Help Print this page 
Title and reference
Euroopa Koolitusfond (ETF)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Euroopa Koolitusfond (ETF)

Euroopa Koolitusfond (ETF) tegutseb Euroopa Liidu (EL) välissuhetepoliitika kontekstis eesmärgiga abistada kolmandaid riike inimkapitali arendamisel. Seega püüab fond teha elukestva õppe ning oskuste ja pädevuse arendamise võimalused paremini kättesaadavaks.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1339/2008, 16. detsember 2008, millega luuakse Euroopa Koolitusfond.

KOKKUVÕTE

Käesoleva määrusega luuakse Euroopa Koolitusfond (ETF) ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 1360/90, millega see algselt loodi. Fondi eesmärk on Euroopa Liidu (EL) välissuhetepoliitika raames tegutsedes aidata kaasa kutsehariduse ja -koolitusega seotud süsteemide arendamisele järgmistes partnerriikides:

  • ELi kandidaatriigid (Albaania, Montenegro, Serbia, Türgi ja endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik);
  • Lääne-Balkani piirkonna potentsiaalsed kandidaatriigid (Bosnia ja Hertsegoviina, Kosovo);
  • Vahemere lõunapiirkonna, Ida-Euroopa ja Lõuna-Kaukaasia partnerriigid (Alžeeria, Armeenia, Aserbaidžaan, Valgevene, Egiptus, Gruusia, Iisrael, Jordaania, Liibanon, Liibüa, Moldova, Maroko, Palestiina omavalitsus, Venemaa, Süüria, Tuneesia ja Ukraina);
  • muud riigid, mis on kindlaks määratud Euroopa koolitusfondi juhatuse otsusega erikriteeriumide alusel.

Fond pakub nimetatud riikidele abil nende kodanike oskuste ja pädevuse parandamiseks. Selle raames osaletakse reformiprotsessis kutsehariduse ja -koolituse alg- ning jätkuõppe arendamiseks ja selle kättesaadavuse parandamiseks. Euroopa Koolitusfond aitab ka edendada liikuvust, haridusasutuste ja ettevõtete vahelist koostööd ning kogemuste ja teabe vahetamist liikmesriikide vahel.

Edendades kutsehariduse ja -koolitusega seotud süsteemide arendamist partnerriikides, täidab fond konkreetsemalt järgmisi ülesandeid:

  • pakub teavet, analüüsib poliitikat ja annab nõu inimkapitali arendamise küsimustes;
  • parandab teadmisi tööturul vajalike oskuste kohta;
  • pakub toetust suutlikkuse suurendamiseks;
  • edendab teabe- ja kogemustevahetust rahastajate ning partnerriikide ja ELi vahel;
  • toetab ühenduse abi osutamist ja analüüsib selle tulemuslikkust (kui komisjon seda nõuab).

Oma ülesannete täitmisel peab fond tegema koostööd muude asjaomaste ühenduse asutustega, eelkõige Euroopa Kutseõppe Arenduskeskusega (Cedefop), ning vajaduse korral asjaomaste rahvusvaheliste organisatsioonide ja Euroopa tööturu osapoolte esindajatega.

ETF on juriidilise isiku staatusega mittetulunduslik fond, mis asub Turinis (Itaalia).

Struktuur

Euroopa Koolitusfondi juhatusse kuulub üks esindaja igast liikmesriigist, kolm komisjoni esindajat, kolm hääleõiguseta eksperti, kelle nimetab Euroopa Parlament, ja kolm partnerriikide esindajat, kelle nimetab komisjon. Hääleõigus on ainult liikmesriikide ja komisjoni esindajatel. Igal liikmesriigi esindajal on üks hääl ja komisjoni esindajatel on kokku üks hääl. Üks komisjoni esindajatest on juhatuse esimees, kes kutsub juhatuse kokku vähemalt kord aastas. Juhatuse ametiaeg on viis aastat ja seda võib pikendada üks kord.

Juhatuse kohus on koostada iga-aastane kulude ja tulude kalkulatsioon ning võtta vastu iga-aastane tööprogramm, ametikohtade loetelu eelnõu, lõplik eelarve, iga-aastane tegevusaruanne, kodukord ja finantseeskirjad. Juhatusel on õigus nimetada ametisse ja vabastada ametist direktor ning pikendada tema ametiaega.

Direktor nimetatakse ametisse komisjoni esitatud kandidaatide nimekirjast viieks aastaks. Ametiaega võib ühel korral kuni kolme aasta võrra pikendada. Direktor on fondi seaduslik esindaja, kes vastutab fondi haldusjuhtimise eest. Samuti vastutab ta juhatuse töö ettevalmistamise ja korraldamise ning juhatuse otsuste rakendamise eest. Lisaks peab direktor rakendama fondi eelarvet ja iga-aastast tööprogrammi.

Euroopa Koolitusfondi vahendid koosnevad peamiselt ELi üldeelarve osaks olevast toetusest ja osutatud teenuste eest saadud tasudest. Fondi lõplik raamatupidamisaruanne, iga-aastased tegevusaruanded ja kodukord tuleb avalikustada.

Taust

Määrust (EMÜ) nr 1360/90, millega loodi ETF, on pärast selle vastuvõtmist mitmel korral muudetud. Selguse huvides ja pidades silmas täiendavaid muudatusi, tunnistati määrus kehtetuks, et asendada see määrusega (EÜ) nr 1339/2008.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EÜ) nr 1339/2008

20.1.2009

-

ELT L 354, 31.12.2008

Viimati muudetud: 20.05.2014

Top