Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Võitlus organiseeritud kuritegevusega: kuritegelikku ühendusse kuulumisega seotud süüteod

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Võitlus organiseeritud kuritegevusega: kuritegelikku ühendusse kuulumisega seotud süüteod

Organiseeritud kuritegevus on oht Euroopa kodanikele, ettevõtetele, riigiasutustele ning tervele majandusele. Kurjategijatel on kerge tegutseda piiriüleselt, mistõttu on vaja Euroopa tasandi meetmeid.

ÕIGUSAKT

Nõukogu 24. oktoobri 2008. aasta raamotsus 2008/841/JSK organiseeritud kuritegevuse vastase võitluse kohta.

KOKKUVÕTE

Alates 1990. aastatest on Euroopa Liit (EL) võtnud meetmeid, et tõhustada võitlust organiseeritud kuritegevuse vastu. 2008. aastal võttis nõukogu vastu raamotsuse 2008/841/JSK organiseeritud kuritegevuse vastase võitluse kohta. Sellega muudeti kuritegelikku ühendusse kuulumisega seotud teod kriminaalkorras karistatavaks. Eesmärk on ühtlustada ELi liikmesriikide seadusi, mis käsitlevad kuritegelikku ühendusse kuulumisega seotud süütegude muutmist kriminaalkorras karistatavaks ning sätestavad kõnealuste süütegude puhul kohaldatavad karistused.

Kuriteod

On kahte liiki tegevust, millest vähemalt ühte peavad liikmesriigid lugema kuriteoks.

 • A: aktiivne osalemine ühenduse kuritegelikes toimingutes, olles teadlik selle eesmärgist või kavatsusest panna toime kuritegusid;
 • B: nõusolek kuritegude toimepanemisega, ilma et tarvitseks nende toimepanemisest osa võtta.

Karistused

Liikmesriigid peavad kehtestama karistused, mis on vastavuses eespool nimetatud kuritegudega.

 • Variandi A puhul on miinimumnõudeks maksimaalse karistusmäärana vähemalt kahe aasta pikkune vangistus.
 • Variandi B puhul on miinimumnõudeks maksimaalse karistusmäärana vähemalt kahe aasta pikkune vangistus või kavandatud tegevusega vastavuses olev maksimaalne vangistus.

Teatavatel asjaoludel võib karistusi vähendada - näiteks kui kuriteo toimepanija loobub kuritegevusest või aitab teha kindlaks või võtta vastutusele teisi teo toimepanijaid.

Raamotsuse kohaselt peavad ELi liikmesriigid kehtestama eeskirjad, mis võimaldaksid eespool nimetatud kuritegude eest vastutusele võtta juriidilist isikut (näiteks äriühingut), kui need on tema nimel toime pannud isik, kes on juriidilise isiku juures juhtival kohal.

Juriidilistele isikutele ettenähtud karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. Need peaksid hõlmama trahve ja võivad hõlmata ka järgmisi meetmeid:

 • riikliku abi saamise õigusest ilmajätmine;
 • ajutine või alaline ettevõtluskeeld ning kuritegude toimepanekuks kasutatud üksuste ajutine või lõplik sulgemine;
 • kohtuliku järelevalve alla võtmine;
 • sundlõpetamine.

Jurisdiktsioon ja kohtu alla andmise kooskõlastamine

Liikmesriigi jurisdiktsiooni alla peavad kuuluma kuriteod, mis on seotud kuritegelikku ühendusse kuulumisega, kui need on pandud toime täielikult või osaliselt liikmesriigi territooriumil selle riigi kodaniku poolt või kõnealuse liikmesriigi territooriumil registreeritud juriidilise isiku nimel.

Kui kuritegu kuulub mitme riigi jurisdiktsiooni alla, peavad nad tegema näiteks Eurojusti kaudu koostööd, et teha kindlaks menetluse algatav liikmesriik ja menetlus tsentraliseerida. Eriti tuleb arvesse võtta, kus kuritegu toime pandi ja milliselt territooriumilt kuriteo toimepanija leiti, ning kuriteo toimepanija rahvust või elukohta ja ohvri päritoluriiki.

Kronoloogia

 • 1997: EL võtab vastu esimese tegevuskava võitluseks organiseeritud kuritegevusega;
 • 1998: EL võtab vastu ühismeetme 98/733/JSK kuritegelikku ühendusse kuulumise kohta;
 • 2000: ÜRO peaassamblee võtab vastu riikidevahelise organiseeritud kuritegevuse vastase ÜRO konventsiooni - esimese ülemaailmse õigusakti võitluseks rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastu (jõustunud aastal 2003);
 • 2002: EL võtab vastu raamotsuse 2002/475/JSK terrorismivastase võitluse kohta (milles määratletakse terroristlik rühmitus ühismeetmes 1998/733/JSK määratletud kuritegeliku ühenduse mõiste kaudu);
 • 2004: komisjoni teatises tunnistatakse vajadust parandada organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemiseks kasutatavaid meetmeid; EL ühineb ÜRO konventsiooniga;
 • 2008: EL võtab vastu raamotsuse 2008/841/JSK, millega tunnistatakse kehtetuks ühismeede 98/733/JSK.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Raamotsus 2008/841/JSK

11.11.2008

11.5.2010

ELT L 300, 11.11.2008

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Riikidevahelise organiseeritud kuritegevuse vastane Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsioon ja selle protokollid.

Viimati muudetud: 01.07.2014

Top