Help Print this page 
Title and reference
Euro kasutuselevõtt: lähenemiskriteeriumid

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Euro kasutuselevõtt: lähenemiskriteeriumid

Enne kui liikmesriik saab euro omavääringuna kasutusele võtta, peab ta vastama mitmetele majanduslikele ja rahalistele tingimustele, mida nimetatakse ka lähenemiskriteeriumiteks. Neid tingimusi on neli:

  • hinnastabiilsus;
  • riigi rahanduse olukord;
  • osalemine Euroopa rahasüsteemi vahetuskursimehhanismis;
  • intressimäärade lähenemine.

Euroopa Liidu (EL) nõukogu kontrollib euroala kandidaadi puhul liikmesriigi vastavust kõigile neljale kriteeriumile. Kui need on täidetud, võtab nõukogu vastu otsuse, millega liikmesriigil lubatakse euro kasutusele võtta, ja täpsustab selle liikmesriigi tulemusi lähenemiskriteeriumide osas.

Hinnastabiilsus

Liikmesriigid peavad tõendama oma jätkusuutlikku hinnastabiilsust. Selle kriteeriumi kontrollimiseks jälgib komisjon liikmesriigi inflatsioonimäära ühe aasta jooksul. Seejärel võrreldakse seda määra kolme hindade stabiilsuse osas parimate tulemustega liikmesriigi inflatsioonimääraga. Kui euro kandidaatriigi inflatsioonimäär ei ületa rohkem kui 1,5 protsendipunkti võrra kolme parimate tulemustega liikmesriigi määra, siis on hinnastabiilsuse kriteerium täidetud.

Riigi rahanduse olukord

Euroala kandidaadid peavad hoidma riigi rahanduse jätkusuutlikuna. Teisisõnu, liikmesriigi eelarveseisundit ei tohi iseloomustada ülemäärane eelarvepuudujääk.

Osalemine Euroopa rahasüsteemi vahetuskursimehhanismis

Euroopa vahetuskursimehhanism on euro ja eurot mitte kasutusele võtnud liikmesriikide vääringute vaheline vahetuskursimehhanism. Selle peamine eesmärk on stabiliseerida Euroopa valuutasid, vältides euro ja teiste riikide vääringute vahelise vahetuskursi ülemäärast kõikumist.

Euro kandidaatriik peab olema Euroopa vahetuskursimehhanismis osalenud vähemalt kaks aastat. Lisaks ei tohi selle kahe aasta jooksul riigi rahakursis olla suuri kõikumisi.

Pikaajaliste intressimäärade lähenemine

Pikaajaliste intressimäärade arvutamise aluseks on liikmesriikide laenud – seda juhul, kui need riigid emiteerivad võlakirju või samaväärseid väärtpabereid.

Euro kasutuselevõttu taotleva liikmesriigi pikaajalise intressi määra võrreldakse kontrollväärtusega. See kontrollväärtus arvutatakse kolme hinnastabiilsuse osas parimate näitajatega ELi liikmesriigi keskmise pikaajalise intressimäära alusel. Sellele kriteeriumile vastamiseks ei tohi kandidaatriigi intressimäär ületada kontrollväärtust rohkem kui 2 protsendipunkti võrra.

Lähenemisaruanded

Liikmesriikidele, kes ei täida lähenemiskriteeriume, kehtestatakse majandus- ja rahandusliidu kolmanda etapi osas erand. Vähemalt iga kahe aasta järel koostavad Euroopa Komisjon ja keskpank nende liikmesriikide kohta lähenemisaruanded. Neis aruannetes uuritakse liikmeriikide tehtud edusamme lähenemiskriteeriumide täitmise osas.

Meeldetuletuseks, Taani ja Ühendkuningriik on majandus- ja rahandusliidu kolmandast etapist välja arvatud. Kummalgi liikmesriigil ei ole praegusel hetkel kavatsust eurot kasutusele võtta. Seega ei puuduta neid lähenemiskriteeriumidega seotud kohustused.

Kontekst

Lähenemiskriteeriumid põhinevad Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklil 140 ja nendele kohaldatakse asutamislepingule lisatud protokolli nr 13.

Viimati muudetud: 15.10.2010

Top