Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamine

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamine

Võitluseks kliimamuutustega tuleb piirata energiatarbimist ja suurendada taastuvate energiaallikate kasutamist. Siinsega kehtestab Euroopa Liit (EL) ühise raamistiku, millega edendatakse taastuvenergia tootmist ja selle kasutamist.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta direktiiv 2009/28/EÜ taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta ning direktiivide 2001/77/EÜ ja 2003/30/EÜ muutmise ja hilisema kehtetuks tunnistamise kohta.

KOKKUVÕTE

Võitluseks kliimamuutustega tuleb piirata energiatarbimist ja suurendada taastuvate energiaallikate kasutamist. Siinsega kehtestab Euroopa Liit (EL) ühise raamistiku, millega edendatakse taastuvenergia tootmist ja selle kasutamist.

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Selle direktiiviga, millega muudetakse ja tunnistatakse kehtetuks varasemad direktiivid 2001/77/EÜ ja 2003/30/EÜ, luuakse ühine raamistik taastuvenergia kasutamiseks ELis, et piirata kasvuhoonegaaside heidet ning edendada keskkonnasõbralikumat transporti. Selleks seatakse kõigile ELi riikidele eesmärgid, et 2020. aastaks oleks taastuvallikatest toodetud energia osakaal ELi energiatarbimises 20% ja transpordisektoris 10%.

PÕHIPUNKTID

  • 2020. aasta eesmärkide saavutamiseks peab iga ELi riik koostama riikliku tegevuskava, milles määratakse kindlaks taastuvate energiaallikate osakaal transpordis ning elektri ja soojuse tootmisel.
  • Selleks et jõuda eesmärkideni kulutõhusalt, on ELi riikidel võimalus taastuvallikatest toodetud energiat* vahetada. Oma tegevuskavade elluviimiseks võivad ELi riigid saada taastuvat energiat ka kolmandatest riikidest, eeldusel et seda energiat tarbitakse ELis ning et seda toodetakse tänapäevastes ja tõhusates rajatistes.
  • Iga ELi riik peab suutma tagada taastuvatest energiaallikatest toodetud elektri-, soojus- ja jahutusenergia päritolu.
  • ELi riigid peavad rajama taristu, mis on vajalik taastuvate energiaallikate kasutamiseks transpordisektoris.
  • Biokütuseid ja vedelaid biokütuseid tuleb valmistada jätkusuutlikult, kasutamata selleks toorainet, mis on pärit suure bioloogilise mitmekesisusega aladelt. Euroopa Komisjoni ettepanekuga muuta ELi õigusakte, mis käsitlevad bensiini ja diislikütuse kvaliteeti, püütakse piirata biokütuste kasutamist riiklike eesmärkide saavutamiseks.

TAUST

Direktiiv esindab ühte ELi 2020. aasta kliima- ja energiapaketi 20-20-20 eesmärkidest. Ülejäänud kaks eesmärki on vähendada kasvuhoonegaaside heidet 2020. aastaks 1990. aasta tasemega võrreldes vähemalt 20% ja suurendada energiatõhusust 20%.

PÕHIMÕISTED

* Taastuvallikatest toodetud energia - mittefossiilsetest allikatest pärit energia, näiteks tuuleenergia, päikeseenergia, geotermiline energia, hüdroenergia, biomass ja reoveepuhasti gaas (nt metaan).

Lisateavet leiate Euroopa Komisjoni taastuvenergia teemaliselt veebisaidilt.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2009/28/EÜ

25.6.2009

5.12.2010

ELT L140, 5.6.2009, lk 16-62

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 98/70/EÜ bensiini ja diislikütuse kvaliteedi kohta ning direktiivi 2009/28/EÜ taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta (COM(2012) 595 final, 17.10.2012).

Viimati muudetud: 06.08.2015

Top