Help Print this page 
Title and reference
Suitsetamise ärahoidmine

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Suitsetamise ärahoidmine

Käesoleva soovituse eesmärk on kutsuda liikmesriike üles tõhustama tubakatoodete tarbimise piiramist, et tõhustada eelkõige suitsetamise ärahoidmist laste ja noorukite seas.

AKT

Nõukogu soovitus 2003/54/EÜ, 2. detsember 2002, milles käsitletakse suitsetamise ennetamist ja tubakaalase kontrolli tõhustamist (EÜT L 22, 25.1.2003).

KOKKUVÕTE

Kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 152 (DE) (EN) (FR) on ühenduse eesmärk tagada rahvatervise kaitse kõrge tase liikmesriikide tegevust täiendades. Suitsetamine on endiselt suurim välditavate surmade põhjustaja Euroopas. Tubakatööstus soodustab tubaka tarbimist oma reklaami-, turundus- ja edendusstrateegiate kaudu, suurendades seetõttu tubakatoodete tarbimisest põhjustatud suremust ja haigestumust. Mõned neist strateegiatest on suunatud konkreetselt kooliealistele noortele. Uuringud on näidanud, et 60 % suitsetajatest alustas suitsetamist enne 13. eluaastat ja 90 % enne 18. eluaastat. Sellest tulenevalt keskendutakse käesolevas soovituses suitsetamise ärahoidmisele eelkõige laste ja noorukite seas.

Kavandatud meetmed täiendavad sätteid 2001. aasta tubakatoodete direktiivis ning 2003. aasta mais vastu võetud direktiivis, millega reguleeritakse tubakatoodete reklaami ja sponsorlust. Euroopa Liidu seadusandjad on muu hulgas taganud selle, et need meetmed oleksid kooskõlas nendega, mis on kehtestatud käesoleva soovituse vastuvõtmise ajal veel arutluse all oleva Maailma Terviseorganisatsiooni tubaka tarbimise leviku vähendamise raamkonventsiooniga (EN) (ES) (FR).

Tubakatoodete pakkumise vähendamine lastele ja noorukitele

Käesolevas soovituses julgustatakse liikmesriike võtma õigus- ja/või järgmisi meetmeid, et takistada tubakatoodete müüki lastele ja noorukitele, sealhulgas järgmisi meetmeid:

 • tubakatoodete müüjatele kehtestatud kohustus jälgida, et ostjad oleksid jõudnud riiklike õigusaktidega sätestatud piirvanusesse;
 • tubakatoodete kõrvaldamine iseteeninduslettidelt;
 • müügiautomaatidele juurdepääsu piiramine;
 • kaugmüügi, eriti internetimüügi piiramine;
 • keeld müüa lastele mõeldud maiustusi ja mänguasju, mille valmistamisel on püütud anda tootele ja/või selle pakendile tubakatootega sarnane välimus;
 • keeld müüa sigarette tükikaupa või kui neid on pakendis vähem kui 19 tükki.

Tubakatoodete reklaami ja edendamise piiramine

Soovituses julgustatakse liikmesriike võtma meetmeid, et keelata järgmisi reklaami ja müügiedenduse vorme:

 • tubakatoodete marginimetuste kasutamine toodetel või seoses teenustega, välja arvatud tubakatööstusega seotud teenused;
 • meenete (tuhatoosid, tulemasinad, päevavarjud jne) ja tubakanäidiste kasutamine;
 • selliste müügiedendusmeetodite nagu allahindlused, kingitused, auhinnad või võimalus osaleda konkursil või reklaamimängus, kasutamine ja nendest teavitamine;
 • stendide, plakatite ja muu nii sise- kui välireklaami (näiteks reklaam tubakatoodete müügiautomaatidel) kasutamine;
 • reklaam kinodes.

Tubakatootjate suhtes võetavad meetmed

Liikmesriike julgustatakse võtma meetmeid, et kohustada tubakatootjaid deklareerima kulutusi, mida nad teevad reklaami-, turundus- ja sponsorluskampaaniatele.

Kaitse passiivse suitsetamise eest

Liikmesriike julgustatakse võtma õigusmeetmeid, et tagada piisav kaitse passiivse suitsetamise eest töökohtades, kinnistes avalikes kohtades ja ühistranspordis. Eelkõige on soovitatav pöörata tähelepanu haridusasutustele, tervishoiuasutustele ja lastele teenuseid osutavatele asutustele.

Muud meetmed

Soovituses kutsutakse liikmesriike üles tõhustama programme, mille eesmärk on takistada tubakatoodete esmakordset kasutamist ning saada jagu tubakasõltuvusest. Samuti julgustatakse neid võtma tubakatoodete hinnaga seotud asjakohaseid meetmeid suitsetamise ärahoidmiseks.

Järelevalve

Liikmesriigid on kohustatud iga kahe aasta järel teavitama komisjoni käesoleva soovituse kohaselt võetud meetmetest. Ühe aasta jooksul pärast liikmesriikide edastatud teabe vastuvõtmist koostab komisjon aruande kavandatud meetmete rakendamise kohta, mille puhul võib ta kaaluda vajadust võtta täiendavaid meetmeid.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/33/EÜ, 26. mai 2003, tubakatoodete reklaami ja sponsorlusega seotud õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta liikmesriikides (ELT L 152, 20.6.2003).

Kõnealuse direktiivi eesmärk on keelustada tubakatoodete reklaam trükimeedias, raadioprogrammide ja infoühiskonna teenustes, samuti sponsorlusüritustel, millel on piiriülene mõju ning mis reklaamib tubakatooteid.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2001/37/EÜ, 5. juuni 2001, tubakatoodete valmistamist, esitlemist ja müüki käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta (EÜT L 194, 18.7.2001).

Kõnealune direktiiv reguleerib tubakatoodete valmistamist, esitlemist ja müüki Euroopa Liidu liikmesriikides. See käsitleb eelkõige hoiatusi tubakatoodete pakenditel, keeldu kasutada selliseid kirjeldusi nagu „mahe” või „kerge” nikotiini, tõrva ja süsinikmonooksiidi piirnormide alusel, ning suukaudselt kasutatava tubaka keelustamist.

Viimati muudetud: 30.05.2006

Top