Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ELi eeskirjad töötajate esindamise kohta

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

ELi eeskirjad töötajate esindamise kohta

KOKKUVÕTE:

direktiiv 2002/14/EÜ – töötajate teavitamise ja nõustamise üldraamistik ELis

KOKKUVÕTE

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

See sätestab teavitamise* ja nõustamise* miinimumõiguste üldpõhimõtted ELis asuvate ettevõtete töötajatele. Neid rakendatakse vastavalt siseriiklikele õigusaktidele ja tööturu osapoolte vahelise suhtlemise tavadele.

PÕHIPUNKTID

 • ELi riigid võivad
  • valida, kas õigusakt kohaldub vähemalt 20 töötajaga või vähemalt 50 töötajaga ettevõtetele;
  • kehtestada erisätted ettevõtete suhtes, kes tegelevad peamiselt poliitiliste, erialakorralduslike, usuliste, heategevuslike, hariduslike, teaduslike või kunstiliste eesmärkide saavutamisega;
  • otsustada, et tööandja ei pea teavitama töötajate usaldusisikuid ega nendega nõu pidama, kui see ettevõtte tegevust tõsiselt kahjustaks.
 • Teavitamine ja nõustamine sisaldavad teavet
  • ettevõtte hiljutise ja tõenäolise arengu, sh majandusliku olukorra kohta;
  • ettevõtte tööhõive struktuuri ja eeldatava arengu kohta eelkõige juhtudel, kui töökohad on ohus;
  • otsuste kohta, mis võivad põhjustada olulisi muutusi töökorralduses või lepingusuhetes.
 • Nõustamine peab aset leidma
  • kui nõustamise aeg, toimumise viis ja sisu on asjakohased;
  • asjakohasel juhtimis- ja töötajate esindustasandil, olenevalt arutatavast küsimusest;
  • teabe põhjal, mille tööandja on esitanud;
  • selliselt, et töötajate usaldusisikutel on võimalik kohtuda tööandjaga ning saada vastus;
  • eesmärgiga jõuda kokkuleppele otsuste suhtes, mis võivad põhjustada olulisi muutusi töökorralduses või lepingusuhetes.
 • Töötajate usaldusisikud ja nende nõustajad ei tohi avalikustada teavet, mille nad on saanud konfidentsiaalsena.
 • Algne õigusakt andis ELi riikidele võimaluse teha erand avamerel sõitvate laevade meeskondade suhtes. See tühistati 2015. aasta muudatusega.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiiv jõustus 23. märtsil 2002. ELi riigid pidid selle oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 23. märtsiks 2005.

TAUST

Euroopa Komisjon pidas nõu tööandjate ja töötajate usaldusisikutega 2015. aasta alguses, et otsustada, kas koondada kolm direktiivi (mis käsitlevad töötajate teavitamise ja nõustamise üldraamistikku, kollektiivseid koondamisi ja ettevõtete üleminekut) ühte õigusakti.

Samuti on kõne all mõistete „teavitamine” ja „nõustamine” parem kohandamine.

Töötajate teavitamine ja nõustamine

PÕHIMÕISTED

* Teavitamine – tööandjapoolne andmete edastamine töötajate usaldusisikutele, et need saaksid asjaomase teemaga tutvuda ja seda uurida.

* Nõustamine – arvamuste vahetamine ja dialoog töötajate usaldusisikute ja tööandja vahel.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2002. aasta direktiiv 2002/14/EÜ, millega kehtestatakse töötajate teavitamise ja nõustamise üldraamistik Euroopa Ühenduses – Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisdeklaratsioon töötajate esindamise kohta (ELT L 80, 23.3.2002, lk 29–34)

Direktiivi 2002/14/EÜ järjestikused muudatused ja parandused on alusdokumenti lisatud. Käesolevat konsolideeritud versiooni tuleb kasutada üksnes viitamiseks.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Konsultatsioonidokument: „Sotsiaalpartneritega konsulteerimise esimene etapp vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 154 seoses töötajate teavitamist ja nõustamist puudutavate ELi direktiivide konsolideerimisega” ( C(2015) 2303 final, 10. aprill 2015)

Viimati muudetud: 12.01.2016

Top