Help Print this page 
Title and reference
Toodete turustamine – CE-vastavusmärgis

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Toodete turustamine – CE-vastavusmärgis

Selle otsusega kehtestatakse ühised põhimõtted, mida rakendatakse konkreetseid valdkondi käsitlevate õigusaktide puhul nende läbivaatamisel või uuesti sõnastamisel. Lisaks on see otsus tulevastele õigusaktidele raamistik, mis ühtlustab toodete turustamise tingimusi. Otsus aitab suurendada tarbijate usaldust ja parandada kaupade vaba liikumist ELi piires.

AKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 768/2008/EÜ, 9. juuli 2008, toodete turustamise ühise raamistiku kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 93/465/EMÜ.

KOKKUVÕTE

Toodete turustamise ühises raamistikus on sätestatud:

  • ühised määratlused;
  • toodete vastavushindamise ühismenetlused;
  • ettevõtjate (tootjad, importijad, turustajad jne) kohustused;
  • CE-vastavusmärgise kasutamise eeskirjad, mis suurendavad usaldust ELis turustatavate toodete vastu;
  • vastavushindamisasutuste aruandluskriteeriumid;
  • kaitsemenetlused.

Ühine raamistik toimib tulevaste valdkondade eeskirjade ühtlustamise (harmoniseerimise) vahendina. See põhineb uuel lähenemisel, mille kohaselt seadus sätestab ainult olulised nõuded ja ühtlustatud standardite kasutamise. Seega peaks tulevased valdkonna õigusaktid võimaluse korral kasutama käesolevas otsuses määratletud komponente ja sätestama toodete turustamise olulised nõuded. Vajaduse korral võib konkreetsetes õigusaktides kasutada veel ka teisi lahendusi.

Määratlused

Otsuses määratakse kindlaks sellised selged põhimõistete tähendused nagu „tootja", „turustaja", „importija”, „ühtlustatud standard”, „turustamine” ja „vastavushindamine”. Ühtsete ja selgete mõistete loomine lihtsustab tõlgendamist ja aitab tulevasi õigusakte selles valdkonnas nõuetekohaselt rakendada.

Tootja, importija ja turustaja kohustused

Selleks et toodet turustada ja müüa, peab see vastama teatavatele olulistele nõuetele. Tootja peab tagama, et tema toode vastab kehtivatele nõuetele, läbides toote vastavushindamismenetluse. Kui toode vastab olulistele nõuetele, kinnitab tootja CE-märgise ja koostab EÜ vastavusdeklaratsiooni. Tootja märgib tootele oma nime, registreeritud kaubanime või kaubamärgi ja kontaktaadressi. See tagab, et seeria toodang vastab nõuetele. Tootel peavad kaasas olema juhised ja ohutusalane teave keeles, mis on tarbijale arusaadav. Kui vastavushindamist teostab välisasutus, kinnitab tootja tootele selle numbri.

Importija ja turustaja peavad tagama, et tootja on oma kohustused täitnud, st tõendama, et toode kannab vastavusmärki ja et nõutavad dokumendid on esitatud.

Tootjad (või nende esindaja), turustajad ja importijad peavad edastama pädevatele asutustele kogu vajaliku informatsiooni asjaomase toote kohta, et tagada toote jälgitavus.

Toote vastavus nõuetele

Otsuses kehtestatakse vastavushindamisele selge raamistik. Sellega luuakse vastavushindamismenetluste kogum (täpsemalt sätestatud lisas), mille hulgast on seadusandjal võimalik valida kõige sobivam.

Samuti kehtestatakse otsuses CE-vastavusmärgise kinnitamise eeskirjad ja tingimused. CE-vastavusmärgise suhtes kohaldatakse üldpõhimõtteid, mis on sätestatud määruses(EÜ) nr 765/2008. Liikmesriigid tagavad CE-märgise nõuetekohase rakendamise korra ja näevad ette sanktsioonid rikkumiste eest.

Vastavushindamine

Teatud vastavushindamismenetlustes teostavad vastavushindamist vastavushindamisasutused, kellest liikmesriigid teavitavad komisjoni.

Otsusega kehtestatakse vastavushindamisasutuste ühised aruandluskriteeriumid. Vastavushindamisasutused peavad tagama hindamise sõltumatuse, objektiivsuse, erapooletuse, konfidentsiaalsuse ja erialase usaldusväärsuse. Neil peavad ühtlasi olema oskused ja tehnilised vahendid, mida on vaja antud ülesande nõuetekohaseks täitmiseks.

Komisjon tagab nõuetekohase koordineerimise ja koostöö teavitatud asutuste vahel.

Kaitsemenetlused

Kehtestatakse ühenduse kaitsemenetlus, mida rakendatakse riiklikul tasandil ohtu kujutavate toodete puhul. Nimelt nähakse selles menetluses ette komisjoni ja teiste liikmesriikide teavitamine. Menetluse võib käivitada võetud meetmete pärast liikmesriikide vahel tekkinud lahkarvamuse korral.

Kontekst

Otsusega tunnistatakse kehtetuks nõukogu 22. juuli 1993 aasta otsus 93/465/EMÜ, mis käsitleb tehnilise ühtlustamise direktiivides kasutatavaid vastavushindamismenetluse eri etappide mooduleid ning CE-vastavusmärgise kinnitamise ja kasutamise eeskirju.

Viited

Akt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Otsus nr 768/2008/EÜ

9.7.2008

ELT L 218, 13.8.2008

See also

Viimati muudetud: 25.01.2011

Top