Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ohvrite parem kaitse kriminaalmenetluses

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Ohvrite parem kaitse kriminaalmenetluses

Direktiiviga 2012/29/EL, mis käsitleb ohvrite õigusi (ohvrite direktiiv), kehtestatakse olemasolevate siseriiklike meetmete tugevdamiseks kogu Euroopa Liitu hõlmavad miinimumnõuded kuriteoohvrite õiguste ning neile pakutava toe ja kaitse kohta kõigis ELi liikmesriikides.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2012/29/EL, 25. oktoober 2012, millega kehtestatakse kuriteoohvrite õiguste ning neile pakutava toe ja kaitse miinimumnõuded ning asendatakse nõukogu raamotsus 2001/220/JSK

KOKKUVÕTE

Direktiiv võeti vastu 25. oktoobril 2012 ja see kehtib kogu Euroopa Liidus, välja arvatud Taanis.

Selle peamine eesmärk on tagada, et kuriteoohvrid saavad asjakohast teavet, tuge ja kaitset ning et neil on võimalik osaleda kriminaalmenetluses, olenemata sellest, millises ELi liikmesriigis kahju tekkis.

Kõik ELi liikmesriigid peavad tagama, et kuriteoohvrite staatust tunnustatakse ja et neisse suhtutakse austavalt, diskreetselt ja professionaalselt, nende vajadusi arvestades, ning et neid ei diskrimineerita (nt kodakondsuse, elanikustaatuse, rassi, usutunnistuse, vanuse, soo vms alusel).

Direktiivis sätestatakse miinimumnõuded, mida kohaldatakse kõigile ohvritele olenemata ohvri kodakondsusest ja elanikustaatusest ning kuriteo laadist. Kuriteo toimepanemisel või kriminaalmenetluse toimumisel Euroopa Liidus tuleb ohvrile tagada ohvrite direktiiviga kehtestatud õigused. Direktiivi kohaselt loetakse ohvriteks ka surnud ohvrite pereliikmed.

Direktiiviga kehtestatakse järgmised õigused.

1.

Teave ja abiteenused

Ohvritel peab olema võimalus:

kokkupuudete puhul asutustega mõista ja olla mõistetud (nt lihtsas ja arusaadavas sõnastuses);

saada teavet alates esimesest kokkupuutest asutusega;

esitada ametlik kaebus ja saada kirjalik kinnitus;

kasutada suulist ja kirjalikku tõlget (vähemalt ohvri küsitlemise/ülekuulamise ajal);

saada teavet kuriteo menetlemise kohta;

kasutada ohvriabiteenuseid.

2.

Kriminaalmenetluses formaalset rolli täitvad ohvrid

Kõnealustel ohvritel peab olema võimalus:

taotleda oma juhtumi arutamist kohtus;

taotleda kriminaalmenetlusest loobumise otsuse läbivaatamist;

taotleda kulude hüvitamist;

saada õigusabi;

tagasi saada varastatud vara.

Liikmesriikide asutused peavad vähendama raskusi, mis tekivad juhul, kui kuriteoohver ei ole selle liikmesriigi elanik, kus kuritegu toime pandi.

3.

Ohvrite (ja nende pereliikmete) kaitsmine / erivajaduste tunnustamine

Selle hulka kuuluvad järgmised õigused:

individuaalne hindamine eriliste kaitsevajaduste väljaselgitamiseks;

kokkupuute vältimine kurjategijaga;

kiire ja võimalikult vähese küsitlemisega piirdumine kriminaalasja uurimise käigus;

eraelu kaitse;

individuaalne hindamine ja eriliste kaitsevajaduste katmine kriminaalmenetluse ajal.

Samuti käsitletakse direktiivis juristide koolitamist ning ametkondade töö koordineerimist ja kooskõlastamist.

Direktiiviga asendatakse nõukogu raamotsus ohvrite seisundi kohta kriminaalmenetluses (2001/220/JSK).

VIITED

Akt

Jõustumine

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

ELi direktiiv 2012/29/EL ohvrite õiguste kohta

15.11.2012

16.11.2015

ELT L 315, 14.11.2012

Viimati muudetud: 20.03.2014

Top