Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur

KOKKUVÕTE:

määrus (EÜ) nr 2062/94 – Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur

KOKKUVÕTE

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Määrusega luuakse Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur, et anda tehnilist, teaduslikku ja majandusalast teavet ELi asutustele ja riikidele ning selles valdkonnas tegutsevatele osapooltele.

PÕHIPUNKTID

Ülesanded

Agentuuri ülesanded on järgmised:

 • tehnilise, teadusliku ja majandusalase teabe kogumine ja analüüsimine
  • tööohutuse ja -tervishoiu kohta ELi riikides ja selle teabe edastamine ELi asutustele, teistele ELi riikidele ning huvitatud osapooltele;
  • tööohutust ja -tervishoidu käsitlevate teadusuuringute kohta ning uuringute tulemuste levitamine;
 • tehnilise, teadusliku ja majandusalase teabe andmine ennetusmeetmete rakendamise meetodite ja vahendite kohta, eriti mis puudutab väikesi ja keskmise suurusega ettevõtteid, ning heade tavade määratlemine;
 • koostöö, teabe ja kogemuste vahetamise (sh koolitusprogrammide osas) edendamine ja toetamine ELi riikide vahel;
 • koostöös ELi riikidega niisuguse teabevõrgustiku koordineerimine, kuhu kuuluvad riiklikud, ELi (Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond) ja rahvusvahelised asutused ja organisatsioonid, mis pakuvad seda liiki teavet ja teenuseid;
 • kolmandatest riikidest ja rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, nagu Maailma Terviseorganisatsioon (WHO), Rahvusvaheline Tööorganisatsioon (ILO), Pan-Ameerika Terviseorganisatsioon (PAHO), Rahvusvaheline Migratsiooniorganisatsioon (IOM) tööohutuse ja -tervishoiu alase teabe kogumine ja sellise teabe omakorda neile kättesaadavaks tegemine.

Struktuur

 • Juhtimis- ja haldusstruktuur koosneb juhatusest, büroost ja direktorist.
 • 78-liikmelisse juhatusse kuuluvad:
  • 25 liiget, kes esindavad ELi riikide valitsusi;
  • 25 liiget, kes esindavad tööandjate organisatsioone;
  • 25 liiget, kes esindavad töötajate organisatsioone;
  • 3 liiget, kes esindavad Euroopa Komisjoni.
 • Agentuuri peakorter asub Hispaanias Bilbaos.

Strateegia

Agentuur koostab iga-aastaseid tööprogramme, mis põhinevad kuueaastasel ettevõttestrateegial. Strateegias ajavahemikuks 2014–2020 on kuus prioriteetset valdkonda. See keskendub võrgustike moodustamisele ning on kooskõlas ELi töötervishoiu ja tööohutuse strateegilise raamistikuga 2014–2020.

Hiljemalt iga aasta 31. jaanuariks peab juhatus vastu võtma üldise aastaaruande agentuuri tegevuse kohta.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrus jõustus 9. septembril 1994.

TAUST

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur

ÕIGUSAKT

Nõukogu 18. juuli 1994. aasta määrus (EÜ) nr 2062/94 Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu agentuuri loomise kohta (ELT L 216, 20.8.1994, lk 1–7)

Määruse (EÜ) nr 2062/94 järjestikused muudatused ja parandused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele. ELi töötervishoiu ja tööohutuse strateegiline raamistik aastateks 2014-2020 (COM(2014) 332 final, 6. juuni 2014)

Viimati muudetud: 12.01.2016

Top