Help Print this page 
Title and reference
Liikmesriikide eelarveraamistiku nõuded

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Liikmesriikide eelarveraamistiku nõuded

Käesolevas direktiivis sätestatakse liikmesriikide eelarveraamistiku tunnusjooni käsitlevad üksikasjalikud eeskirjad. Need eeskirjad on osa Euroopa Liidu (EL) eelarve järelvalvest. Need on vajalikud selleks, et tagada liikmesriikide kohustuste täitmine seoses stabiilsuse ja majanduskasvu paktiga.

AKT

Nõukogu direktiiv 2011/85/EL, 8. november 2011 eelarveraamistiku nõuete kohta liikmesriikides (Euroopa Liidu Teataja L 306, 23.11.2011).

KOKKUVÕTE

Käesolev direktiiv kehtib liikmesriikide eelarveraamistikele. Need hõlmavad kõiki meetmeid, eeskirju ja institutsioone, mille kaudu liikmesriikide valitsused oma eelarve- ja fiskaalpoliitikat rakendavad.

Avaliku sektori raamatupidamisarvestus ja statistiline teave

Liikmesriikidel peavad olema riiklikud avaliku sektori raamatupidamisarvestuse süsteemid, mis hõlmavad põhjalikult ja ühetaoliselt kõiki valitsemissektori allsektoreid.

Need raamatupidamissüsteemid peavad võimaldama liikmesriikidel tagada valitsemissektori eelarvega seotud andmete korrapärase avaldamise, tuginedes kassapõhisele raamatupidamisarvestusele ning hõlmates teavet, mis on vajalik usaldusväärsete andmete esitamiseks kooskõlas riiklike raamatupidamissüsteemide mõistete ja määratlustega.

Lisaks tuleb avaliku sektori raamatupidamissüsteemide suhtes kohaldada sisekontrolli ja sõltumatut auditit.

Peale selle kutsutakse direktiivis komisjoni üles hindama enne 2012. aasta lõppu rahvusvaheliste avaliku sektori raamatupidamisstandardite sobivust liikmesriikides.

Eelarve planeerimiseks kasutatavad prognoosid

Liikmesriigid kasutavad oma eelarvepoliitika elluviimisel võimalikult realistlikke makromajanduslikke ja eelarvelisi prognoose. Need prognoosid hõlmavad uuringut peamiste eelarvemuutujate suhtes, mis on seotud majanduskasvu arengu ja intressimäärade hüpoteesidega.

Liikmesriigid avaldavad oma makromajandus- ja eelarveprognoosid ning samuti meetodid ja näitajad, mida kasutati. Samuti sätestatakse, milline institutsioon nende prognooside tegemise eest vastutab.

Seejärel võrreldakse liikmesriikide prognoose komisjon tehtud prognoosidega. Komisjon on kohustatud avaldama ka meetodid, eeldused ja parameetrid, mida kasutati. Kõik olulised erinevused liikmesriikide ja komisjoni prognooside vahel on kirjeldatud ja ära selgitatud.

Arvudes väljendatud eelarve-eeskirjad

ELi eelarvejärelevalve peab samuti põhinema iga liikmesriigi arvudes väljendatud eelarve-eeskirjadel. Nende eeskirjade eesmärk on aidata vältida ülemäärast eelarvepuudujääki ja ülemäärast riigivõlga.

Iga riigi konkreetsed eelarvereeglid sisaldavad:

 • eesmärke ja eeskirjade reguleerimisala;
 • tõhusat eeskirjade täitmise järelevalvet, mis põhineb sõltumatute asutuste või funktsionaalse autonoomia usaldusväärsetel analüüsidel riiklike maksuasutuste suhtes;
 • eeskirjade mittetäitmise tagajärgesid.

Keskpika perioodi eelarveraamistik

Liikmesriigid kehtestavad keskpika perioodi eelarveraamistiku. See raamistik on menetluste komplekt, mis aitab pikendada fiskaalpoliitika väljatöötamist kaugemale kalendriaasta piiridest. See lisatakse, kui vastu võetakse vähemalt kolme aasta pikkune eelarvekava.

Eelarveraamistik sisaldab järgmisi elemente:

 • ulatuslikud ja läbipaistvad mitmeaastased eelarve eesmärgid, mida väljendatakse näiteks eelarvepuudujäägi või riigivõla kaudu;
 • iga suurema kuluartikli ja valitsemissektori tulude prognoosid;
 • keskmise pikkusega perspektiivis kavandatavate tegevuspõhimõtete kirjeldus, mis valitsemissektorit rahaliselt mõjutavad;
 • kavandatavate tegevuspõhimõtete võimaliku pikaajalise mõju hinnang riigi rahandusele.

Kontekst

Stabiilsuse ja majanduskasvu pakt on reeglistik, mis kehtestab majandus-ja eelarvepoliitika järelevalve Euroopa tasandil, et tagada majandus- ja finantsstabiilsus ELis.

Aastal 2011 viidi läbi stabiilsuse ja majanduskasvu pakti ulatuslik reform. Seega ühendab stabiilsuse ja majanduskasvu pakt nüüd kuut õigusakti, mis jõustusid 13. detsembril 2011:

 • määrus (EL) nr 1173/2011 eelarvejärelevalve tõhusa rakendamise kohta euroalal;
 • määrus (EL) nr 1174/2011 euroalal esineva ülemäärase makromajandusliku tasakaalustamatuse korrigeerimiseks võetavate täitemeetmete kohta;
 • määrus (EL) nr 1175/2011, millega muudetakse eelarveseisundi järelevalve protseduure;
 • määrus (EL) nr 1176/2011 makromajandusliku tasakaalustamatuse ennetamise ja korrigeerimise kohta;
 • määrus (EL) nr 1177/2011 ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse muutmiseks;
 • Käesolev direktiiv liikmesriikide eelarveraamistiku nõuete kohta. Praegu on see täielikult kohaldatav, kuna selle liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtajaks määrati 31. detsember 2013, arvestades et komisjon pidi esitama selle rakendamise vahearuande 2012. aasta lõpus.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2011/85/EL

13.12.2011

31.12.2013

ELT L 306, 23.11.2011

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni aruanne nõukogule ja Euroopa Parlamendile. Liikmesriigid teel avaliku sektori ühtlustatud raamatupidamisstandardite poole. Rahvusvaheliste avaliku sektori raamatupidamisstandardite (IPSAS) sobivus liikmesriikidele [ COM(2013) 114 final - Euroopa Liidu Teatajas avaldamata].

Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule 2013. aastal liikmesriikidelt saadud fiskaalandmete kvaliteedi kohta [ COM(2014) 122 final - Euroopa Liidu Teatajas avaldamata].

Aruande aluseks on 2013. aastal ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse raames teatavaks tehtud andmete hindamise põhitulemused. Kokkuvõttes märgib komisjon, et eelarveandmete esitamise kvaliteet on 2013. aastal jätkuvalt paranenud.

Viimati muudetud: 27.06.2014

Top