Help Print this page 
Title and reference
Euroopa kvaliteeditagamise võrdlusraamistik kutsehariduse ja -koolituse valdkonnas (EQAVET)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Euroopa kvaliteeditagamise võrdlusraamistik kutsehariduse ja -koolituse valdkonnas (EQAVET)

Soovitusega luuakse uus võrdlusvahend, mis aitab ELi riikidel ja osalisriikidel arendada, parandada, juhtida ja hinnata oma kutsehariduse ja -koolituse süsteemide kvaliteeti. Euroopa kvaliteeditagamise võrdlusraamistik annab uue tõuke läbipaistvuse ja seega liikuvuse saavutamisele, pakkudes ühist vahendit kvaliteedijuhtimise tavade arendamiseks.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuni 2009. aasta soovitus Euroopa kvaliteeditagamise võrdlusraamistiku loomise kohta kutsehariduse ja -koolituse valdkonnas (ELT C 155, 8.7.2009).

KOKKUVÕTE

Euroopa kvaliteeditagamise võrdlusraamistik on uus võrdlusvahend, mis aitab ELi riikide asutustel edendada ja jälgida oma kutsehariduse ja -koolituse süsteemide täiustamist.

Kvaliteedi tagamist saab kasutada haridussüsteemide ajakohastamise süstemaatilise käsitlusviisina, mis parandab iseäranis koolituse tõhusust. Seega peaks see olema kõikide kutsehariduse ja -koolituse poliitiliste algatuste aluseks.

ELi riike kutsutakse üles seda vahendit vabatahtlikult arendama ja kasutama. Võrdlusraamistiku peamised kasutajad saavad olema kutsehariduse ja -koolituse kvaliteedi tagamise ja parandamise eest vastutavad riiklikud ja piirkondlikud ning avaliku ja erasektori asutused.

Rakendamine

Võrdlusvahendina annab raamistik soovitusi metoodika kohta, mis aitab ELi riikidel selgelt ja järjepidevalt hinnata, kas nende kutsehariduse ja -koolituse süsteemide kvaliteedi parandamiseks vajalikud meetmed on rakendust leidnud ja kas need oleks vaja läbi vaadata.

Raamistikus kavandatud metoodika aluseks on

  • neljast etapist (kavandamine, rakendamine, hindamine ja läbivaatamine) koosnev tsükkel, mida on kutsehariduse ja -koolituse pakkujate/süsteemide jaoks kirjeldatud;
  • kõikide tsükli faaside kvaliteedikriteeriumid ja näidiskirjeldused (I lisa);
  • ühised näitajad eesmärkide, meetodite, protsesside ja koolitustulemuste hindamiseks - mõned näitajad peavad põhinema statistilistel andmetel, teised on kvalitatiivse iseloomuga (II lisa).

Soovituses rõhutatakse kvaliteedi parandamise ja vastutuse kultuuri kõikidel tasanditel, st nii kutsehariduse ja -koolituse süsteemi, kutsehariduse ja -koolituse pakkujate kui ka kvalifikatsiooni andmise tasandil. Euroopa kvaliteeditagamise võrdlusraamistik kutsehariduse ja -koolituse valdkonnas tähtsustab süstemaatilist enesehindamist. Muu hulgas hõlmab see sise- ja välishindamise mehhanisme, mille ELi riigid peavad määratlema. See võimaldab anda tagasisidet saavutatud arengu kohta.

ELi riigid pidid raamistikust lähtudes töötama hiljemalt 18. juuniks 2011 välja oma riiklike kvaliteeditagamise süsteemide parandamise käsitlused. Väljatöötamisse pidid olema kaasatud kõik asjaomased sidusrühmad.

Euroopa kvaliteeditagamise võrgustik

Soovituses ergutatakse ELi riike aktiivselt osalema Euroopa kutsehariduse ja -koolituse kvaliteedi tagamise võrgustikus ning kasutama seda kutsehariduse ja -koolituse kvaliteedi parandamise ühiste põhimõtete ja vahendite edasiarendamise alusena nii riiklikul, piirkondlikul kui ka kohalikul tasandil.

Samuti ergutatakse soovituses ELi riike looma riiklikke kutsehariduse ja -koolituse kvaliteeditagamise tugikeskusi, sõlmima sidemeid pädevate asutuste vahel ja kaasama kõiki asjaomaseid osalejaid nii riiklikul kui ka piirkondlikul tasandil. Kõnealused tugikeskused edendavad raamistiku aktiivset ja praktilist väljatöötamist riiklikul tasandil, toetavad ELi riikide enesehindamist ja võrgustiku tööd ning jagavad asjaomast teavet kõikide peamiste sidusrühmadega.

Taust

Euroopa kvaliteeditagamise võrdlusraamistik kutsehariduse ja -koolituse valdkonnas on üks paljudest Euroopa algatustest, mis ergutavad liikumist. See edendab Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku (EQF) ja Euroopa kutsehariduse ja -koolituse ainepunktide süsteemi (ECVET) rakendamist.

Soovituse puhul on tegemist reageeringuga 2002. aastal Barcelonas toimunud Euroopa Ülemkogu istungil vastu võetud resolutsioonidele, milles püstitati eesmärk muuta Euroopa haridus- ja koolitussüsteemid 2010. aastaks kvaliteedi mõõdupuuks kogu maailmas. See on ühtlasi kooskõlas Kopenhaageni protsessiga, mille raames taasalustatakse koostööd kutsehariduse ja -koolituse valdkonnas.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuni 2009. aasta soovituse (Euroopa kvaliteeditagamise võrdlusraamistiku loomise kohta kutsehariduse ja -koolituse valdkonnas) rakendamise kohta ( COM(2014) 30 final , 28.1.2014 - Euroopa Liidu Teatajas avaldamata).

See on esimene pärast soovituse vastuvõtmist esitatud aruanne edusammude kohta kutsehariduse ja -koolituse kvaliteedi tagamisel Euroopa Liidus. Selle peamised järeldused on alljärgnevad.

  • Euroopa kvaliteeditagamise võrdlusraamistik kutsehariduse ja -koolituse valdkonnas (EQAVET) on aidanud edendada Euroopa riikide kutsehariduses ja -koolituses kvaliteedi tagamise kultuuri ning samuti seda kultuuri praktikas ellu viia, eelkõige kvaliteedi operatiivsete meetmete väljatöötamise abil EQAVETi võrgustikus.
  • Selliste meetmetega on aga keskendutud institutsioonilisele, koolipõhisele õppele (peamiselt kutsehariduse ja -koolituse alusõpe ning osaliselt kutsehariduse ja -koolituse täiendõpe). Mõju töökohapõhisele kutseõppele ja mitteformaalsele õppele (mis moodustab lõviosa kutsehariduse ja -koolituse täiendõppest, ent võib mängida duaalsetes süsteemides olulist rolli ka kutsehariduse ja -koolituse alusõppes) on vähem ilmne.
  • EQAVETi paindlik lähenemisviis, mis muudab kättesaadavaks valiku- ja kohandamisvahendid, on muutnud lihtsamaks selle kasutamise, ent on samal ajal vähendanud selle potentsiaali riikideülese ühise keele ja kontseptuaalse raamistikuna.

Seepärast kerkib esile selge vajadus suurendada koostoimet muude Euroopa kvaliteedi ja läbipaistvuse tagamise vahenditega.

Viimati muudetud: 15.06.2014

Top