Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Toitumine, ülekaalulisus ja rasvumine – ELi strateegia

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Toitumine, ülekaalulisus ja rasvumine – ELi strateegia

KOKKUVÕTE:

Euroopa Komisjoni valge raamat toitumise, ülekaalulisuse ja rasvumisega seotud terviseküsimuste kohta (KOM(2007) 279 (lõplik))

KOKKUVÕTE

MIS ON VALGE RAAMATU EESMÄRK?

 • Euroopa Komisjon sätestab laiahaardelise ELi lähenemisviisi, mis aitaks vähendada toitumisest, ülekaalulisusest ja rasvumisest tingitud terviseprobleeme.
 • Raamatu eesmärk on kehtestada meetmed, mille võtavad erinevad partnerid kohalikul, piirkondlikul, riiklikul ja ELi tasandil selle rahvatervise probleemiga tegelemisel. Need meetmed täiendavad ja toetavad ELi riikide olemasolevaid meetmeid.
 • Kuna rasvumine on seotud ühiskonna ebasoodsas olukorras olevatele rühmadega, võtab raamat arvesse selle probleemi sotsiaal-majanduslikku mõõdet.

PÕHIPUNKTID

Valge raamatu põhiseesmärk on vähendada riskikäitumist (nt vale toitumine ja vähene kehaline aktiivsus), mis viib ülekaalu ja rasvumiseni.

Selle eesmärgi saavutamiseks keskendutakse meetmetele, mis

 • võimaldavad tarbijal teha teadlikke valikuid, tagades tervisliku toiduvaliku (nt täisväärtuslik toit) olemasolu poodides ja sööklates;
 • julgustavad erasektorit probleemi lahendamisele kaasa aitama. Näiteks
  • toiduainetööstus võiks retsepte kohandada, eelkõige vähendades soola, suhkru ja rasvade sisaldust;
  • tööandjad võiksid innustada tervislikke eluviise järgima (nt jalgsi või jalgrattaga tööl käimine);
 • motiveerivad inimesi rohkem liikuma, rõhutades kehalise aktiivsuse kasulikkust.

Partnerlused

Valdkondadevaheline lähenemine

 • Kuigi probleemi tuumaks on rahvatervis, rõhutab raamat lisaks igal tasandil partnerlussuhete olulisusele ka asjaolu, et ülekaalu ja rasvumise vastu võitlemine vajab mitmete poliitikasektorite vahelist kooskõlastatud lähenemist. Nende sektorite hulka kuulvad näiteks
  • haridus – nii lastele kui täiskasvanutele suunatud teabekampaaniate väljatöötamine;
  • tarbijapoliitika – toiduvalikute kohta selge ja arusaadava teabe andmine, nt toitumisalase teabe märgistus;
  • sport – organiseeritud sporditegemise kättesaadavamaks muutmine ja füüsilise aktiivsuse suurendamise innustamine;
  • linnaplaneerimine ja jätkusuutlik transport – „aktiivse liiklemise” soodustamine, nt jalgsi ja jalgrattaga tööl käimine ja muud tegevused;
  • teadusuuringud – toiduvalikuid mõjutavate tegurite põhjalikuma teabe kogumine, eelkõige toidu ja tervisliku toitumise uurimisvaldkondade programmi kaudu „Horisont 2020” raames;
  • põllumajandus – tervislikuma toidu laiemalt kättesaadavamaks tegemine, innustades ületoodangut andma koolisööklatele ja laste puhkekeskustele tervislikuma toitumise edendamiseks.

Rahvusvaheline koostöö

Komisjon on teinud tihedat koostööd Maailma Terviseorganisatsiooniga, et luua ühine toitumise ja kehalise aktiivsuse alane andmekogu, mis on 16. novembril 2006. aastal Istanbulis vastu võetud Euroopa rasvumisvastase võitluse harta üks järelmeetmeid.

Järelevalve- ja hindamispoliitika

Rasvumise ja ülekaalulisusega seotud andmete järelevalve toimub

 • makrotasandil, et saavutada Euroopa tervishoiunäitajate süsteemi raames sidusad ja võrreldavad andmed üldiste toitumise ja kehalise tegevusega seotud arengunäitajate kohta;
 • riiklikul tasandil, et hinnata võetud meetmeid ja nende mõju;
 • üksiktegevuste tasandil.

Tõhusate meetmete väljaselgitamiseks hinnatakse meetmete mõju süstemaatiliselt.

Järelmeetmed

Juulis 2014 võttis nõukogu vastu järeldused toitumise ja kehalise aktiivsuse kohta. Märkides, et igal aastal kulutatakse kuni 7% tervishoiueelarvetest vahetult rasvumisega seotud haigustele ning kaotatud tööviljakuse ja enneaegse surma tõttu tekib veelgi lisakulutusi, loetletakse järeldustes meetmeid, mida tuleb olukorra leevendamiseks võtta.

TAUST

Vajadus ELi meetmete järele toitumise ja kehalise aktiivsuse valdkonnas tuleneb asjaolust, et ühekülgse toitumise ja väikse kehalise aktiivsusega on seotud kuus seitsmest peamisest terviseprobleeme põhjustavast riskitegurist. Rasvumise ja ülekaalulisuse esinemissagedus on alates 1980. aastatest järsult tõusnud. Enamikus ELi riikides on üle 50% täiskasvanutest ülekaalulised või rasvunud ning ülekaaluliste laste arv on märkimisväärne ja kasvab pidevalt.

Lisateave:

ÕIGUSAKT

Valge raamat: toitumise, ülekaalulisuse ja rasvumisega seotud terviseküsimustega tegelemise Euroopa strateegia (KOM(2007) 279 (lõplik), 30.5.2007)

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Nõukogu järeldused toitumise ja kehalise aktiivsuse kohta (2014/C 213/01) (ELT C 213, 8.7.2014, lk 1–6)

Viimati muudetud: 18.04.2016

Top