Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tagasipöördumistunnistus (TPT)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Tagasipöördumistunnistus (TPT)

Reisimise ajal võib juhtuda, et Euroopa Liidu (EL) kodanik kaotab oma passi või pass hävib või varastatakse. Sellest tulenevalt on selles otsuses ette nähtud ELi riikide poolt taotlejale ühesuunaliseks reisiks tema päritoluliikmesriiki või alalise elukoha riiki väljastatava tagasipöördumistunnistuse ühtlustatud vorm.

ÕIGUSAKT

Nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate 25. juuni 1996. aasta otsus 96/409/ÜVJP tagasipöördumistunnistuse kehtestamise kohta.

KOKKUVÕTE

Selles otsuses on ette nähtud I lisas kirjeldatud tagasipöördumistunnistuse (TPT) ühtlustatud vorm. TPT väljastatakse Euroopa Liidu (EL) kodanikele ühesuunaliseks reisiks sellesse riiki, mille kodanikud nad on, nende alalise elukoha riiki või siis erandkorras muusse sihtkohta (nii ELis kui ka väljaspool ELi). Otsus ei kehti kehtivuse kaotanud rahvuspasside kohta - see on eeskätt piiratud olukordadele, kui reisidokumendid on kaduma läinud, varastatud või hävinud või ei ole ajutiselt kättesaadavad.

Tagasipöördumistunnistuse saamine

ELi riikide saatkonnad ja konsulaadid väljastavad tagasipöördumistunnistused alljärgnevatel tingimustel.

  • Taotleja peab olema selle ELi riigi kodanik, mille pass või reisidokument on kadunud, varastatud, hävinud või ei ole ajutiselt kättesaadav.
  • Taotleja viibib sellises riigis, kus ELi riigil, mille kodanik ta on, ei ole juurdepääsetavat diplomaatilist või konsulaaresindust, kellel on õigus väljastada reisidokumente, või kus kõnealune ELi riik ei ole muul viisil esindatud.
  • Isiku päritoluliikmesriigi asutustelt on saadud nõusolek.

TPT taotleja saadab taotlusvormi koos kinnitatud fotokoopiatega mistahes olemasolevatest isikusamasust ja kodakondsust tõendavatest dokumentidest tema päritoluriigi poolt ettenähtud asutusele.

TPT väljastav ELi riik nõuab taotlejalt sisse maksud ja lõivud, mida tavaliselt makstakse erakorralise passi väljaandmise eest. Taotleja, kes ei ole võimeline katma muid kohapealseid kaasnevaid kulusid, saab vajaduse korral nõutavad rahalised vahendid otsuse 95/553/EÜ asjakohaste sätete kohaselt tema päritoluriigilt saadud juhiste järgi.

Selleks et tagada, et kodanikud saavad ettenähtud kohta kindlalt naasta, peab TPT kehtima pisut kauem kui asjaomaseks reisiks, mille joaks see on väljastatud, ettenähtud miinimumaeg. Kõnealuse ajavahemiku arvutamisel võetakse arvesse ööbimiseks ja ümberistumiseks kuluvat aega.

III lisas on käsitletud TPT-ga seonduvaid turvameetmeid.

Kui ELi kodanikule keeldutakse väljastamast ELi tagasipöördumiseks vajalikku TPT-d, võib ta ühendust võtta Euroopa Komisjoni peasekretariaadiga.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Otsus 96/409/ÜVJP

3.5.2006

-

ELT L 168, 6.7.1996

LISADE VIIMASED MUUDATUSED:

lisad 1 ja 3

Otsus 2006/881/ÜVJP [ELT L 363, 20.12.2006].

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Nõukogu määrus (EL) nr 517/2013, 13. mai 2013, millega kohandatakse teatavaid määruseid ja otsuseid kaupade vaba liikumise, isikute vaba liikumise, äriühinguõiguse, konkurentsipoliitika, põllumajanduse, toiduohutuse, veterinaar- ja fütosanitaarpoliitika, transpordipoliitika, energeetika, maksustamise, statistika, üleeuroopaliste võrkude, kohtusüsteemi ja põhiõiguste, vabaduse, turvalisuse ja õiguse, keskkonna, tolliliidu, välissuhete, välis-, julgeoleku- ja kaitsepoliitika ning institutsioonide valdkonnas seoses Horvaatia Vabariigi ühinemisega [ELT L 158, 10.06.2013].

Viimati muudetud: 18.06.2014

Top