Help Print this page 
Title and reference
Euroopa õigusaktide identifikaator

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Euroopa õigusaktide identifikaator

Arvestades liikmesriikide erinevaid õiguslikke andmeid nii piirkondlikul kui ka riiklikul ja Euroopa Liidu (EL) tasandil, on vaja tagada kodanikele lihtne ja tõhus juurdepääs riiklikele ja Euroopa õigusaktidele. Euroopa õigusaktide identifikaator võimaldab lihtsat ja kiiret ligipääsu sellele teabele, et aidata kaasa ühise vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala loomisele ja seda tugevdada.

AKT

Nõukogu järeldused, milles tehakse ettepanek võtta kasutusele Euroopa õigusaktide identifikaator (Euroopa Liidu Teataja C 325, 26.10.2012).

KOKKUVÕTE

Nõukogu järelduste kohaselt võetakse kasutusele Euroopa õigusaktide identifikaator, mille eesmärk on võimaldada lihtsat ligipääsu Euroopa Liidu (EL) ja liikmesriikide õigusaktidega seotud teabele.

Milline on Euroopa õigusaktide identifikaatori roll?

Õigusalane andmevahetus on Euroopa tasandil märgatavalt suurenenud. Need andmed pärinevad enamjaolt piirkondlikult, riiklikult ja Euroopa tasandilt. Nende andmete vahetamist takistavad aga Euroopa Liidu erinevate liikmesriikide õigussüsteemide vahelised erinevused.

Euroopa õigusaktide identifikaatori loomine võimaldab viidata riiklikul ja Euroopa tasandil õigusaktidele ühtlustatud ja kindlal viisil ning luua nii kiirem ja tõhusam teadusuuringute ja teabevahetuse süsteem, mis oleks kättesaadav kodanikele ja konkreetsetele kasutajatele, nagu seadusandjad, kohtunikud ja advokaadid.

Kuidas Euroopa õigusaktide identifikaator toimib?

Euroopa õigusaktide identifikaator põhineb eelkõige kordumatute tunnuste kasutamisel, mida nimetatakse URI (Uniform Resource Identifier, ühtne ressursiidentifikaator) ja teiseselt struktureeritud metaandmete seerial, mis on ette nähtud riiklikele ja Euroopa õigusaktidele viitamiseks. Selleks, et semantilisest veebist maksimaalset kasu saada, on Euroopa õigusaktide identifikaatori aluseks erialakeele loomine, mis aitab teavet lihtsamini vahetada.

Liikmesriikidel on siiski võimalik jätkata õigusalase teabe haldamist oma äranägemise järgi.

Mida peavad liikmesriigid Euroopa õigusaktide identifikaatori kasutuselevõtmiseks tegema?

Euroopa õigusaktide identifikaatori kasutuselevõtt on vabatahtlik. Euroopa Liidu liikmesriigid võivad otsustada võtta identifikaatori kasutusele vabatahtlikult ja järk-järgult ning mõned liikmesriigid on selle juba riigisiseselt ja Euroopa tasandil kasutusele võtnud. Selleks peavad nad:

  • kohaldama identifikaatorit ametlikes väljaannetes avaldatavate riiklike ja Euroopa õigusaktide või nende kasutuses olevate õigusalaste andmebaaside ja infosüsteemide suhtes;
  • varustama õigusaktid kordumatu identifikaatoriga ja metaandmete osaga, mis võib hõlmata muu hulgas õigusakti tüüpi, teemat, territoriaalset kohaldamist ning dokumendi kuupäeva;
  • määrama ametisse Euroopa õigusaktide identifikaatori koordinaatori;
  • jagama ja levitama teavet Euroopa õigusaktide identifikaatori kohta;
  • kontrollima igal aastal Euroopa õigusaktide identifikaatori rakendamise edenemist ja Euroopa ning riiklike õigusaktide metaandmeid.

Viimati muudetud: 26.12.2012

Top