Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ühine statistiliste territoriaalüksuste liigitus

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Ühine statistiliste territoriaalüksuste liigitus

Peamiselt seoses Euroopa Liidu (EL) struktuurifondidega abikõlblikkuse taseme hindamiseks objektiivsete kvalitatiivsete kriteeriumide alusel on EL alates 1970. aastatest arendanud süsteemi NUTS (statistiliste territoriaalüksuste nomenklatuur), mis puudutab liidu territooriumi geograafilist jaotust piirkondliku statistika eesmärgil.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. mai 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1059/2003, millega kehtestatakse ühine statistiliste territoriaalüksuste liigitus (NUTS) (vt muutmisaktid).

KOKKUVÕTE

ELis on igal liikmesriigil oma haldussüsteem ja -struktuur, mille tsentraliseerituse tase on liikmesriigiti erinev. Suured erinevused on seotud ka rahvastiku, pindala ja arengutasemega. NUTSi arendamisel on Eurostat silmas pidanud just seda asjaolude erinevust. Alates määruse (EÜ) nr 1059/2003 vastuvõtmisest 2003. aastal on NUTSil kindel õiguslik seisund ning on lepitud kokku eeskirjad NUTSi edasiseks muutmiseks. Sellega tagatakse, et andmed on teatava ajavahemiku vältel seotud sama piirkondliku üksusega. See on oluline, eriti aegridade puhul.

NUTSi hierarhia

Iga liikmesriigi puhul kasutatakse piirkondlike alajaotuste kolmetasandilist hierarhiat, mille aluseks on rahvaarvu alam- ja ülempiir, nagu on esitatud allpool.

  • NUTS 1: olulisemad sotsiaalmajanduslikud piirkonnad, nt Saksamaa liidumaad, Belgia piirkonnad, Poola piirkonnad, Rumeenia makrorajoonid;
  • NUTS 2: põhilised regionaalpoliitika rakendamise piirkonnad, nt Belgia provintsid, Taani piirkonnad, Tšehhi piirkonnad (oblastid);
  • NUTS 3: väikesed piirkonnad erimääratlusteks, nt Bulgaaria provintsid (oblastid), Itaalia provintsid.

Kolmas tasand on teise tasandi alajaotus, teine tasand on esimese tasandi alajaotus ja esimene tasand on riikide alajaotus. NUTS ei hõlma kohalikku (omavalitsuse) tasandit. Kui ELi liikmesriigi rahvaarv jääb NUTSi teatava tasandi alammäärast allapoole, on kogu liikmesriik NUTSi kohane selle tasandi territoriaalüksus.

Liigitusalused

NUTSi puhul tuleb arvesse võtta liikmesriikide olemasolevaid haldusüksusi. Olemasolevale haldustasandile vastav NUTSi tasand määratakse kindlaks haldusüksuste keskmise rahvaarvu alusel järgmiselt.

Tasand

Rahvaarvu alampiir

Rahvaarvu ülempiir

NUTS 1

3 miljonit

7 miljonit

NUTS 2

800 000

3 miljonit

NUTS 3

150 000

800 000

Kui mõnel tasandil puudub liikmesriigis piisava suurusega haldustasand, saadakse selle tasandi andmed piisava arvu väiksemate ümbruskonna haldusüksuste koondamise teel. Saadud ühendatud üksused moodustavad mittehaldusliku tasandi, mille puhul iga mittehalduslik üksus peab järgima eespool toodud rahvaarvu piirmäärasid.

Praeguse NUTSi kohaselt, mis kehtib 1. jaanuarist 2012 kuni 31. detsembrini 2014, on NUTSi 1. tasandi piirkondi 97, 2. tasandi piirkondi 270 ja 3. tasandi piirkondi 1294. Seoses Horvaatia ühinemisega 1. juulil 2013 lisandus üks NUTSi 1. tasandi, kaks NUTSi 2. tasandi ja 21 NUTSi 3. tasandi piirkonda. Määrusega (EÜ) nr 1319/2013 nähakse ette NUTSi 1., 2. ja 3. tasandi jaotus, mis kehtib alates 1. jaanuarist 2015.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EÜ) nr 1059/2003

11.7.2003

-

ELT L 154, 21.6.2003

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EÜ) nr 1888/2005

26.11.2005

-

ELT L 309, 25.11.2005

Määrus (EÜ) nr 105/2007

2.3.2007

-

ELT L 39, 10.2.2007

Määrus (EÜ) nr 176/2008

6.3.2008

-

ELT L 61, 5.3.2008

Määrus (EÜ) nr 1137/2008

11.12.2008

-

ELT L 311, 21.11.2008

Määrus (EL) nr 31/2011

7.2.2011

-

ELT L 13, 18.1.2011

Määrus (EL) nr 517/2013

1.7.2013

-

ELT L 158, 10.6.2013

Määrus (EL) nr 1319/2013

7.1.2014 Rakendamine: 1.1.2015

-

ELT L 342, 18.12.2013

Määrus (EL) nr 868/2014

2.9.2014 Rakendamine: 1.1.2016

-

ELT L 241, 13.8.2014

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni määrus (EÜ) nr 11/2008, 8. jaanuar 2008, millega rakendatakse Euroopa parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1059/2003, millega kehtestatakse ühine statistiliste territoriaalüksuste liigitus (NUTS), seoses uueks piirkondlikuks jaotuseks vajalike aegridade edastamisega (ELT L 5, 9.1.2008).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2007. aasta otsus nr 1578/2007/EÜ ühenduse statistikaprogrammi kohta ajavahemikuks 2008-2012 (ELT L 344, 28.12.2007).

Viimati muudetud: 02.07.2014

Top