Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kahesuguse kasutusega kaubad

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kahesuguse kasutusega kaubad

Euroopa Liit (EL) kontrollib kahesuguse kasutusega kaupade eksporti. Kahesuguse kasutusega kaubad on kaubad, mida saab kasutada nii tsiviil- kui ka sõjalisel otstarbel, näiteks uraan, mida saab kasutada nii elektrienergia tootmisel kui ka tuumarelvades. Kontrolli eesmärk on tagada eelkõige tuumarelva leviku tõkestamise osas rahvusvaheliste kohustuste ja ülesannete järgimine.

ÕIGUSAKT

Nõukogu 5. mai 2009. aasta määrus (EÜ) nr 428/2009, millega kehtestatakse ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise ja transiidi kontrollimiseks.

KOKKUVÕTE

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Käesoleva määrusega kehtestatakse ELi ühtne süsteem kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, transiidi ja vahendamise (teiste nimel ostvate ja müüvate vahendajate tegevus) kontrollimiseks. Määruses sätestatakse ELi ühine kontrolliloetelu ja selle rakendamise eeskirjad. Kahesuguse kasutusega kaupade ekspordiks EList kolmandatesse riikidesse on vaja ekspordiluba.

PÕHIPUNKTID

Kahesuguse kasutusega kaubad on kaubad, mida saab kasutada nii rahuotstarbelisel eesmärgil (st mitte lõhkeainena) kui ka abivahendina tuumarelvade või muude tuumalõhkeseadmete tootmisel. Kahesuguse kasutusega kaupadega kauplemine on aastatega kasvanud ja moodustab ELi väliskaubandusest märkimisväärse osa. 2013. aastal ulatus kontrollitavate kahesuguse kasutusega kaupade eksport EList kuni 85 miljardi euroni.

Ekspordiluba: I lisas on esitatud loetelu kahesuguse kasutusega kaupadest, mille jaoks on vaja luba.

I lisas loetlemata kahesuguse kasutusega kaupade eksportimiseks võidakse nõuda luba, kui on põhjust arvata, et need on mõeldud kasutamiseks keemia-, tuuma- või bioloogiliste relvade või ballistiliste rakettidega seotud programmis või relvaembargo rikkumisel.

Erandjuhtudel võivad ELi riigid avaliku julgeoleku või inimõigustega seotud kaalutlustel kehtestada loetlemata kaupade suhtes täiendavaid kontrolle.

Samuti kohaldavad ELi riigid piiranguid kahesuguse kasutusega kaupadega seotud vahendusteenuste ja nende kaupade transiitveo suhtes läbi ELi.

Määrusega (EL) nr 388/2012 ajakohastatakse I lisa. See on kooskõlas rahvusvaheliste eeskirjade ja kohustustega, mis on võetud seoses ELi osalemisega Austraalia grupis, raketitehnoloogia kontrollirežiimis, tuumatarneriikide grupis, Wassenaari kokkuleppes tavarelvastuse ning kahesuguse kasutusega kaupade ja tehnoloogia ekspordi kontrolli kohta ning keemiarelvade konventsioonis.

Kahesuguse kasutusega kaupade vaba liikumine ELis: kahesuguse kasutusega kaupadega tohib ELis vabalt kaubelda (välja arvatud mõningad määruse IV lisas loetletud tundlikud kaubad, nagu elektrilised detonaatorid).

Ekspordilubasid on nelja liiki.

 • 1.

  ELi üldise ekspordiloa alusel võib kahesuguse kasutusega kaupu eksportida teatavatel tingimustel kindlatesse riikidesse (vt määruse II lisa). See hõlmab:

  • eksporti sellistesse riikidesse nagu Austraalia, Kanada, Jaapan, Uus-Meremaa, Norra, Šveits ja Ameerika Ühendriigid;
  • eksporti pärast remontimist või asendamist;
  • ajutist eksporti näitusteks/messideks;
  • telekommunikatsiooni ja kemikaale.
 • 2.

  Riikliku üldise ekspordiloa võivad ELi riigid väljastada, kui see on kooskõlas olemasolevate ELi üldiste ekspordilubadega ja ei viita määruse II lisas loetletud kaupadele (nt uraan, inimeste ja loomade haigestumist põhjustavad patogeenid, nagu teatavad viirused, sealhulgas Ebola).

 • 3.

  Ülemaailmse litsentsi väljastavad siseriiklikud ametiasutused ühele eksportijale ja see võib hõlmata mitut kaubaartiklit, riiki või lõppkasutajat.

 • 4.

  Üksiklitsentsi väljastavad siseriiklikud ametiasutused ühele eksportijale ja see hõlmab ühe või mitme kahesuguse kasutusega kauba eksporti ühele kolmandas riigis asuvale lõppkasutajale või vastuvõtjale.

Ekspordikontrolli asutuste võrgustik: määrusega luuakse teabe vahetamiseks siseriiklike ekspordikontrolli asutuste võrgustik.

Kahesuguse kasutusega kaupade loetelu ajakohastamine

ELi kahesuguse kasutusega kaupade loetelu korrapäraseks ajakohastamiseks antakse määrusega (EL) nr 599/2014 Euroopa Komisjonile õigus võtta vastu õigusakte. Kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid, siis õigusakt ei jõustu.

Ekspordikontrolli poliitika läbivaatamine

Käesoleva määruse kohaselt peab Euroopa Komisjon korraldama ekspordikontrolli poliitika läbivaatamise. Oktoobris 2013 esitas komisjon nõukogule ja Euroopa Parlamendile rakendamise ja mõju hindamise aruande. Selles jõutakse järeldusele, et kuigi praegusel ekspordikontrolli korral on tugevad õiguslikud ja institutsioonilised alused, tuleks seda ajakohastada, et panna alus tänapäevasele kontrollivõimele, mida EL tulevikus vajab. 2014. aasta aprillis võeti vastu teatis, milles visandatakse ELi strateegilise ekspordikontrolli pikaajaline tulevikupilt ja esitatakse konkreetsed poliitilised võimalused ekspordikontrolli süsteemi ajakohastamiseks. Komisjon viib praegu läbi mõju hindamist ja kavatseb uut õigusakti esitleda 2016. aasta alguses.

Lisateavet leiate Euroopa Komisjoni kahesuguse kasutusega kaupade kontrolli veebilehelt.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EÜ) nr 428/2009

27.8.2009

-

ELT L 134, 29.5.2009, lk 1-269

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EL) nr 1232/2011

7.1.2012

-

ELT L 326, 8.12.2011, lk 26-44

Määrus (EL) nr 388/2012

15.6.2012

-

ELT L129, 16.5.2012, lk 12-280

Määrus (EL) nr 599/2014

2.7.2014

-

ELT L 173, 12.6.2014, lk 79-83

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni teatis nõukogule ja Euroopa Parlamendile. Ekspordikontrolli poliitika läbivaatamine: julgeoleku ja konkurentsivõime tagamine muutuvas maailmas (COM(2014) 244 final, 24.4.2014).

Viimati muudetud: 01.03.2015

Top