Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Noorte töötajate kaitse

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Noorte töötajate kaitse

Kehtestada miinimumnõuded, et tagada noorte töötajate tervise ja ohutuse parandamine.

ÕIGUSAKT

Nõukogu direktiiv 94/33/EÜ, 22. juuni 1994, noorte kaitse kohta tööl.

KOKKUVÕTE

Käesolevat direktiivi kohaldatakse iga alla 18-aastase noore suhtes, kelle tööleping või töösuhe on määratletud mõne liikmesriigi kehtivas õiguses ja/või reguleeritud mõne liikmesriigi kehtiva õigusega.

Liikmesriigid võivad sätestada, et direktiiv ei reguleeri juhutööd, ajaliselt piiratud kodutöid eramajapidamises ja tööd pereettevõttes, mida ei peeta noortele kahjulikuks ega ohtlikuks.

Direktiivis nähakse ette, et liikmesriigid peavad võtma vajalikud meetmed, et keelata laste töölevõtmine, ning tagavad noorukite töölevõtmise range kontrolli ja kaitse direktiivis ettenähtud tingimustel.

Direktiivis liigitatakse noored järgmiselt:

  • noored: alla 18-aastased noored;
  • lapsed: alla 15-aastased noored, kes siseriiklike õigusaktide alusel kuuluvad ikka veel täieliku koolikohustuse alla;
  • noorukid: 15- kuni 18-aastased noored, kes siseriiklike õigusaktide alusel ei kuulu enam täieliku koolikohustuse alla.

Direktiivi peamine eesmärk on keelata laste töölevõtmine.

Samas lubab direktiiv liikmesriikidel teatavatel tingimustel sätestada, et laste töölevõtmise keeld ei kehti:

  • laste suhtes, kes töötavad kultuuri-, kunsti-, spordi- või reklaamitegevuse alal. Iga üksikjuhtumi puhul eraldi tuleb eelnevalt taotleda pädeva ametiasutuse luba;
  • vähemalt 14-aastaste laste suhtes, kes töötavad ettevõttes töö- ja koolitusplaani või praktika raames, tingimusel et sellist tööd tehakse kooskõlas pädeva ametiasutuse ettenähtud nõuetega;
  • kerge tööga (välja arvatud eespool esimeses punktis nimetatud töö) tegelevate vähemalt 14-aastaste laste suhtes. Siseriiklikes õigusaktides määratud tööliikide puhul ja piiratud tundide arvu korral nädalas võivad kerget tööd teha ka 13-aastased lapsed.

Muu hulgas käsitletakse direktiivis:

  • tööandja üldiseid kohustusi, näiteks noorte tervise ja ohutuse kaitsmine, noorte tööga seotud riskide hindamine, noorte tervise kontrollimine ja jälgimine, noorte ja laste seaduslike esindajate teavitamine võimalikest ohtudest nende tervisele ja ohutusele;
  • tööhõive liike, mis ei ole noorte puhul lubatud (näiteks töö, mis käib noortele vaimselt või füüsiliselt üle jõu või millega kaasneb kahjulik kokkupuude ohtlike ainetega).

Direktiiv 2014/27/EL viib direktiivi 94/33/EÜ vastavusse määrusega (EÜ) nr 1272/2008, millega kehtestati ELis ainete ja segude klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise uus süsteem, mis tugineb rahvusvahelisele kemikaalide klassifitseerimise ja märgistamise globaalsele harmoneeritud süsteemile. Lisaks sellele asendatakse direktiiviga 2014/27/EL viited kehtetuks tunnistatud direktiividele (90/679/EMÜ ja 90/394/EMÜ), mis asendatakse viidetega direktiivi 2000/54/EÜ ja direktiivi 2004/37/EÜ asjaomastele sätetele.

Direktiivis 94/33/EÜ käsitletakse tööaega, öötööd, puhkeperioode, puhkust ja vaheaegu.

Iga liikmesriigi ülesanne on näha ette meetmed, mida kohaldatakse käesoleva direktiivi sätete rikkumise korral. Need meetmed peavad olema tõhusad ja rikkumise suhtes proportsionaalsed.

Direktiiv sisaldab tagasiulatuva jõu puudumise klauslit noorte kaitstuse taseme kohta.

Direktiivis nähakse ette erineva pikkusega üleminekuperioodid liikmesriikide puhul, kellel on käesoleva direktiivi kohaldamisega märkimisväärseid raskusi. See kehtib Ühendkuningriigi kohta, millel oli kuni 22. juunini 2000 üleminekuperiood mõningate direktiivi olulisemate sätete kohaldamiseks.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Nõukogu direktiiv 94/33/EÜ

9.9.1994

22.6.1996

EÜT L 216, 20.8.1994

Muutmisakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Nõukogu direktiiv 2014/27/EL

25.3.2014

1.6.2015

ELT L 65, 5.3.2014

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele direktiivi 94/33/EÜ (noorte kaitse kohta tööl) kohaldamise kohta [KOM(2004) 105 lõplik].

Aruandes leitakse, et enamikus liikmesriikides oli noorte töötajate kaitse ja laste tööjõu kasutamise keeld enne direktiivi vastuvõtmist juba õigusaktidega ette nähtud. Seetõttu ei esinenud direktiivi ülevõtmisel märkimisväärseid probleeme.

Komisjoni aruanne, mis käsitleb nõukogu direktiivi 94/33/EÜ (noorte kaitse kohta tööl) teatavate sätetega seoses Ühendkuningriigile antud üleminekuperioodi mõju [KOM(2000)457 lõplik].

Viimati muudetud: 19.05.2014

Top