Help Print this page 
Title and reference
Toiduainete märgistamine

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Toiduainete märgistamine

Euroopa Liit (EL) tõhustab toidu märgistamise eeskirju, et tarbijad saaksid toodete ostmisel teadlike valikute tegemiseks olulist, loetavat ja arusaadavat teavet. Rahvatervise huvides tugevdavatakse uutes eeskirjades kaitset allergeenide vastu.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1169/2011, 25. oktoober 2011, milles käsitletakse toidualase teabe esitamist tarbijatele ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EÜ) nr 1924/2006 ja (EÜ) nr 1925/2006 ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni direktiiv 87/250/EMÜ , nõukogu direktiiv 90/496/EMÜ, komisjoni direktiiv 1999/10/EÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/13/EÜ, komisjoni direktiivid 2002/67/EÜ ja 2008/5/EÜ ning komisjoni määrus (EÜ) nr 608/2004.

KOKKUVÕTE

Selle määrusega liidetakse direktiiv 2000/13/EÜ toidu märgistamise kohta ja direktiiv 90/496/EMÜ toidu toitumisalase teabega märgistuse kohta, eesmärgiga parandada teabe ning Euroopa tarbijate kaitse taset.

Kohaldamisala

Seda määrust kohaldatakse toidukäitlejate suhtes toiduahela kõigis etappides. Seda kohaldatakse igasuguse lõpptarbijatele ette nähtud toidu suhtes, sealhulgas toitlustusettevõtete poolt tarnitava toidu ja toitlustusettevõtetele tarnimiseks ette nähtud toidu suhtes.

Määruse kohaldamine ei piira märgistusnõudeid, mis on ette nähtud Euroopa Liidu (EL) erisätetega teatava toidu kohta.

Üldnõuded

Toidu märgistamine, esitamine ja reklaamimine ei tohi hõlmata järgmist:

 • ostja eksitamine iseloomulike tunnuste, omaduste või toime osas;
 • omistada toidule inimeste haigusi vältida aitavaid, ravivaid või leevendavaid omadusi (välja arvatud mineraalveed ja eritoiduks mõeldud toiduained, mille kohta on olemas erisätted).

Teave toidu kohta peab olema täpne, selge ja tarbijale hõlpsalt arusaadav.

Toidukäitlejate kohustused

Toidukäitleja, kelle nime või ärinime all toitu turustatakse - või importija, kui nimetatud toidukäitleja ei ole asutatud ELis -, vastutab toidualase teabe eest. Ta peab tagama nimetatud teabe olemasolu ja täpsuse kooskõlas nii toidualast teavet käsitlevate Euroopa õigusnormidega kui ka asjaomaste liikmesriigi sätetega.

Pakendatud toidu korral peab kohustuslik teave olema esitatud pakendil või sellele kinnitatud märgistusel.

Pakendamata toidu korral tuleb toidualane teave edastada toidu saanud toidukäitlejale, et ta saaks teavet vajaduse korral lõpptarbijale edastada.

Kohustuslikud andmed

Kohustuslikud andmed peavad olema hõlpsalt arusaadavad ja nähtavad, selgelt loetavad ning vajaduse korral kustutamatud. Tähemärkide kõrgus peab olema vähemalt 1,2 mm (v.a väikepakendid või -mahutid).

Kohustuslikud andmed on järgmised:

 • nimetus;
 • koostisosade loetelu. Kõik tehisnanomaterjali kujul esinevad koostisosad märgitakse selgesõnaliselt koostisosade loetelus ja nende nimetusele peab sulgudes järgnema sõna nano;
 • allergiat või talumatust põhjustavad ained (arahhiis, piim, sinep, kala, gluteenisisaldusega teravili jne);
 • teatavate koostisosade või koostisosade gruppide kogus;
 • toidu netokogus;
 • minimaalse säilimisaja tähtpäev või tarvitamise tähtpäev;
 • mis tahes eritingimused säilitamise ja/või kasutamise kohta;
 • toidukäitleja või importija nimi või ärinimi ja aadress;
 • teatavat tüüpi liha või piima päritoluriik või lähtekoht, kui sellise teabe puudumine võib tarbijat eksitada;
 • tarvitamisjuhis, kui ilma selleta oleks toidu asjakohasel viisil tarvitamine keeruline;
 • jookide puhul, mille etanoolisisaldus on üle 1,2 mahuprotsendi, tegelik etanoolisisaldus mahuprotsentides;
 • toitumisalane teave.

Kohustuslikud andmed, mis käsitlevad nimetust, netokogust, etanoolisisaldust mahuprotsentides, peavad olema esitatud samal visuaalsel väljal.

Kohustuslikud andmed peavad olema esitatud tarbijale selgesti arusaadavas keeles ja vajaduse korral mitmes keeles.

Teatavate kohustuslike andmete ärajätmine

Erisätteid kohaldatakse järgmisele:

 • taaskasutatavast klaasist pudelid;
 • väikepakendid;
 • V lisas loetletud toidu toitumisalane teave;
 • joogid, mille etanoolisisaldus on üle 1,2 mahuprotsendi.

Vabatahtlikult esitatav teave

Vabatahtlikult esitatav teave peab vastama järgmistele nõuetele:

 • see ei ole tarbija jaoks eksitav;
 • see ei ole mitmetähenduslik või ebamäärane ning
 • vajaduse korral põhineb see asjakohastel teaduslikel andmetel.

Ühtlasi ei tohi vabatahtlikult esitatav teave olla esitatud enne kohustuslikke andmeid.

Komisjon peab võtma meetmed, tagamaks, et vabatahtlikult esitatav teave, millega a) antakse teavet allergiat või talumatust põhjustavate ainete võimaliku sisalduse kohta, b) antakse teavet toidu sobivuse kohta taimtoitlastele ja rangetele taimtoitlastele, c) märgitakse soovituslik kogus elanike erirühmadele jne, vastaks eespool nimetatud nõuetele.

Jõustumise kuupäev

Määrus jõustub 13. detsembril 2014, välja arvatud sätted, mis käsitlevad toitumisalase teabe esitamise kohustust ning mis jõustuvad 13. detsembril 2016.

VI lisa, mis käsitleb toidu nimetust ja sellega kaasnevaid eriandmeid, jõustub 1. jaanuaril 2014.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EL) nr 1169/2011

12.12.2011

ELT L 304, 22.11.2011

Delegeeritud määrus (EL) nr 1363/2013

8.1.2014

ELT L 343, 19.12.2013

Viimati muudetud: 21.04.2014

Top