Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tööaja korraldus

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Tööaja korraldus

KOKKUVÕTE:

direktiiv 2003/88/EÜ tööaja korralduse teatavate aspektide kohta

KOKKUVÕTE

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Direktiivis sätestatakse töötajate minimaalsed ohutus- ja tervishoiunõuded tööaja osas. Nende hulka kuuluvad nõuded

 • minimaalse igapäevase ja iganädalase puhkeaja ning põhipuhkuse, vaheaegade ja maksimaalse nädalase tööaja suhtes ning
 • öötöö ja vahetustega töö teatavate aspektide suhtes.

PÕHIPUNKTID

ELi riigid

 • ELi riigid peavad tagama, et töötajatel on õigus
  • vähemalt 11-tunnisele järjestikusele puhkeajale iga 24-tunnise ajavahemiku kohta;
  • puhkepausile igal tööpäeval, mille pikkus ületab kuus tundi;
  • 24-tunnisele katkestamatule puhkeajale iga seitsmepäevase ajavahemiku kohta lisaks 11-tunnisele igapäevasele puhkusele;
  • neljanädalasele tasulisele põhipuhkusele;
  • maksimaalselt 48-tunnisele keskmisele töönädalale seitsme päeva jooksul (sh ületunnitöö).
 • Öötöötajate tavaline töötundide arv ei tohi ühegi 24-tunnise ajavahemiku jooksul ületada keskmiselt kaheksat tundi.
 • Öötöötajatel on õigus tasuta arstlikule läbivaatusele korrapäraste vaheaegade järel.

Riiklikud ametiasutused

 • Riiklikud ametiasutused võivad
  • kasutada 14-päevaseid ja neljakuuseid võrdlusperioode iganädalase puhkeaja ja maksimaalse tööaja arvutamiseks;
  • teha õigusakti sätetest erandeid, kui kõne all on tegevjuhid või muud tipptasemel otsustamisõigusega isikud, peresisesed töötegijad või töötajad, kes täidavad oma ametikohustusi usutalitustel.
 • Õigusakti sätetest võib teha erandeid ka järgmistel juhtudel:
  • turvamis- ja järelevalvetoimingute puhul, mis nõuavad vara ja isikute kaitsmiseks pidevat kohalolekut;
  • tegevuste puhul, mis nõuavad teenuse või tootmise pidevat jätkumist, näiteks haiglates, sadamates ja lennuväljadel, ajakirjanduses ja põllumajanduses;
  • kui on ette näha tegevuse aktiviseerumist, eriti põllumajanduses, turismi, postiteenuste, raudteevedude ja õnnetusjuhtumite puhul;
  • tööandjate ja töötajate vahel sõlmitud kollektiivlepingutes ettenähtud korras.
 • Õigusakti sätteid ei kohaldata ringi liikuvate töötajate (maantee-, õhu- või siseveetranspordis reisijaid või kaupu transportivate töötajate) ega meremeeste suhtes.
 • ELi riigid võivad kohaldada ohutuse ja tervise kaitseks soodsamaid õigus- ja haldusnorme.

Kohtuasjas C-266/14 otsustas Euroopa Liidu Kohus, et kui töötajatel ei ole kindlat või tavapärast töökohta, on tööajana direktiivi tähenduses käsitatav aeg, mille töötajad kulutavad igal päeval liikumaks oma elukohast tööandja määratud esimese kliendi juurde ja tööandja määratud viimase kliendi juurest oma elukohta tagasi.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiiv jõustus 2. augustil 2004.

TAUST

Töötingimused – tööaja direktiiv

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. novembri 2003. aasta direktiiv 2003/88/EÜ tööaja korralduse teatavate aspektide kohta (ELT L 299, 18.11.2003, lk 9–19)

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele. Tööajadirektiivi läbivaatamine. Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 154 kohaselt Euroopa Liidu tasandil korraldatava sotsiaalpartneritega konsulteerimise esimene etapp (KOM(2010) 106 (lõplik), 24.3.2010)

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele. Tööaja direktiivi läbivaatamine (Euroopa tasandi sotsiaalpartneritega konsulteerimise teine etapp Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 154 kohaselt) (KOM(2010) 801 (lõplik), 21.12.2010)

Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele direktiivi 2003/88/EÜ (tööaja direktiivi) rakendamise kohta liikmesriikides (KOM(2010) 802 (lõplik), 21.12.2010)

Viimati muudetud: 12.01.2016

Top