Help Print this page 
Title and reference
ELi energiatõhususe kava 2011

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ELi energiatõhususe kava 2011

Energiatõhusus on Euroopa Liidu (EL) energiapoliitika keskne osa ja tõhus vahend kliimamuutusega võitlemisel, energiaarvete vähendamisel ja ELi välistarnetest sõltumatuse suurendamisel.

ÕIGUSAKT

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Energiatõhususe kava 2011” (KOM(2011) 109 (lõplik), 8.3.2011).

KOKKUVÕTE

Energiatõhusus on Euroopa Liidu (EL) energiapoliitika keskne osa ja tõhus vahend kliimamuutusega võitlemisel, energiaarvete vähendamisel ja ELi välistarnetest sõltumatuse suurendamisel.

MIS ON TEATISE EESMÄRK?

Teatises ettenähtud kava eesmärgiks on edendada majandust, mis võtab arvesse planeedi piiratud ressursse, rakendada vähese CO2-heitega süsteemi, suurendada ELi energiasõltumatust ja energiavarustuse kindlust.

PÕHIPUNKTID

Ehitussektori vähene energiatarbimine on väga tähtis, sest selle sektori arvele langeb peaaegu 40% energia lõpptarbimisest. Kõnealuses teatises tuuakse esile võimalusi tõsta selle sektori energiatõhusust, näiteks koolitades arhitekte ja insenere algatuse „Uute oskuste ja töökohtade tegevuskava” kaudu ning lubades energiateenuse ettevõtjatel anda riigiasutustele raha energiatarbimise vähendamiseks.

Tööstusega seoses julgustatakse teatises kasutama uusi seadmeid ja taristuid, mis vastavad heitkogustega kauplemise süsteemi ja tööstusheidete direktiivi nõuetele.

Teatises tehakse ettepanek tõhustada ökodisaini direktiivi nõudeid ning seada rangemaid tarbijastandardeid kodumasinatele, näiteks veesoojenditele ja arvutitele. Seni peaks tarbijate teavitamine ökomärgisest aitama energiatõhusaid tooteid edendada.

Teatises nimetatakse rahastamisvahendeid, nt Euroopa aruka energiakasutuse programm ja Euroopa majanduse elavdamise energeetikakava, mille kaudu saaks energiatõhususe tõstmist rahastada. Lisaks sai käesolev teatis aluseks energiatõhususe direktiivile, milles nähakse ette energiatõhususe tõstmise rahastamine ka muude kavade kaudu, nt „Horisont 2020”, Euroopa Energiatõhususe Fond ja Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid.

TAUST

See kava on osa ELi 2020. aasta kliima- ja energiapaketi 20-20-20 eesmärkidest. Kaks ülejäänud eesmärki on vähendada kasvuhoonegaaside heidet 20% võrreldes 1990. aasta tasemega ning jõuda selleni, et 20% ELi energiast tuleks taastuvatest allikatest.

Lisateavet leiate Euroopa Komisjoni energiatõhususe, ökodisaini ja Euroopa aruka energiakasutuse programmi käsitlevatelt veebisaitidelt.

PÕHIMÕISTED

Vastuolulised stiimulid on termin, millega kirjeldatakse tavalist olukorda, kus omanik ja üürnik on mõlemad tõrksad maksma üüritava kinnisvara energiatõhususe parandamise eest, sest sellest tulenev kasu jaotub nende vahel.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta direktiiv 2009/125/EÜ, mis käsitleb raamistiku kehtestamist energiamõjuga toodete ökodisaini nõuete sätestamiseks (ELT L 285, 31.10.2009, lk 10-35).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta direktiiv 2012/27/EL, milles käsitletakse energiatõhusust, muudetakse direktiive 2009/125/EÜ ja 2010/30/EL ning tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2004/8/EÜ ja 2006/32/EÜ (ELT L 315, 14.11.2012, lk 1-56).

Viimati muudetud: 27.08.2015

Top