Help Print this page 
Title and reference
Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja

SISSEJUHATUS

Lissaboni lepinguga luuakse välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ametikoht. Kõrge esindaja ülesandeks on juhtida Euroopa Liidu (EL) välispoliitikat.

Varem täitsid kõrge esindaja ülesandeid ELis kaks eraldi isikut:

  • ühise välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja;
  • välissuhete volinik.

Lissaboni leping koondab seega ühe inimese kätte ühise välis- ja julgeolekupoliitikaga seotud pädevused. Nõnda peab ELi välistegevus muutuma sidusamaks, tõhusamaks ja nähtavamaks.

Liidu kõrgel esindajal siiski ELi esindamisel välisriikides monopoli ei ole. Samuti antakse Lissaboni lepinguga Euroopa Ülemkogu eesistujale ülesanne tagada oma tasandil ELi esindamine välisriikides, ilma et see piiraks kõrge esindaja volitusi. Siiski ei täpsustata lepingu tekstis, kuidas töö kahe isiku vahel jaotada tuleb, jättes nende vastavad rollid praktika otsustada.

ÜLESANDED

Kõrge esindaja võtab aktiivselt osa liidu ühisest välis- ja julgeolekupoliitikast. Eelkõige aitab ta kaasa selle poliitika väljatöötamisele ettepanekutega, mille ta esitab nõukogule ja Euroopa Ülemkogule. Seejärel täidab ta nõukogu esindajana vastu võetud otsuseid.

Lisaks on Liidu kõrgel esindajal ka esindusülesanne. Ta juhib poliitilist dialoogi kolmandate riikidega ja tema ülesandeks on väljendada ELi seisukohti rahvusvahelistes organisatsioonides.

Asendades ühise välis- ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat ja välissuhete volinikku, on kõrge esindaja pärinud ka nende vastavad volitused:

  • nõukogus peab ta tagama ELi poliitikaga seotud tööde sidususe ja jätkuvuse. Ta juhib sel eesmärgil välisasjade nõukogu;
  • komisjonis vastutab ta komisjoni kohustuste eest välissuhete valdkonnas. Lisaks peab ta tagama välispoliitika kooskõlastamise komisjoni teiste poliitikavaldkondade ja talitustega.

AMETISSE NIMETAMINE

Kõrge esindaja nimetab ametisse kvalifitseeritud häälteenamusega Euroopa Ülemkogu kokkuleppel komisjoni presidendiga. Samuti võib Euroopa Ülemkogu sama korra kohaselt tema volitused lõpetada.

Kõrge esindaja on üks komisjoni asepresidentidest. Seepärast tuleb ta koos komisjoni presidendi ja teiste komisjoni liikmetega parlamendi hääletusel heaks kiita. ELi lepingus täpsustatakse, et kui parlament on hääletanud kolleegiumi vastu umbusalduse avaldamise ettepaneku poolt, peab kõrge esindaja loobuma oma ülesannetest, mida ta komisjonis täidab. Seevastu jäävad talle kuni uue komisjoni moodustamiseni samad kohustused, mis tal on nõukogus.

EUROOPA VÄLISTEENISTUS

Liidu kõrgel esindajal on ülesannete täitmisel abiks Euroopa välisteenistus. Selle teenistuse õiguslik alus on ELi lepingu artikli 27 lõige 3. Välisteenistuse toimimine ja korraldus on kinnitatud kõrge esindaja ettepanekul tegutseva nõukogu otsusega. Nõukogu kiitis selle teenistuse rolli ja ülesannetega seotud suunised heaks 2009. aasta oktoobris.

Kooskõlas nimetatud suunistega kuulub Euroopa välisteenistus kõrge esindaja alluvusse. Kõrge esindaja tugineb sellele teenistusele liidu välispoliitikaga seotud ettepanekute väljatöötamisel ja nõukogu poolt nimetatud valdkonnas vastu võetud otsuste rakendamisel.

Euroopa välisteenistuse poole võivad ELi välispoliitikaga seotud küsimustes pöörduda ka Euroopa Ülemkogu eesistuja, komisjoni president ja teised volinikud.

KOONDTABEL

Artiklid

Teema

ELi leping

18 ja 27

Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja volituste määramine

Viimati muudetud: 30.12.2009

Top