Help Print this page 
Title and reference
Toiduainete hügieen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Toiduainete hügieen

See määrus asetab toiduainete hügieeni käsitlevate õigusaktide (hügieenipaketi) läbivaatamise raames rõhu toiduohutuse saavutamise eesmärkide määratlusele, tehes toidukäitlejatele ülesandeks võtta ohutusmeetmeid, mida toiduohutuse tagamiseks rakendada.

AKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 852/2004, 29. aprill 2004, toiduainete hügieeni kohta (vt muutmisakt/muutmisaktid).

KOKKUVÕTE

See määrus asendab direktiivi 93/43/EMÜ toiduainete hügieeni kohta , et kehtestada üldine ja integreeritud poliitika, mis hõlmab kõiki toiduaineid talust müügipunktini.

Reguleerimisala

Selle määruse eesmärk on tagada toiduhügieen tootmisprotsessi kõigil etappidel esmatootmisest kuni lõpptarbijale müügini. Määrus ei hõlma toitumist, toiduainete koostist ega kvaliteediküsimusi.

Määrus käsitleb toidukäitlejaid, mitte toiduainete esmatootmist ega kodus isiklikuks tarbeks valmistamist.

Üld- ja erisätted

Toidukäitlejad tagavad, et kõik nende vastutusalasse kuuluvad etapid alates toiduainete esmatootmisest kuni müügini või lõpptarbijatele kättesaadavaks tegemiseni oleksid hügieenilised käesoleva määruse sätetega kooskõlas.

Toidukäitlejad, kes tegelevad esmatootmise ja teatavate seotud toimingutega, peavad vastama I lisa A osas sätestatud hügieeni üldnõuetele. Erandeid tehakse väikeettevõtetele tingimusel, et need ei kahjusta määruse eesmärkide saavutamist.

Kõnealused seotud toimingud on järgmised:

 • põhitarbeainete transportimine, ladustamine ja käitlemine tootmiskohas tingimusel, et see ei ole nende olemust oluliselt muutnud;
 • vajaduse korral elusloomade vedu;
 • taimse päritoluga toodete, kalandustoodete ja ulukite põhitarbeainete tootmiskohast ettevõttesse transportimine tingimusel, et see ei ole nende olemust oluliselt muutnud.

Samas peavad toidukäitlejad, kes tegelevad muude toimingutega kui esmane tootmine, täitma II lisas esitatud hügieeni üldnõudeid.

Selles lisas loetletakse nõudeid, mis käsitlevad järgmist:

 • ruumid, kaasa arvatud välisruumid;
 • transporditingimused;
 • seadmed;
 • toidujäätmed;
 • veevarustus;
 • toiduainetega kokku puutuvate isikute isiklik hügieen;
 • toiduained ise;
 • ümbristamine ja pakendamine;
 • kuumtöötlus, mis võimaldab teatud toiduaineid töödelda;
 • valdkonna spetsialistide koolitus.

Liikmesriigid võivad kohandada II lisas sätestatud nõudeid vastavalt geograafiliste eripiirangutega piirkondades asuvate või tarnimisraskustes olevate kohalikku turgu teenindavate toidukäitlemisettevõtete vajadustele või arvestades traditsioonilisi tootmismeetodeid ja ettevõtete suurust. Samas ei tohi kahjustada toiduohutuse eesmärke.

Lisaks peavad kõik toidukäitlejad järgima sätteid määruses (EÜ) nr 853/2004, millega sätestatakse loomset päritolu toiduainete hügieeni erieeskirjad, samuti vajaduse korral teatud erieeskirju eeskätt toiduainete mikrobioloogiliste kriteeriumide, temperatuuri kontrolli ja külmaahela ning proovivõtmise ja analüüsi kohta.

Süsteem HACCP

Toidukäitlejad (välja arvatud need, kes tegelevad esmatootmisega) kohaldavad Codex Alimentariuses (ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni tööde käigus koostatud rahvusvaheliste toidustandardite programm) esitatud süsteemi HACCP (ohuanalüüsi ja kriitiliste kontrollpunktide süsteem).

Need põhimõtted sätestavad teatud hulga nõudmisi, mida tuleb järgida kogu tootmis-, töötlemis- ja turustamistsükli vältel, et võimaldada ohuanalüüsi abil kindlaks teha kriitilisi kontrollpunkte, mille ohjamine on toiduohutuse tagamiseks vajalik. Põhimõtted on järgmised:

 • selliste ohtude kindlakstegemine, mida tuleb vältida, kõrvaldada või vähendada vastuvõetavale tasemele;
 • kriitiliste kontrollpunktide kindlaksmääramine etapis või etappides, kus kontroll on hädavajalik;
 • selliste kriitiliste piiride kehtestamine, mille ületamise korral on sekkumine vajalik;
 • tõhusate järelevalvemenetluste kehtestamine ja rakendamine kriitilistes kontrollpunktides;
 • korrigeerivate meetmete kehtestamine juhuks, kui järelevalve tulemusel selgub, et kriitiline kontrollpunkt ei ole kontrolli all;
 • enesekontrolli kehtestamine võetud meetmete tõhususe kontrollimiseks;
 • andmete säilitamine meetmete rakendamise tõhususe tõestamiseks ja pädevate asutuste kontrolli hõlbustamiseks.

Heade tavade suunised ja süsteemi HACCP rakendamissuunised

Liikmesriigid aitavad kaasa, et toidukäitlejad töötaksid välja heade tavade kohased riiklikud suunised, mis hõlmavad nõuandeid hügieeni üldnõuetest ja süsteemi HACCP põhimõtetest kinnipidamise kohta. Liikmesriigid hindavad neid riiklikke suuniseid, et teha kindlaks, kas nende sisu on rakendatav, kas need on välja töötatud Codex Alimentariuse hügieeni üldpõhimõtteid arvestades ja kas kõikide osapooltega on konsulteeritud. Nõuetekohased riiklikud suunised edastatakse komisjonile, kes need registreerib.

Kui mingi liikmesriik või komisjon peab vajalikuks ette näha ühtseid ühenduse suuniseid, uurib komisjon nende suuniste vajadust. Komisjoni abistavad alalised komiteed veenduvad, et nende sisu on rakendatav, et need on välja töötatud Codex Alimentariuse hügieeni üldpõhimõtteid ja riiklikke suuniseid arvestades ning et kõikide osapooltega on konsulteeritud.

Toidukäitlejad võivad toetuda riiklikele ja ühenduse suunistele ühteviisi.

Toidukäitlejate registreerimine ja tunnustamine

Toidukäitlejad peavad tegema pädevate asutustega koostööd ja eelkõige jälgima, et iga toidukäitleja vastutuse all olev ettevõte oleks asjakohases asutuses registreeritud ja et olukorra muutustest (näiteks ettevõtte sulgemine) pädevale asutusele teatataks.

Kui riiklikud või ühenduse õigusaktid nõuavad, siis peab pädev asutus toidukäitlejaid tunnustama ja nad ei või sellise tunnustuseta tegutseda.

Toiduainete jälgitavus ja kõrvaldamine

Määruse (EÜ) nr 178/2002 kohaselt kehtestavad toidukäitlejad süsteeme ja menetlusi, mis tagavad selle, et toiduained ja nende koostisosad ning vajaduse korral toiduainete tootmiseks kasutatavate loomade päritolu oleks selge.

Samuti kui toidukäitleja leiab, et mingi toiduaine kujutab endast tõsist ohtu tervisele, kõrvaldab ta selle kohe turult ning teatab sellest pädevale asutusele ja kasutajatele.

Ametlik kontrollimine

See, et toidukäitleja rakendab HACCP põhimõtteid, ei asenda ametlikku kontrolli, mida teeb pädev asutus. Käitlejad peavad eelkõige tegema pädevate asutustega koostööd vastavalt ühenduse õigusaktide või nende puudumisel riiklike õigusaktide sätetele.

Välismõõde

Ühendusse imporditud toiduained peavad vastama ühenduse hügieenistandarditele või samaväärsetele standarditele.

Kolmandatesse riikidesse eksporditavad loomse päritoluga tooted peavad vastama vähemalt nendelesamadele nõuetele, mida rakendatakse turustamisel ühenduse piirides, ja lisaks kõnesolevate kolmandate riikide kehtestatud nõuetele.

Aruanne nõukogule ja parlamendile

Komisjon esitab viie aasta jooksul alates kõnealuse määruse jõustumisest Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande (vajaduse korral koos asjakohaste ettepanekutega) selle määruse kohaldamisel saadud kogemusest, samuti vajadusest rakendada HACCP põhimõtteid nende toidukäitlejate suhtes, kes tegelevad esmatootmisega ja eespool kirjeldatud seotud toimingutega.

KONTEKST

Määrus kuulub nn hügieenipaketti, õigusaktide kogumisse, millega kehtestatakse toiduainete hügieeni eeskirjad. See hõlmab lisaks kõnealusele määrusele järgmisi õigusakte:

 • määrus (EÜ) nr 853/2004, millega sätestatakse loomset päritolu toiduainete hügieeni erieeskirjad, et tagada toiduohutuse ja avaliku tervise kaitse kõrge tase;
 • määrus (EÜ) nr 854/2004, millega kehtestatakse erieeskirjad inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste ametlikuks kontrollimiseks ning kehtestatakse erieeskirjad värske liha, kahepoolmeliste karploomade, piima ja piimasaaduste kohta.

Lisaks täiendavad järgmised aktid ühenduse õigusakte toiduainete hügieeni kohta:

 • määrus (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted. Selle määrusega kehtestatakse toiduohutusega seotud menetlused ja asutatakse Euroopa Toiduohutusamet (EFSA);
 • määrus (EÜ) nr 882/2004, mis korraldab toiduainete ja loomasööda ametliku kontrollimise kõigil tootmise etappidel ja kõigis sektorites;
 • direktiiv 2002/99/EÜ, mis sätestab loomse päritoluga toodete turustamise tingimused, mida kohaldatakse toodetele, mis on pärit kolmandatest riikidest või piirkondadest, kus kohaldatakse loomade tervishoiuga seotud piiranguid.

VIITED

Akt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EÜ) nr 852/2004

20.5.2004

ELT L 139, 30.4.2004

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EÜ) nr 219/2009

20.4.2009

ELT L 87, 31.3.2009

Määrus (EL) nr 517/2013

1.7.2013

ELT L 158, 10.6.2013

Määruse (EÜ) nr 852/2004 muudatused ja parandused on kantud põhiteksti. Sel konsolideeritud versioonil on vaid dokumentaalne väärtus.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2073/2005, 15. november 2005, toiduainete mikrobioloogiliste kriteeriumide kohta (ELT L 338, 22.12.2005).

Vt konsolideeritud versioon

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2074/2005, 5. detsember 2005, millega sätestatakse rakendusmeetmed Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 853/2004 käsitletud teatavate toodete ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrustes (EÜ) nr 854/2004 ja (EÜ) nr 882/2004 käsitletud ametlike kontrollide suhtes, sätestatakse erandid Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EÜ) nr 852/2004 ning muudetakse määruseid (EÜ) nr 853/2004 ja (EÜ) nr 854/2004 (ELT L 338, 22.12.2005).

Vt konsolideeritud versioon

Komisjoni 29. aprilli 2004. aasta aruanne nõukogule ja Euroopa Parlamendile Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta hügieenimääruste (EÜ) nr 852/2004, (EÜ) nr 853/2004 ja (EÜ) nr 854/2004 rakendamisel omandatud kogemuste kohta (KOM(2009) 403 lõplik - ei avaldata Euroopa Liidu Teatajas).

Komisjon vaatab läbi nimetatud määruste kohaldamisel saadud kogemused. Ta toob välja tehtud edusammud ja ettetulnud raskused seoses hügieenipaketi rakendamisega aastatel 2006 - 2008. Komisjon järeldab, et üldjoontes on liikmesriigid võtnud vajalikud haldus- ja kontrollimeetmed, et tagada määruste järgimine, aga arenguruumi on veel rakendamise küsimustes. Peamised raskused on seotud järgmisega:

 • teatavad vabastused hügieenimääruste reguleerimisalast;
 • teatud määrustes sätestatud mõistete määratlused;
 • teatud praktilised aspektid loomse päritoluga toitu käitlevate asutuste heakskiitmisel ja sellise toidu märgistamisel;
 • teatud toitude impordikord;
 • süsteemil HACCP (ohuanalüüsi ja kriitiliste kontrollpunktide süsteem) põhinevate menetluste rakendamine teatud toidukäitlemisettevõtetes; ja
 • ametliku kontrolli rakendamine teatud sektorites.

See aruanne ei paku välja üksikasjalikke lahendusi. Tuvastatud raskuste alusel kaalub komisjon siiski, kas on vaja esitada toiduainete hügieenipaketi muudatusettepanekud.

Viimati muudetud: 18.06.2014

Top