Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Osalise tööajaga töötamine

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Osalise tööajaga töötamine

KOKKUVÕTE

Osalise tööajaga töötajaid koheldakse samamoodi nagu täistööajaga töötajaid määramata ajaks sõlmitud töölepingute puhul.

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Direktiiviga rakendatakse Euroopa Liidu tööandjate ja ametiühingute (tööturu osapoolte) vahel sõlmitud osalist tööaega käsitlevat raamkokkulepet.

Kõnealuse kokkuleppe eesmärk on kõrvaldada osalise tööajaga töötajate diskrimineerimine ning parandada osaajalise tööhõive tingimusi. Samuti püütakse sellega soodustada osalise tööajaga töö arendamist vabatahtlikkuse alusel ning aidata kaasa tööaja korraldusele tööandjate ja töötajate vajadusi arvesse võtval viisil.

PÕHIPUNKTID

Kelle suhtes direktiivi kohaldatakse?

Direktiivi kohaldatakse osalise tööajaga töötajate suhtes, kellel on ELi riigi määratluse kohaselt töölepingvõi töösuhe . Pärast konsulteerimist tööturu osapooltega võivad asjaomased ELi riigid objektiivsetel põhjustel jätta sellest välja ainult juhutööd tegevad töötajad.

Mittediskrimineerimine

Osalise tööajaga töötajate suhtes ei või ainult osalise tööaja tõttu rakendada vähem soodsaid töötingimusi, kui on võrreldavatel täistööajaga töötajatel, kui erinevat kohtlemist ei õigusta objektiivsed põhjused. Pärast konsulteerimist ELi riikide ja tööturu osapoolte vahel võidakse seada eriliste töötingimuste saamise eelduseks tööstaaži, töötatava aja või töötasuga seotud tingimused.

Osalise tööajaga töö võimalus

Tööturu osapooled peaksid omal algatusel või valitsusega konsulteerides identifitseerima, vaatama üle ja vajadusel kõrvaldama mis tahes õiguslikku ja halduslikku laadi takistused, mis piiravad osalise tööajaga töötamise võimalusi. Töötaja keeldumine üleminekust täistööajaga töölt osalisele tööajale või vastupidi ei ole piisav põhjus töösuhte lõpetamiseks.

Tööandjate roll

Tööandjad peaksid igati kaaluma:

taotlusi minna täistööajalt üle osalisele tööajale, kui see on ettevõttes võimalik;

taotlusi minna osaliselt tööajalt üle täistööajale või pikendada tööaega, kui selline võimalus tekib;

õigeaegset teatamist olemasolevate osalise tööajaga ja täistööajaga töötamise ülesannete kohta;

meetmeid osalise tööajaga töötamise lihtsustamiseks ettevõtte kõigil tasanditel;

töötajate esindusorganite asjakohast teavitamist osalise tööajaga töötamisest ettevõttes.

Rakendamine

ELi riigid või tööturu osapooled võivad kehtestada soodsamaid sätteid, kui on käesolevas kokkuleppes. Käesoleva kokkuleppe sätete rakendamine ei ole siiski piisav alus alandada osalise tööajaga töötajate üldist kaitsetaset.

Lisateavet leiate töötingimuste teema osalise tööajaga töötamise alajaotusest Euroopa Komisjoni veebilehel.

ÕIGUSAKT

Nõukogu 15. detsembri 1997. aasta direktiiv 97/81/EÜ Euroopa Tööandjate Föderatsiooni, Euroopa Riigiosalusega Ettevõtete Keskuse ja Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni poolt sõlmitud osalist tööaega käsitleva raamkokkuleppe kohta

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 97/81/EÜ

20.1.1998

20.1.2000

EÜT L 14, 20.1.1998, lk 9-14

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 98/23/EÜ

25.5.1998

7.4.2000

EÜT L 131, 5.5.1998, lk 10

Viimati muudetud: 06.10.2015

Top