Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Lammaste katarraalse palaviku viiruse leviku tõkestamine Euroopas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Lammaste katarraalse palaviku viiruse leviku tõkestamine Euroopas

Katarraalne palavik* on peamiselt lammastel esinev viirushaigus. Taudipuhang võib kiiresti levida, tuues kaasa probleeme ja surmajuhtumeid, mis võivad tõsiselt vähendada loomakasvatuse kasumit.

ÕIGUSAKT

Nõukogu 20. novembri 2000. aasta direktiiv 2000/75/EÜ, millega kehtestatakse erisätted lammaste katarraalse palaviku tõrjeks ja likvideerimiseks.

KOKKUVÕTE

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Käesolevas direktiivis ja selle kronoloogilistes muudatustes sätestatakse meetmed katarraalse palaviku tõrjeks ja likvideerimiseks ning kirjeldatakse taudipuhangu korral rakendatavaid menetlusi.

PÕHIPUNKTID

Lammaste katarraalse palaviku viiruse esinemise kahtlusest või kinnitusest teatatakse enne meetmete võtmist asjaomase Euroopa Liidu (EL) pädevale asutusele.

Katarraalse palaviku juhtumi kahtluse korral on veterinaararsti ülesanne seada taudikahtlane kari järelevalve alla, koostada loomade ja ruumide loend, korraldada epidemioloogiline küsitlus, kohaldada loomade liikumiskeeld, töödelda loomi insektitsiididega ja hävitada surnud loomade korjused.

Kui lammaste katarraalse palaviku esinemine saab kinnituse, laiendatakse neid meetmeid majanditele*, mis asuvad selle ümber 20 km raadiuses. Lisaks piiritletakse ohustatud tsoon, mille raadius on vähemalt 100 km nakatunud majandi ümber, kus tuleb kõik loomad kindlaks teha ning need ei tohi sellest tsoonist väljuda. Pädev asutus peab kehtestama epidemioloogilise järelevalve programmi. Selles tsoonis võidakse rakendada ka vaktsineerimisprogrammi.

Järelevalvetsoon ulatub vähemalt 50 km väljapoole ohustatud tsooni piire, kus võetakse samu meetmeid loomade kindlakstegemise, liikumise piiramise ja järelevalve osas nagu ohustatud tsoonis, kuid selles on vaktsineerimine keelatud. Nimetatud tsoone võib vastavalt olukorrale laiendada või kitsendada.

Vaktsineerimine on lubatav konkreetse riski hindamise tulemuste alusel ja tingimusel, et enne vaktsineerimise läbiviimist teavitatakse Euroopa Komisjoni. Kulude katteks võib anda mingil määral toetust.

Pärast algse direktiivi avaldamist on muutunud kättesaadavaks lammaste katarraalse palaviku vastased uued inaktiveeritud vaktsiinid ning tänu nende kasutamisele 2008. ja 2009. aasta vaktsineerimiskampaanias on olukord lammaste katarraalse palaviku tõrjes oluliselt paranenud. Praeguseks soovitatakse kasutada eelkõige inaktiveeritud vaktsiine, mitte varasemaid elusvaktsiine, millega kaasnes viiruse leviku risk.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

22. detsembrist 2000.

PÕHIMÕISTED

* Lammaste katarraalne palavik - teatud sääseliikide vahendusel edasi kanduv mittenakkav mäletsejate, eeskätt lammaste viirushaigus. Seda iseloomustavad haavandid, sõrapõletik ja reproduktiivhäired. Tõhusat ravi ei ole leitud, haigestunud loomad võivad surra mõne päevaga, paranemine võib kesta mitu kuud. Haigus ei ohusta inimesi.

* Majand - põllumajandus- või muu ettevõte, kus alaliselt või ajutiselt kasvatatakse või peetakse lammaste katarraalsele palavikule vastuvõtlikku liiki kuuluvaid loomi.

Lisateavet leiate lammaste katarraalse palaviku teemast Euroopa Komisjoni veebilehel.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2000/75/EÜ

22.12.2000

1.1.2002

ELT L 327, 22.12.2000, lk 74-83

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2008/73/EÜ

3.9.2008

1.1.2010

ELT L 219, 14.8.2008, lk 40-54

Direktiiv 2012/5/EL

22.3.2012

23.9.2012

ELT L 81, 21.3.2012, lk 1-2

Direktiiv 2013/20/EL

1.7.2013

1.7.2013

ELT L 158, 10.6.2013, lk 234-239

Direktiivi 2000/75/EÜ kronoloogilised muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Viimati muudetud: 06.08.2015

Top