Help Print this page 
Title and reference
Kohtualluvus, kohaldatav õigus ja Euroopa pärimistunnistus

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kohtualluvus, kohaldatav õigus ja Euroopa pärimistunnistus

Käesoleva määrusega ühtlustatakse ELis pärimisasjades kohaldatava õiguse ja kohtualluvuse eeskirjad, samuti sellistes asjades tehtud otsuste tunnustamise ja täitmise ning ametlike dokumentide vastuvõtmise ja täitmise kord. Sellega luuakse ka Euroopa pärimistunnistus, mis võimaldab pärijatel, annakusaajatel ja testamenditäitjatel või pärandi hooldajatel kasutada oma õiguslikku seisundit või teostada oma õigusi teises liikmesriigis.

AKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 650/2012, 4. juuli 2012, mis käsitleb kohtualluvust, kohaldatavat õigust ning otsuste tunnustamist ja täitmist, ametlike dokumentide vastuvõtmist ja täitmist pärimisasjades ning Euroopa pärimistunnistuse loomist.

KOKKUVÕTE

Käesolevat määrust kohaldatakse pärimise suhtes. Seda ei kohaldata maksu-, tolli- ega haldusasjade suhtes.

Kohtualluvus

Pärimisasja tervikuna lahendamiseks on pädevad isiku surma hetkel tema alaliseks elukohaks olnud liikmesriigi kohtud. Kui isiku surma hetkel ei asu tema alaline elukoht ELi liikmesriigis, on pärimisasja lahendamise pädevus selle ELi liikmesriigi kohtutel, kus asuvad pärandvarasse kuuluvad esemed, juhul kui:

 • surnu oli surma hetkel selle liikmesriigi kodanik või
 • selles liikmesriigis asus surnu eelmine alaline elukoht ning kohtusse pöördumise ajaks ei ole alalise elukoha muutmisest möödunud rohkem kui viis aastat.

Kui surnu oli määruse kohaselt valinud oma pärandi suhtes kohaldatava õiguse ja selleks oli mõne ELi liikmesriigi õigus, võivad puudutatud isikud kokku leppida, et selle ELi liikmesriigi kohtutel on pärimisasjas ainupädevus.

Selle ELi liikmesriigi kohtud, kus asus surma hetkel tema alaline elukoht, võivad keelduda pärimisasja arutamisest, kui nad leiavad menetlusosalise taotluse alusel, et arvestades pärimisasja asjaolusid, näiteks poolte alalist elukohta ja vara asukohta, on pärimisasja lahendamiseks sobivamad selle liikmesriigi kohtud, mille õigus valiti.

Selle ELi liikmesriigi kohtud, mille õiguse oli surnu valinud, on pädevad pärimisasja lahendama, kui:

 • kohus, kuhu eelnevalt pöörduti, on määruses konkreetselt sätestatud tingimustel samas asjas asja arutamisest keeldunud;
 • menetlusosalised on leppinud kokku pädevuse üleandmises kõnealuse ELi liikmesriigi kohtutele;
 • menetlusosalised on sõnaselgelt tunnustanud menetleva kohtu pädevust.

Kohaldatav õigus

Kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti, kohaldatakse pärimisasjale tervikuna selle riigi õigust, kus asus surnu alaline elukoht tema surma hetkel.

Isik võib pärimisasjale kui tervikule kohaldatavaks õiguseks valida selle riigi õiguse, mille kodanik ta on valiku tegemise ajal või surma hetkel. Isik, kellel on mitu kodakondsust, võib valida ükskõik millise riigi õiguse, mille kodanik ta on.

Eelkõige kohaldatakse nimetatud õigust järgmise suhtes:

 • pärandi avanemise põhjused, aeg ja koht;
 • soodustatud isikute kindlaksmääramine, nende pärandiosade ja kohustuste kindlaksmääramine, mille pärandaja on neile võinud määrata, ning muude pärandiga seotud õiguste kindlaksmääramine;
 • pärimisvõime;
 • pärandist ilmajätmine ja pärimiskõlbmatus;
 • pärandvara hulka kuuluvate esemete, õiguste ja kohustuste üleminek pärijatele ja olemasolu korral annakusaajatele;
 • pärijate, testamenditäitjate ja muude pärandi hooldajate volitused, ilma et see piiraks määramise erisätteid ja pärandi hooldaja volitusi teatud olukordades;
 • vastutus pärandvarasse kuuluvate võlgade eest;
 • pärandvara vabalt käsutatav osa, sundosa ja muud testeerimisvabaduse piirangud ning nõuded, mida surnu lähedased võivad esitada pärandi või pärijate vastu;
 • kohustus tagastada tasuta saadu või võtta seda arvesse soodustatud isikute pärandiosade kindlaksmääramisel;
 • pärandvara jagamine.

Otsuste tunnustamine ja täidetavus

ELi liikmesriigis tehtud otsust tunnustatakse kogu ELis ilma erimenetluseta.

Otsused, mis on tehtud ELi liikmesriigis ning mis on selles riigis täidetavad, on täidetavad teises ELi liikmesriigis, kui nad on tunnistatud huvitatud poole taotlusel seal täidetavaks kohaliku kohtu või pädeva asutuse poolt.

Ametliku dokumendi vastvõtmine ja täitmine

ELi liikmesriigis koostatud ametlikul dokumendil on teises ELi liikmesriigis sama tõendusjõud nagu dokumendi päritoluliikmesriigis, või võimalikult samalaadne toime, tingimusel et see ei ole ilmselgelt vastuolus asjaomase ELi liikmesriigi avaliku korraga.

Ametlik dokument, mis on täidetav ELi liikmesriigis, kus see koostati, on täidetav teises ELi liikmesriigis, kui see on tunnistatud huvitatud poole taotlusel seal täidetavaks kohaliku kohtu või pädeva asutuse poolt.

Euroopa pärimistunnistus

Käesoleva määrusega luuakse Euroopa pärimistunnistus, mis on ette nähtud kasutamiseks pärijatele, annakusaajatele, kellel on vahetu õigus pärandile, ning testamenditäitjatele või pärandi hooldajatele, kes peavad teises ELi liikmesriigis kasutama oma õiguslikku seisundit või teostama oma õigusi pärijana või annakusaajana ja/või testamenditäitja või pärandi hooldaja volitusi. Väljaantud tunnistusel on õiguslik toime kõikides liikmesriikides ilma ühegi erimenetluseta.

Lõppsätted

Käesolevat määrust kohaldatakse 17. augustil 2015 või hiljem surnud isikute vara pärimise suhtes. Enne nimetatud kuupäeva tehtud kohaldatava õiguse valikud ja surma puhuks tehtud korraldused on kehtivad vastavalt määruses sätestatud eritingimustele.

Viited

Akt

Jõustumine

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EÜ) nr 650/2012

16.8.2012

-

ELT L 201, 27.7.2012

Viimati muudetud: 16.01.2013

Top