Help Print this page 
Title and reference
Emitente puudutava teabe läbipaistvuse tugevdamine

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Emitente puudutava teabe läbipaistvuse tugevdamine

Läbipaistvusdirektiivi eesmärk on kehtestada läbipaistvuse ja teabe tase, mis vastaks hea investorikaitse ja turu tõhususe tagamise eesmärkidele.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2004/109/EÜ, 15 detsember 2004, läbipaistvuse nõuete ühtlustamise kohta teabele, mis kuulub avaldamisele emitentide kohta, kelle väärtpaberid on lubatud reguleeritud turul kauplemisele, ning millega muudetakse direktiivi 2001/34/EÜ

KOKKUVÕTE

Käesoleva direktiivi eesmärk on parandada teavet, mida antakse investoritele emitentide kohta, kelle väärtpaberid on lubatud reguleeritud turul kauplemisele ja kes asuvad või tegutsevad ühes liikmesriigis. Direktiiv kohustab liikmesriike avaldama perioodilist finantsteavet oma tulude kohta kogu finantsaasta jooksul lisaks pidevale teabele hääletamisõigustest märkimisväärse osa omamise kohta.

Läbipaistvusdirektiivi muudeti 2013. aastal ettenähtud korras direktiiviga 2013/50/EL, mille eesmärgid on esmajoones järgmised:

  • vähendada väike- ja keskmise suurusega emitentide halduskoormust, et parandada nende juurdepääsu kapitalile;
  • parandada läbipaistvusnõuete tõhusust, eriti äriühingute omandistruktuuri avaldamise osas.

Uue direktiivi eeskirju kohaldatakse kohe, kui liikmesriigid on need üle võtnud, kuid mitte hiljem kui 26. novembrist 2015.

Perioodiline finantsteave

Perioodiline teave puudutab väärtpaberite emitentide või nende kontrolli all olevate äriühingute finantsolukorda. Väärtpaberite emitendid peavad avaldama majandusaastaaruandeid ja samuti vahearuandeid (tegevuse vahearuandeid), kui nad juba ei avalda kvartaalseid finantsaruandeid.

Samas on direktiiviga 2013/50/EL kaotatud tegevuse vahearuannete või kvartaalsete finantsaruannete avaldamise kohustus. Teisalt peab finantsaruanne olema avalikult kättesaadav vähemalt kümme kuud, mitte viis kuud nagu varem.

Märkimisväärse hääleõiguse omamise teade

Kui aktsionär omandab või võõrandab aktsiaid, mille emitendi väärtpaberid on lubatud reguleeritud turul kauplemisele ja millega kaasnevad hääleõigused, peab ta pärast tehingut teatama emitendile talle kuuluvate hääleõiguste protsentuaalse osakaalu. See reegel kehtib juhul, kui omandatud hääleõiguse osakaal jõuab teatud piirmäärani (5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50% või 75%), ületab selle või langeb sellest allapoole. See kehtib ka muudel juhtudel, kui füüsilisel või juriidilisel isikul on õigus hääleõigusi omandada, võõrandada või kasutada.

Direktiivis 2013/50/EL on laiendatud teatamispiirmäära ületamisest teatamise kohustust finantsinstrumentidele, mis annavad õiguse või võimaluse omandada võrreldava majandusliku mõjuga aktsiaid. Piirmäära ületamise hindamiseks peab omanik heaks kiitma muude finantsinstrumentide aktsiad.

Teatada tuleb võimalikult kiiresti ja teates tuleb välja tuua hääleõiguste uus jaotus, aktsionäri tunnus, muutuse kuupäev ja saavutatud häälte piirmäär.

Valitsustele tehtud maksete aruanne

See uus nõue kehtestati direktiiviga 2013/50/EL. Käesoleva direktiivi alusel on ettevõtted, kelle tegevusvaldkondadeks on mäetööstus (nafta, gaas ja maavarad) või metsade raie, kohustatud avaldama eraldi aruandes iga aasta kohta maksed, mis on tehtud nende riikide valitsustele, kus nad tegutsevad.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2004/109/EÜ

20.1.2005

20.1.2007

ELT L 390, 31.12.2004

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2008/22/EÜ

20.3.2008

-

ELT L 76, 19.3.2008

Direktiiv 2010/73/EL

31.12.2010

1.7.2012

ELT L 327, 11.12.2010

Direktiiv 2010/78/EL

4.1.2011

31.12.2011

ELT L 331, 15.12.2010

Direktiiv 2013/50/EL

26.11.2013

26.11.2015

ELT L 294, 06.11.2013

Direktiivi 2004/109/EÜ kronoloogilised muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1569/2007, millega kehtestatakse kolmandate riikide väärtpaberiemitentide kohaldatavate raamatupidamisstandardite samaväärsuse kindlaksmääramise mehhanism Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivide 2003/71/EÜ ja 2004/109/EÜ alusel (ELT L 340, 22.12.2007).

Komisjoni soovitus 2007/657/EÜ, 11. oktoober 2007, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2004/109/EÜ osutatud korraldatud teabe tsentraliseeritud salvestamiseks ettenähtud ametlikult kindlaksmääratud süsteemide elektroonilise võrgu kohta (ELT L 267, 12.10.2007).

Komisjoni direktiiv 2007/14/EÜ, 8. märts 2007, milles sätestatakse direktiivi 2004/109/EÜ (läbipaistvuse nõuete ühtlustamise kohta teabele, mis kuulub avaldamisele emitentide kohta, kelle väärtpaberid on lubatud reguleeritud turul kauplemisele) teatavate sätete üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT L 69, 9.3.2007).

Viimati muudetud: 29.05.2014

Top