Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlus

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlus

Euroopa Liidu (EL) väiksemate kohtuvaidluste menetlus on võimalus piiriüleste vaidluste lahendamiseks juhtumite puhul, kus summa on 2000 eurot või väiksem. Alates aastast 2009 on see kõigis ELi riikides, v.a Taanis, olnud saadaval alternatiivina riiklikele menetlustele.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. juuli 2007. aasta määrus (EÜ) nr 861/2007, millega luuakse Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlus

KOKKUVÕTE

Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetluse (ESCP) eesmärk on lihtsustada ja kiirendada piiriüleste väikenõuete menetlemist tsiviil- ja kaubandusasjades ning vähendada seonduvaid kulusid. Kohtule esitatava nõude suurus ei tohi ületada 2000 eurot. Kohtuotsused on teistes ELi riikides tunnustatud ja kehtivad, ilma vajaduseta täitmisotsuseks. ELi riikides saadaolevate võimaluste alternatiivina toimiv Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlus on valikuline.

Reguleerimisala

Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlust kohaldatakse, kui vähemalt üks osapooltest elab alaliselt või peamiselt nõuet menetleva kohtu asukohariigist erinevas ELi riigis.

Seda ei kohaldata maksu-, tolli- ja haldusküsimustele, riigi vastutusele riigivõimu teostamisel (acta jure imperii) ega näiteks järgmise suhtes:

füüsiliste isikute seisund, õigus- ja teovõime;

perekonnaõiguse küsimused;

pankrotimenetlused;

sotsiaalkindlustusega seotud küsimused;

arbitraaž;

tööõigus;

üüriküsimused, v.a rahaliste nõuete korral;

eraelu puutumatuse ja isikuõiguste rikkumine (nt au teotamine).

Menetlus

Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlus, mis ei eelda juristi palkamist, toimib järgmiselt:

Nõude esitamine

Nõue esitatakse otse pädevale kohtule, kasutades vastavat vormi (vorm A - määruse lisades), millel kirjeldatakse nõude sisu, nõutavat summat jm. Kui nõue ei ole vastuvõetav (vt allpool), siis teavitab kohus avaldajat. Kui nõuet ei võeta tagasi, siis jätkab kohus selle menetlemist vastavalt riigi menetlusseadustikule.

Avalduse parandamine ja/või täitmine

Kui avaldaja ei ole edastanud piisavat teavet, siis edastatakse talle teine vorm (vorm B), milles palutakse puuduvaid andmeid kindlaks tähtajaks. Nõue lükatakse tagasi, kui avaldaja hilineb või kui tegu on ilmselgelt alusetu või vastuvõetamatu nõudega.

Vastaspoole teavitamine

Täidetud nõudevormi saamisel koostab kohus standardse vastuse (vorm C), mis edastatakse vastaspoolele 14 päeva jooksul koos nõudevormi ja täiendavate dokumentide koopiatega. Need tuleb edastada tähitud postiga kuupäevalise kättesaamiskinnitusega. Võimalusel võib kasutada teisi samaväärseid teenuseid.

Vastaspoole vastus

Vastaspoolel on vastamiseks aega 30 päeva vastamisvormi kättetoimetamise kuupäevast. 14 päeva jooksul vastuse kättesaamisest edastab kohus koopia sellest ja kõigist täiendavatest dokumentidest avaldajale.

Avaldajale esitatakse ka vastaspoole võimalik vastunõue (vormil A), millele tal on 30 päeva aega vastata. Kui vastunõue ületab 2000 eurot, siis menetletakse nii põhi- kui vastunõue vastavalt õigustoimingu asukohariigis kehtivatele seadustele.

Otsus ja tähtajad

Kohus peab langetama otsuse 30 päeva jooksul vastuse saamisest vastaspoolelt (või avaldajalt, kui esitati vastunõue). Kohus võib nende 30 päeva jooksul paluda täiendavat teavet ja/või koguda tõendeid või kutsuda osapooled istungile (vt allpool), mis toimub 30 päeva jooksul kohtukutse kättetoimetamisest. Nendel juhtudel langetab kohus otsuse ikkagi 30 päeva jooksul, kuid seda aega arvestatakse vajaliku teabe saamise või istungi kuupäevast.

Kohus langetab otsuse ka juhul, kui osapooled ei vasta ettenähtud tähtajaks. Kohtuotsust ei või sisuliselt uuesti läbi vaadata ELi riigis, kus otsust täidetakse. Osapoole soovil võib kohus väljastada kirjaliku kohtuotsuse vormil D (ilma täiendava tasuta).

Istung

Kohtuistung peetakse vaid vajadusel korral või juhul, kui üks osapooltest seda nõuab. Kohus võib istungi pidamisest keelduda, kui see on õiglase kohtumõistmise seisukohast selgelt ebavajalik. Istungi võib läbi viia videokonverentsina või muu sarnase tehnoloogia abil.

Tõendite kogumine

Kohus määratleb otsuse langetamiseks vajaliku tõendite hulga ja kogumise viisi, kasutades kõige lihtsamat ja vähim koormavat meetodit.

Kohtuotsuse täitmine

Vastavalt seadustele, mis kehtivad riigis, kus kohtuotsus pööratakse täitmisele, peab otsuse täitmist taotlev osapool esitama kohtuotsuse ja selle kirjaliku kinnituse (vorm D) tõlgituna täitmisriigi keelde. Avaldajalt ei saa nõuda mis tahes vormis tagatismakset seetõttu, et ta on välisriigi kodanik või ei ela alaliselt või ajutiselt ELi riigis, kus otsus pööratakse täitmisele. Avaldajalt ei saa nõuda volitatud esindajat ega aadressi kohtuotsust täitvas ELi riigis, vaid ainult täitemenetluses pädevate isikute kasutamist.

Täitmisele pööramisest keeldumine

Kohus võib vastaspoole nõudmisel loobuda kohtuotsuse täitmisele pööramisest, kui:

see ei ühti samade osapoolte vahel samas küsimuses varem langetatud otsusega;

varasem otsus langetati ELi riigis, kus käesolev otsus pööratakse täitmisele, või see vastab selles riigis tunnustamiseks vajalikele tingimustele;

seda vastuolu ei esitatud ega poleks saanud esitada Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetluse käigus vastuväitena.

Kui üks osapooltest vaidlustab Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetluse otsuse, siis võib riik, milles otsus täitmisele pööratakse, piirata täitmist tagavate meetmetega, rakendada teatud meetmeid tingimuslikult või, teatud juhtudel, täitemenetluse peatada.

Edasikaebamine

Otsuse edasikaebamine on võimalik, kui seda näeb ette kohtu asukohariigi seadusandlus.

Läbivaatamine

Vastaspool võib paluda otsuse langetamise riigi pädevalt kohtult otsuse läbivaatamist, kui:

nõudevorm või kohtukutse on kätte toimetatud vastuvõtuteatiseta ning kättetoimetamine ei toimunud piisavalt aegsasti, et võimaldada vastaspoolel temast olenemata põhjustel oma kaitset korraldada;

vastaspoolt takistas nõude vaidlustamisel temast sõltumatu vääramatu jõud.

Nendel juhtudel eeldatakse, et vastaspool tegutseb viivitamata. Kui asja ülevaatamine on põhjendatud, siis muutub algne otsus õigustühiseks.

Kohus ei eelda, et pooled hindavad nõuet juriidilisest vaatepunktist. Vajadusel teavitab see pooli menetluslikest küsimustest ning, kus võimalik, püüab leida võimaluse pooltevahelise kokkuleppe saavutamiseks.

Keeled ja tõlkimine

Nõue ning kõik vastused, vastunõuded, tõendavate dokumentide kirjeldused, olulised dokumendid jm tuleb esitada kohtu töökeeles.

Kulud

Menetluskulud katab kaotanud pool. Kohus ei hüvita võitnud poole kulusid, kui peab neid ebavajalikuks või nõude suhtes ebaproportsionaalseks.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EÜ) nr 861/2007

1.8.2007. Kehtiv alates 1.1.2009 (artikkel 25: 1.1.2008)

-

ELT L 199, 31.7.2007

Parandus

-

-

ELT L 141, 5.6.2015, lk 118

Määruse (EÜ) 861/2007 kronoloogilised muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Viimati muudetud: 10.09.2015

Top