Help Print this page 
Title and reference
Ohtlike kemikaalide rahvusvaheline kaubandus

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ohtlike kemikaalide rahvusvaheline kaubandus

Euroopa Liit (EL) reguleerib teatavate ohtlike kemikaalide ja pestitsiidide eksporti ja importi. Määruse (EL) nr 649/2012 vastuvõtmisega soovib EL rakendada Rotterdami konventsiooni, edendada ühist vastutust ja koostööd ning kaitsta tervist ja keskkonda.

AKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 649/2012, 4. juuli 2013, ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta.

KOKKUVÕTE

Määrusega kehtestatakse teatavad eeskirjad selliste kemikaalide ekspordi kohta, mille kasutamine Euroopa Liidus on keelustatud või rangelt piiratud. Eksportijad peavad teavitama nimetatud eeskirjaga reguleeritud kemikaalide ekspordist enne selle toimumist. Ühtlasi ei või Rotterdami konventsioonis käsitletud kemikaale ja kemikaale, mille Euroopa Liidus kasutamine on keelustatud või rangelt piiratud, eksportida ilma importivate riikide nõusolekuta.

Määrusega soovitakse tagada, et CLP-määruse sätteid kohaldatakse ühtlasi ka kemikaalidele, mida eksporditakse liikmesriikidest teistesse konventsiooniga ühinenud riikidesse või muudesse riikidesse, välja arvatud juhul, kui need sätted ei vasta konventsiooniga ühinenud riikide või muude riikide erinõuetele.

Asjaomased kemikaalid

Selles määruses käsitletakse:

  • teatavaid ohtlikke kemikaale, mille suhtes kohaldatakse vastavalt Rotterdami konventsioonile eelnevalt teatatud nõusoleku menetlust (PIC menelust);
  • teatavaid kemikaale, mis on ELis või liikmesriigis keelustatud või rangelt piiratud, ja
  • kõiki eksporditud kemikaale seoses nende klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamisega.

Määrust ei kohaldata järgmiste tootede suhtes:

Riigiasutus

Iga liikmesriik määrab asutuse või asutused, kes täidab/täidavad selle määrusega nõutud haldusülesandeid.

Euroopa Kemikaaliamet

Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) abistab komisjoni nimetatud toodete ekspordi ja impordi tehniliste, teaduslike ja haldusaspektide osas. Amet edastab eelkõige väljaspool ELi asuvate importivate riikide tööstuse teatisi, juhib kogu asjakohast teabevahetust ja haldab ameti veebisaidilt juurdepääsetavate teatiste andmebaasi.

Teavitamise ja selgesõnalise nõusoleku menetlus

Selle määrusega kehtestatakse tähtajad ja kohustused seoses teavitamise ja selgesõnalise nõusoleku menetlusega, olenevalt kategooriast, kuhu kemikaal kuulub.

Import

Komisjon teeb asjaomase kemikaali impordi osas lõpliku või ajutise vastusena otsuse. Kui toote osas kohaldatakse lisapiiranguid või muudetakse piiranguid, võtab komisjon vastu impordi asjus läbivaadatud otsuse.

Kui kemikaal on keelustatud või rangelt piiratud, võtab komisjon seda teavet oma importi käsitlevas otsuses arvesse.

Eksport

Eksportija peab arvestama teiste impordiga seotud osapoolte otsuseid. Toodet ei tohi eksportida selle osapoole sihtkohta, kes ei ole toote importimise asjus mingit vastust andnud. Toodet võib siiski eksportida, kui importiv osapool on kõnealuse toote osas andnud selgesõnalise nõusoleku.

Euroopa Liidu õiguse alusel keelustatud või rangelt piiratud kemikaali eksportimisest tuleb importivat riiki teavitada ning see riik peab andma konventsiooni kohaselt kinnituse teatise kättesaamise kohta.

Teabevahetus

Komisjon, keda abistab ECHA, ja liikmesriigid edendavad selle määrusega reguleeritud kemikaale käsitlevat teaduslikku, tehnilist, majanduslikku ja juriidilist teabevahetust.

Tehniline abi

Võttes arvesse eriti arengumaade ja üleminekujärgus majandusega riikide vajadusi, teevad komisjon, liikmesriikide määratud riigiasutused ja ECHA koostööd tehnilise abi andmisel, et arendada infrastruktuuri, suutlikkust ja asjatundlikkust, mida on vaja kemikaalide mõistlikuks käitlemiseks kogu nende olelusringi vältel.

Karistused

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad karistuste kohta, mida kohaldatakse selle määruse sätete rikkumise korral. Kehtestatud karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

Kehtetuks tunnistamine

Selle määrusega asendatakse alates 1. märtsist 2014 määrus (EL) nr 689/2008.

Viited

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EL) nr 649/2012

16.8.2012

ELT L 201, 27.7.2012

See also

  • Rotterdami konventsioon (EN) (ES) (FR)

Viimati muudetud: 31.01.2013

Top