Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ELi imporditariifi soodustused arengumaadele

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ELi imporditariifi soodustused arengumaadele

Euroopa Liidu üldiste tariifisoodustuste süsteemi (GSP) alusel kohaldatakse ELi eksportivate arengumaade suhtes madalamaid tariife, mis aitab edendada sealset majandust.

KOKKUVÕTE

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

2012. aastal kinnitas EL uued eeskirjad, millega muudetakse 1971. aastast kehtinud kava rõhuasetust. Nende eeskirjadega muudetakse süsteem soodustatud riikide jaoks läbipaistvamaks ja prognoositavamaks, pidades eriti silmas ülemaailmsete kaubandusmudelite muutumist viimase aastakümne jooksul. Nüüd on kava suunatud neile riikidele, kes vajavad abi kõige rohkem.

See ei hõlma riike, kellel on juba õigus saada soodustusi vastavalt ELiga sõlmitud vabakaubanduskokkulepetele või blokiga sõlmitud autonoomsete lepetele (mis on üldjuhul ajutised ja kehtivad kuni põhjalikumate ja pikaajalisemate lepingute sõlmimiseni ELiga).

PÕHIPUNKTID

Kava kolm osa

  • Standardne GSP – arenguriikidest imporditava kauba tariife vähendatakse või nende kohaldamine peatatakse. Erand – see ei kehti, kui riik on Maailmapanga liigituse kohaselt kõrge või üle keskmise sissetulekuga riik kolmel järjestikusel aastal vahetult enne ELi soodustatud riikide nimekirja ajakohastamist.
  • GSP+ (stimuleerimiskava) – veelgi madalamad tariifid riikidele, kes ratifitseerivad ja rakendavad 27 konkreetset rahvusvahelist konventsiooni, mis käsitlevad inimõigusi ja töötajate õigusi, keskkonda ja head valitsemistava.
  • EBA („Kõik peale relvade”) vähim arenenud riikide jaoks – kõigi kaupade (v.a relvad) täielikult tollimaksu- ja kvoodivaba import ÜRO liigituse kohaselt vähim arenenud riikidest.

Riikide väljaarvamine

EL võib madalamate tariifide kohaldamise ajutiselt peatada järgmistel põhjustel:

  • inimõigusi ning töötajate õigusi käsitlevates konventsioonides sätestatud põhimõtete rikkumine;
  • ebaausad kaubandustavad;
  • tollikontrolli tõsiste puuduste ilmnemine (nt ebaseaduslike uimastite väljavedu või transiit);
  • kui GSP+ raames soodustatud riigi siseriiklik õigus ei hõlma enam asjaomaseid konventsioone (või kui seda õigust ei rakendata tõhusalt).

Lõpetamine seoses riikide arenguga

Ka vaestes riikides võib eksport kujuneda ülimalt konkurentsivõimeliseks. Sellisel juhul pole ELi turgudele jõudmiseks enam soodustusi vaja.

Seega peatatakse soodustuste kohaldamine GSP kava alusel selliste konkurentsivõimeliste tootesektoritega riikide puhul graduatsioonimehhanismi alusel.

Stabiilsem ja prognoositavam

Kuna uue GSP kestus on kümme aastat (varem kolm aastat), siis pakub see importijatele ja eksportijatele suuremat stabiilsust ja prognoositavust.

Eksportijad teavad, et kui soodustatud riikide nimekirjas tehakse muudatusi, on üleminekuaeg vähemalt üks aasta. Riikidele on nüüd kindlalt teada, et neid võib soodustatud riikide nimekirjast välja jätta üksnes juhul, kui ÜRO liigitab nad kolmel järjestikusel aastal kõrge või üle keskmise sissetulekuga riikide hulka.

Ajutised impordipiirangud

EL võib kohaldada kaitsemeetmeid (ajutisi piiranguid), kui import soodustatud riikidest põhjustab või ähvardab põhjustada tõsiseid raskusi ELi tootjale. Samuti võib EL rakendada põllumajandustoodete puhul järelevalvemeetmeid. Ühtki nendest meetmetest ei ole kava rakendamise ajal veel kordagi võetud.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrus jõustus 20. novembril 2012.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrus (EL) nr 978/2012 üldiste tariifsete soodustuste kava kohaldamise ning nõukogu määruse (EÜ) nr 732/2008 kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 303, 31.10.2012, lk 1–82)

Määruse (EL) nr 978/2012 järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesolevat konsolideeritud versiooni tuleb kasutada üksnes viitamiseks.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni 17. detsembri 2012. aasta rakendusmäärus (EL) nr 1213/2012, millega peatatakse tariifsed soodustused teatavatele GSP raames soodustatud riikidele teatavate GSP jaotiste osas vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 978/2012, millega kohaldatakse üldiste tariifsete soodustuste kava (ELT L 348, 18.12.2012, lk 11–13). Kohaldatakse kuni 31. detsembrini 2016.

Viimati muudetud: 13.12.2015

Top