Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Karistusregistrite andmete vahetamine ELi riikide vahel

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Karistusregistrite andmete vahetamine ELi riikide vahel

2009. aastal otsustasid Euroopa Liidu (EL) riigid luua üksteisega karistusregistrite andmete vahetamise süsteemi. Selle eesmärk oli takistada kurjategijate vabanemist oma kuritegelikust minevikust, liikudes riigist, kus nad süüdi mõisteti, teise ELi riiki.

ÕIGUSAKT

Nõukogu 26. veebruari 2009. aasta raamotsus 2009/315/JSK, mis käsitleb karistusregistrite andmete vahetamise liikmesriikidevahelist korraldust ja andmete sisu.

KOKKUVÕTE

2009. aastal otsustasid Euroopa Liidu (EL) riigid luua üksteisega karistusregistrite andmete vahetamise süsteemi. Selle eesmärk oli takistada kurjategijate vabanemist oma kuritegelikust minevikust, liikudes riigist, kus nad süüdi mõisteti, teise ELi riiki.

MIS ON KÄESOLEVA RAAMOTSUSE SISU?

Käesolevas raamotsuses sätestatakse süsteemi toimimise üldpõhimõtted lisaks nõukogu otsusele 2009/316/JSK, millega loodi Euroopa karistusregistrite infosüsteem (ECRIS).

PÕHIPUNKTID

Käesoleva raamotsuse eesmärgid on järgmised:

  • määrata kindlaks kord, mille alusel ELi riik, kus on tehtud mõne muu ELi riigi kodaniku suhtes süüdimõistev kohtuotsus, edastab andmeid sellise kohtuotsuse kohta süüdimõistetud isiku kodakondsusjärgsele liikmesriigile;
  • määratleda kodakondsusjärgse ELi riigi kohustus talletada need andmed ning täpsustada karistusregistris sisalduvate andmete kohta esitatud päringutele vastamise tingimused;
  • kehtestada raamistik, et luua elektrooniline süsteem süüdimõistvaid kohtuotsuseid käsitleva teabe vahetamiseks.

ELi riigid peavad määrama andmete edastamisega seotud ülesannete täitmiseks keskasutused.

Süüdimõistva kohtuotsuse langetanud ELi riik kannab karistusregistrisse andmed süüdimõistetud isiku kodakondsuse kohta ning edastab ELi riigile teabe süüdimõistva kohtuotsuse kohta, mis on tehtud selle ELi riigi kodanike suhtes ja mis on kantud karistusregistrisse. See teave sisaldab andmeid:

  • süüdimõistetud isiku kohta;
  • süüdimõistva kohtuotsuse laadi kohta;
  • kuriteo kohta, millest tulenevalt süüdimõistev kohtuotsus langetati.

Kodakondsusjärgne ELi riik talletab talle edastatud teabe, et vastata talle edastatud teabepäringutele oma kodakondsusega isikute süüdimõistmise kohta. Vastus peab:

  • sisaldama andmeid kõnealuses ja teistes ELi riikides ning kolmandates riikides tehtud süüdimõistvate kohtuotsuste kohta ning
  • olema koostatud kümne tööpäeva jooksul või 20 tööpäeva jooksul, kui isik küsib karistusregistrist andmeid enda kohta.

Andmeid võidakse vahetada kriminaalmenetluse või ka muul eesmärgil, nt töölepingu sõlmimisele eelneva andmete kontrollimise eesmärgil. Kui kriminaalmenetluse eesmärgil esitatud päringule vastamine on kohustuslik, siis muul eesmärgil esitatud päringute suhtes kohaldatakse siseriiklikku õigust.

Kui ELi riigi keskasutus saab asjaomaselt riiklikult asutuselt päringu andmete kohta, võib ta omakorda küsida teavet teiselt ELi riigilt, esmajoones asjaomase isiku kodakondsusjärgselt ELi riigilt. Kui ELi riik saab teise ELi riigi kodanikult päringu tema enda karistusregistri andmete kohta, võib ta esitada päringu asjaomase isiku kodakondsusjärgsele ELi riigile ning lisada need andmed väljastatud tõendile.

Kõnealune süsteem on enamikus ELi riikides praeguseks rakendatud. Euroopa Liidu toimimise lepingu protokolli nr 36 kohaselt otsustas Ühendkuningriik jätkata osalemist süsteemis ECRIS 1. detsembrist 2014. Seda kinnitati komisjoni otsusega 2014/858/EL.

Lisateavet leiate Euroopa Komisjoni veebilehelt, mis käsitleb Euroopa karistusregistrite infosüsteemi.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Raamotsus 2009/315/JSK

27.4.2009

27.4.2012

ELT L 93, 7.4.2009, lk 23-32

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Nõukogu 6. aprilli 2009. aasta otsus 2009/316/JSK Euroopa karistusregistrite infosüsteemi (ECRIS) loomise kohta raamotsuse 2009/315/JSK artikli 11 kohaldamiseks (ELT L 93, 7.4.2009, lk 33-48).

Komisjoni 1. detsembri 2014. aasta otsus 2014/858/EL, milles käsitletakse Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi teatamist oma soovist osaleda politseikoostöö ja kriminaalasjades tehtava õigusalase koostöö valdkonna liidu õigusaktides, mis on võetud vastu enne Lissaboni lepingu jõustumist ja mis ei ole Schengeni acquis’ osa (ELT L 345, 1.12.2014, lk 6-9).

Viimati muudetud: 10.06.2015

Top