Help Print this page 
Title and reference
Kohustus töötajaid teavitada kohaldatavatest töötingimustest

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kohustus töötajaid teavitada kohaldatavatest töötingimustest

Käesolev direktiiv nõuab tööandjatelt töötajate teavitamist lepingu või töösuhte tingimustest. Selles on sätestatud põhipunktid, millest tuleb vastavalt koduabilisi ja välislähetuses töötavaid töötajaid teavitada. Samuti on selles määratletud lubatud teavitamisvahendid ning tähtajad, mille jooksul teave tuleb esitada.

ÕIGUSAKT

Nõukogu 14. oktoobri 1991. aasta direktiiv 91/533/EMÜ tööandja kohustuse kohta teavitada töötajaid töölepingu või töösuhte tingimustest.

KOKKUVÕTE

Direktiivi kohaldatakse kõigi tasustatud töötajate suhtes, kellel on tööleping või töösuhe, mis on määratletud liikmesriigis kehtivas seaduses ja/või mis kuulub liikmesriigis kehtiva seaduse reguleerimisalasse. Liikmesriigid võivad direktiivi kohaldamisalast välja arvata töötajad, kellel on tööleping või töösuhe,

 • mille kogukestus ei ületa ühte kuud ja/või mille puhul töönädal ei ületa kaheksat tundi või
 • mis on juhusliku ja/või spetsiifilise iseloomuga, tingimusel, et sellistel juhtudel on direktiivi rakendamata jätmine õigustatav objektiivsetel kaalutlustel.

Teavitamise kohustus

Tööandjad peavad esitama töötajatele alljärgneva põhiteabe:

 • osapoolte isikuandmed;
 • töö tegemise koht;
 • ametinimetus, töö keerukusaste, laad või kategooria või lühikirjeldus;
 • töölepingu või töösuhte alguskuupäev;
 • ajutise töölepingu või töösuhte puhul selle eeldatav kestus;
 • tasustatava puhkuse pikkus või puhkuse andmise ja määramise kord;
 • etteteatamistähtajad, millest tööandja ja töötaja peavad kinni pidama juhul, kui tööleping või töösuhe lõpetatakse, või juhul, kui seda ei ole võimalik määrata teavitamise ajal, siis sellise etteteatamistähtaja määramise viis;
 • põhipalk, muud palga osad ja see, kui sageli palka makstakse;
 • töötaja tavapärane tööpäeva pikkus;
 • mistahes asjakohased kollektiivlepingud.

Teavitamisvahendid

Teave võib olla fikseeritud kirjalikus töölepingus, töölevõtukäskkirjas või ühes või mitmes muus kirjalikus dokumendis. Need tuleb töötajale anda kahe kuu jooksul alates tööleasumisest või siis annab tööandja töötajale oma allkirjaga kirjaliku tõendi.

Välislähetuses olevad töötajad

Töötajad, kellelt nõutakse teises riigis töötamist, peavad olema saanud artiklis 3 nimetatud dokumendi kätte enne ärasõitu ning see dokument peab sisaldama vähemalt järgmist lisateavet:

 • välislähetuse kestus;
 • palga maksmisel kasutatav vääring;
 • välismaal töötamise ajal saadavad soodustused;
 • kui see on asjakohane, siis tingimused, mis on seotud töötaja välislähetusest tagasipöördumisega.

Neid sätteid ei kohaldata juhul, kui välislähetuse kestus on üks kuu või alla ühe kuu.

Mistahes muudatused lepingu või töösuhte tingimustes peavad olema kirjalikult fikseeritud.

Direktiiv ei mõjuta liikmesriikide eesõigust kohaldada või vastu võtta tööandjate jaoks soodsamaid sätteid.

Taust

Direktiivi eesmärk on kaitsta töötajaid nende õiguste võimaliku rikkumise eest, pidades silmas üha rohkemate uute töösuhte liikide teket, ning tööandjatele ühenduse tasandil kohustuse kehtestamine teavitada töötajaid kirjalikult nende töötingimustest.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud - kehtiv kuni

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 91/533/EMÜ

28.10.1991

30.6.1993

ELT L 288, 18.10.1991

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

2014/51/EL: Nõukogu 28. jaanuari 2014. aasta otsus, millega antakse liikmesriikidele luba ratifitseerida Euroopa Liidu huvides Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 2011. aasta koduabiliste inimväärse töö konventsioon (konventsioon nr 189).

Viimati muudetud: 06.06.2014

Top