestatud Euroopa Liidu (EL) aluslepingutes. Käesoleva määrusega uuendatakse varasemaid õigusnorme ja tagatakse selle põhimõtte järgimine praktikas.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. aprilli 2011. aasta määrus (EMÜ) nr 492/2011 töötajate liikumisvabaduse kohta liidu piires (EMPs kohaldatav tekst).

KOKKUVÕTE

Tööjõu vaba liikumine on kasulik nii inimestele, kes soovivad töötada mõnes teises ELi liikmesriigis, kui ka neid vastuvõtvatele ühiskondadele. Esimesed saavad tänu sellele võimaluse parandada oma olukorda, viimased aga täita vabu töökohti ja vähendada oskustööjõu puudust.

Nii nagu ELi liikmesriigi elanikul on õigus asuda tasustatavale tööle teises liikmesriigis, võivad ka tööandjad kuulutada vabadest töökohtadest kogu ELis ja sõlmida lepinguid potentsiaalsete töötajatega teistest liikmesriikidest.

Õigusaktiga asendatakse määrus (EMÜ) nr 1612/68, mida on pärast selle kinnitamist (1968. oktoobris) mitmel korral oluliselt muudetud. Keelates ELi töötajate mis tahes diskrimineerimise rahvuse alusel, tagab see süsteemi tõrgeteta toimimise.

Eelkõige keelatakse sellega:

  • välisriigi kodanike töölevõtmise erikorra kasutamine;
  • vabadest töökohtadest teatamise piirangud või teatavate tingimuste kehtestamine teisest ELi liikmesriigist pärit inimestele, näiteks registreerimine tööhõivetalituses.

Samamoodi on ebaseaduslik diskrimineerida teistest ELi liikmesriikidest pärit töötajaid võrreldes oma riigi kodanikega seoses töötingimustega (töötasu, vallandamine ja tööle ennistamine) või sotsiaalsete hüvede ja maksusoodustustega. Mõlemal kategoorial on võrdne õigus saada koolitust kutseõppeasutustes ja ümberõppekeskustes.

Sama põhimõte üldhariduskooli, töö käigus toimuva väljaõppe kursustele ja kutseõppekursustele pääsemise kohta kehtib ka teises ELi liikmesriigis töötava või töötanud isiku laste suhtes.

Õigusaktis käsitletakse teatavaid sotsiaalseid õigusi. Teises ELi liikmesriigis töötaval isikul on õigus saada kodanikega samasuguseid võimalikke eluasemetoetusi ning ta võib panna oma nime töökoha piirkonna korteritaotlejate nimekirja, kui niisugune nimekiri on olemas

Üks erand

Mittediskrimineerimise põhimõtte kohaldamisel kehtib üks erand - keele kohta. Tööandjad võivad nõuda, et potentsiaalne töötaja valdaks piisavalt hästi riigis kasutatavat keelt, kui see on pakutaval ametikohal vajalik.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EL) nr 492/2011

16.6.2011

-

ELT L 141, 27.5.2011

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni 26. novembri 2012. aasta rakendusotsus 2012/733/EL, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 492/2011 seoses vabade töökohtade ja töötaotlejate vahendusega ning EURESi taasloomisega (teatavaks tehtud numbri C(2012) 8548 all) (ELT L 328, 28.11.2012).

Viimati muudetud: 16.06.2014

Top