Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Looduslike looma- ja taimeliikidega kauplemine liigi säilimist ohustamata

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Looduslike looma- ja taimeliikidega kauplemine liigi säilimist ohustamata

Euroopa Liit on looduslikest liikidest valmistatud seaduslike ja ebaseaduslike toodete jaoks oluline turg. EL püüab kaitsta ja säilitada ohustatud looduslikke looma- ja taimeliike nendega kauplemise ning nende edasitoimetamise kontrollimise teel.

ÕIGUSAKT

Nõukogu 9. detsembri 1996. aasta määrus (EÜ) nr 338/97 looduslike looma- ja taimeliikide kaitse kohta nendega kauplemise reguleerimise teel.

KOKKUVÕTE

Euroopa Liit on looduslikest liikidest valmistatud seaduslike ja ebaseaduslike toodete jaoks oluline turg. EL püüab kaitsta ja säilitada ohustatud looduslikke looma- ja taimeliike nendega kauplemise ning nende edasitoimetamise kontrollimise teel.

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise konventsiooni (CITES) tuleb rakendada kõigis ELi riikides ühtselt ELi ühtsest turust tuleneva süstemaatilise kontrolli puudumise tõttu sisepiiridel. CITESi konventsiooni rakendatakse ELis kõikehõlmava eeskirjade kogumiga, mida nimetatakse ELi looduslike liikidega kauplemise määrusteks. ELi riigid kohaldavad eeskirju ohustatud looduslike looma- ja taimeliikide ning neist valmistatud toodete impordi ja ekspordi suhtes.

PÕHIPUNKTID

Kaubanduskontroll

  • Ohustatud liikidest isendite ELi importimisel on vaja sihtliikmesriigi asutuse väljaantud luba või imporditeatist.
  • EList eksportimisel on vaja isendite asukoha ELi riigi asutuse väljaantud ekspordiluba või reekspordisertifikaati.
  • Liikide kategooriad on loetletud määruse lisades A-D.
  • Lisas A loetletud liikide isenditega (nt gepard) on kommertseesmärkidel kauplemine keelatud ja ELi piires elusloomade edasitoimetamiseks on vaja eelnevat luba.
  • Lisades B ja C loetletud liikide isendite (nt kobra või mangust) edasitoimetamine peab toimuma vastavalt sertifikaatide väljaandmist, hoidmistingimusi ja hooldust käsitlevatele eeskirjadele. Lisas D käsitletakse muude elusloomade transiitvedusid, terviknahku ja taimseid tooteid.
  • Konkreetsetel juhtudel võidakse kehtestada lisakitsendusi ning ELi riigid võivad sätestada rangemaid eeskirju.

Erandid on ette nähtud vangistuses sündinud ja kasvatatud või kunstlikult paljundatud isenditele, kui need kuuluvad isiklike asjade hulka või on ettenähtud teadusasutustele.

Organisatsioon ja teabe edastamine

ELi riigid peavad:

  • määrama tolliasutused, kes vastutavad kontrolli sooritamise eest;
  • määrama korraldusasutused ja rakendamise eest vastutavad teaduslikud usaldusasutused;
  • jälgima määruse sätetest kinnipidamist ja kehtestama rikkumiste suhtes sanktsioonid;
  • koostama aruandeid ja vahetama teavet määruse rakendamise ning loataotluse tagasilükkamise kohta.

2014. aasta veebruaris avaldas komisjon teatise, millega alustas arutelu selle üle, kuidas peaks EL võitlema looduslike liikidega kaubitsemise vastu.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

1. juunist 1997.

Lisateave

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EÜ) nr 338/97

3.3.1997

-

EÜT L 61, 3.3.1997, lk 1-69

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EÜ) nr 1497/2003

30.8.2003

-

ELT L 215, 27.8.2003, lk 3-84

Määrus (EÜ) nr 1882/2003

20.11.2003

-

ELT L 284, 31.10.2003, lk 1-53

Määrus (EÜ) nr 834/2004

19.5.2004

-

ELT L 127, 29.4.2004, lk 40-42

Määrus (EÜ) nr 1332/2005

22.8.2005

-

ELT L 215, 19.8.2005, lk 1-60

Määrus (EÜ) nr 398/2009

10.6.2009

-

ELT L 126, 21.5.2009, lk 5-8

Määruse (EÜ) nr 338/97 kronoloogilised muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni 4. mai 2006. aasta määrus (EÜ) nr 865/2006, millega kehtestatakse looduslike looma- ja taimeliikide kaitset nendega kauplemise reguleerimise teel käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 338/97 üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT L 166, 19.6.2006, lk 1-69). Konsolideeritud versioon.

Komisjoni 23. augusti 2012. aasta rakendusmäärus (EL) nr 792/2012, millega nähakse ette nõukogu määruses (EÜ) nr 338/97 (looduslike looma- ja taimeliikide kaitse kohta nendega kauplemise reguleerimise teel) sätestatud lubade, sertifikaatide ja muude dokumentide kujundust käsitlevad eeskirjad ning muudetakse komisjoni määrust (EÜ) nr 865/2006 (ELT L 242, 7.9.2012, lk 13-45). Konsolideeritud versioon.

Komisjoni 15. jaanuari 2015. aasta rakendusmäärus (EL) nr 2015/57, millega muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) nr 792/2012 seoses nõukogu määruses (EÜ) nr 338/97 (looduslike looma- ja taimeliikide kaitse kohta nendega kauplemise reguleerimise teel) ja komisjoni määruses (EÜ) nr 865/2006 (millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 338/97 üksikasjalikud rakenduseeskirjad) sätestatud lubade, sertifikaatide ja muude dokumentide kujundust käsitlevate eeskirjadega (ELT L 10, 16.1.2015, lk 19-24).

Nõukogu 6. märtsi 2015. aasta otsus (EL) 2015/451, mis käsitleb Euroopa Liidu ühinemist ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise konventsiooniga (CITES) (ELT L 75, 19.3.2015, lk 1-3).

Komisjoni 7. mai 2015. aasta rakendusmäärus (EL) nr 2015/736, millega keelatakse teatavate looduslike looma- ja taimeliikide isendite sissetoomine Euroopa Liitu (ELT L 117, 8.5.2015, lk 25-44).

Komisjoni teatis nõukogule ja Euroopa Parlamendile, milles käsitletakse ELi põhimõtteid seoses looduslike liikidega kaubitsemise vastase võitlusega (COM(2014) 64 (final), 7.2.2014).

Viimati muudetud: 19.05.2015

Top