Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ELi sinine kaart – kõrgelt kvalifitseeritud töötajate riiki sisenemine ja seal elamine

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ELi sinine kaart – kõrgelt kvalifitseeritud töötajate riiki sisenemine ja seal elamine

KOKKUVÕTE:

direktiiv 2009/50/EÜ – kolmandate riikide kodanike kõrget kvalifikatsiooni nõudva töö eesmärgil riiki sisenemise ja seal elamise tingimuste kohta

KOKKUVÕTE

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

 • Direktiiv määrab kindlaks riiki sisenemise ja seal elamise tingimused kõrge kvalifikatsiooniga* kolmandate riikide kodanikele ja nende peredele, kes soovivad töötada kõrget kvalifikatsiooni nõudval ametikohal Euroopa Liidu riigis (välja arvatud Taani, Iirimaa ja Ühendkuningriik).
 • Direktiiviga luuakse ELi sinise kaardi* süsteem.

PÕHIPUNKTID

 • ELi sinise kaardi taotlejad peavad esitama:
  • vähemalt ühe aasta kehtiva töölepingu või siduva tööpakkumise, millest tulenev palk peab ulatuma vähemalt selle ELi riigi 1,5-kordse keskmise brutopalgani aastas;
  • nõutavat kutsekvalifikatsiooni tõendavad dokumendid;
  • kehtiva reisidokumendi ja vajaduse korral viisa;
  • tõendi ravikindlustuse kohta.
 • ELi riigid võivad taotluse tagasi lükata, kui ülaltoodud tingimused pole täidetud või kui dokumendid on omandatud ebaseaduslikult, kui need on võltsitud või neid on omavoliliselt muudetud.
 • Taotleja ei tohi kujutada ohtu avalikule korrale, julgeolekule ega rahvatervisele.
 • ELi riigid võivad kindlaks määrata riiki lubatavate kõrge kvalifikatsiooniga töötajate arvu.
 • Töötajad, kelle taotlus on rahuldatud, saavad ELi sinise kaardi standardse kehtivusajaga ühest kuni nelja aastani, sõltuvalt konkreetsest ELi riigist või töölepingu pikkusest, kui see on lühem kui standardne kehtivusaeg, millele on lisatud kolm kuud.
 • Olenevalt ELi riigist võib taotluse esitada eraisik ja/või tema tööandja.
 • Kahe esimese aasta jooksul võivad ELi sinise kaardi kasutajad teha üksnes kõrget kvalifikatsiooni nõudvat tööd, mis vastab riiki lubamise tingimustele. Pärast seda võivad nad liikmesriigi kodanikega võrdsetel alustel kandideerida muule kõrget kvalifikatsiooni nõudvale tööle, sõltuvalt ELi riigist.
 • ELi sinise kaardi kasutajad ja nende perekonnad võivad siseneda ja tagasi pöörduda sinise kaardi väljastanud ELi riiki, seal viibida ning liikuda läbi teiste ELi riikide.
 • ELi sinise kaardi kasutajatele kehtivad liikmesriigi kodanikega võrdsed õigused töötingimuste, hariduse, diplomite tunnustamise, sotsiaalkindlustuse elementide ja ühinemisvabaduse valdkonnas. ELi riigid võivad mõnda neist õigustest piirata, eelkõige stipendiumide ja laenude osas.
 • Riiklikud ametiasutused võivad ELi sinise kaardi tühistada või pikendamata jätta, kui kaardi kasutaja ei vasta enam kaardi väljastamise algsetele tingimustele, on olnud töötu kauem kui kolm kuud või ohustab avalikku korda.
 • Pärast 18 kuu pikkust seaduslikku elamist liikmesriigis saab ELi sinise kaardi kasutaja lihtsustatud korras kolida elama muusse ELi riiki. Kui ELi sinise kaardi kasutajad vastavad taaskord liikmesriiki sisenemise tingimustele, võivad nad alustada töötamist juba enne sisenemisotsuse vastuvõtmist ja perekonnaliikmed võivad nendega ühineda kohe.
 • Euroopa Komisjon esitab iga kolme aasta järel aruande direktiivi kohaldamise kohta. Esimene aruanne avaldati juunis 2014.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse alates 19. juunist 2009. ELi riigid pidid selle oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 19. juuniks 2011.

TAUST

Lisateavet vt teemast „Seaduslik ränne” Euroopa Komisjoni veebisaidil.

PÕHIMÕISTED

* Kõrge kvalifikatsiooniga töötaja – isik, kellele makstakse palka ja kellel on eripädevus, mida tõestab kõrgem kutsekvalifikatsioon.

* ELi sinine kaart – töö- ja elamisluba, millel on märge „ELi sinine kaart” ning mis annab selle kasutajale õiguse elada ja töötada kaardi väljastanud ELi riigis.

ÕIGUSAKT

Nõukogu 25 mai 2009. aasta direktiiv 2009/50/EÜ kolmandate riikide kodanike kõrget kvalifikatsiooni nõudva töö eesmärgil riiki sisenemise ja seal elamise tingimuste kohta (ELT L 155, 18.6.2009, lk 17–29)

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile ja nõukogule direktiivi 2009/50/EÜ (kolmandate riikide kodanike kõrget kvalifikatsiooni nõudva töö eesmärgil riiki sisenemise ja seal elamise tingimuste kohta) rakendamise kohta („ELi sinine kaart”) (COM(2014) 287 final, 22.5.2014)

Viimati muudetud: 21.04.2016

Top