Help Print this page 

Document 32014L0081

Title and reference
Komisjoni direktiiv 2014/81/EL, 23. juuni 2014 , millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/48/EÜ (mänguasjade ohutuse kohta) II lisa C liidet seoses ainega bisfenool A EMPs kohaldatav tekst
  • In force
OJ L 183, 24.6.2014, p. 49–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/81/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

24.6.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 183/49


KOMISJONI DIREKTIIV 2014/81/EL,

23. juuni 2014,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/48/EÜ (mänguasjade ohutuse kohta) II lisa C liidet seoses ainega bisfenool A

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuni 2009. aasta direktiivi 2009/48/EÜ mänguasjade ohutuse kohta, (1) eriti selle artikli 46 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiiviga 2009/48/EÜ kehtestatakse üldnõuded ainete kohta, mis on klassifitseeritud kantserogeenideks, mutageenideks või reproduktiivtoksilisteks aineteks vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrusele (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist ning millega muudetakse direktiive 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ ja tunnistatakse need kehtetuks ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006 (2). Selliseid aineid ei tohi kasutada mänguasjades, nende koostisosades ega mikrostruktuuriliselt eristatavates osades, välja arvatud juhul, kui ained sisalduvad osades, millega laps füüsilist kontakti ei saa ja see on komisjoni otsusega lubatud või kui need ained või segud sisalduvad kontsentratsioonis, mis on võrdne kindlaksmääratud kontsentratsiooniga või väiksem kindlaksmääratud kontsentratsioonist, mille põhjal need klassifitseeritakse kantserogeenideks, mutageenideks või reproduktiivtoksilisteks aineteks. Selleks et täiendavalt kaitsta laste tervist, võib kehtestada sellistele ainetele vajaduse korral konkreetsed piirnormid, kui mänguasjad on mõeldud kasutamiseks alla kolme aasta vanustele lastele või muude mänguasjade puhul, mis on mõeldud suhu panemiseks.

(2)

Aine bisfenool A on suurtes kogustes toodetav kemikaal, mida kasutatakse laialdaselt mitmesuguste tarbekaupade tootmisel. Bisfenool A on monomeerina kasutusel polükarbonaadist plastmaterjalide valmistamisel. Polükarbonaadist plastmaterjale kasutatakse muu hulgas mänguasjade tootmisel. Lisaks on ainet bisfenool A leitud teatavates mänguasjades.

(3)

Nõukogu 3. mai 1988. aasta direktiiviga 88/378/EMÜ (mänguasjade ohutust käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta) (3) olid sätestatud peamised ohutusnõuded mänguasjade keemiliste omaduste suhtes kuni 19. juulini 2013. Euroopa standardiga EN 71-9:2005+A1:2007 nähakse bisfenool A puhul ette migratsiooni piirnorm 0,1 mg/l. Euroopa standarditega EN 71-10:2005 ja EN 71-11:2005 nähakse ette asjaomased katsemeetodid. Standarditega EN 71-9:2005+A1:2007, EN 71-10:2005 ja EN 71-11:2005 ette nähtud piirnorme ja meetodeid kasutatakse mänguasjatööstuses võrdlusalusena, et tagada mänguasjades ohutu kokkupuute tase ainega bisfenool A. Need standardid ei kujuta endast siiski harmoneeritud standardeid.

(4)

Määrusega (EÜ) nr 1272/2008 on bisfenool A klassifitseeritud kui 2. kategooria reproduktiivtoksiline aine. Ilma konkreetsete nõueteta võib bisfenool A sisalduda mänguasjades kontsentratsioonis, mis on võrdne kindlaksmääratud kontsentratsiooniga või väiksem kindlaksmääratud kontsentratsioonist, mille põhjal klassifitseeritakse ained kantserogeenideks, mutageenideks või reproduktiivtoksilisteks aineteks, nimelt 5 % 20. juulist 2013 ja 3 % 1. juunist 2015. Ei saa välistada, et nimetatud kontsentratsioon mõjutab väikelapsi rohkem kui bisfenool A suhtes Euroopa standarditega EN 71-9:2005+A1:2007, EN 71-10:2005 ja EN 71-11:2005 kehtestatud migratsiooni piirnorm 0,1 mg/l.

(5)

Ainet bisfenool A hinnati põhjalikult 2003. ja 2008. aastal nõukogu 23. märtsi 1993. aasta määruse (EMÜ) nr 793/93 (olemasolevate ainete ohtlikkuse hindamise ja kontrolli kohta) (4) raames. Lõplikus riskihindamise aruandes pealkirjaga „Euroopa Liidu riskihindamise aruanne, 4,4′-isopropülideendifenool (bisfenool A)” leiti muu hulgas, et ainel bisfenool A on mitme in vitro ja in vivo skriininganalüüsi tulemusena tuvastatud sisesekretsioonisüsteemi kahjustav toime ning järeldati, et bisfenool A võimalikku kahjulikku mõju arengule on tarvis täiendavate uuringute käigus selgitada. Siiski on laste kaitsmiseks mänguasjades sisalduvatest keemilistest ainetest tulenevate ohtude eest ja arvestades laste erivajadusi tundliku tarbijarühmana, vaja bisfenool A migratsiooni piirnorm 0,1 mg/l inkorporeerida direktiivi 2009/48/EÜ.

(6)

Bisfenool A mõju hindavad teadusringkonnad, sealhulgas Euroopa Toiduohutusamet. Käesoleva direktiiviga sätestatud migratsiooni piirnorm tuleks tulevikus uue teadusliku teabe saamisel üle vaadata.

(7)

Seepärast tuleks direktiivi 2009/48/EÜ vastavalt muuta.

(8)

Käesoleva direktiiviga ettenähtud meetmed on kooskõlas mänguasjaohutuse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 2009/48/EÜ II lisa C liide asendatakse järgmiselt:

„C liide

Alla 36 kuu vanustele lastele mõeldud mänguasjade ja muude suhu panemiseks mõeldud mänguasjade puhul kasutatavate kemikaalide piirnormid, mis on vastu võetud vastavalt artikli 46 punktile 2

Aine

CASi nr

Piirnorm

Tris(2-kloroetüül)fosfaat (TCEP)

115-96-8

5 mg/kg (sisalduse piirnorm)

Tris(2-kloro-1-metüületüül)fosfaat (TCPP)

13674-84-5

5 mg/kg (sisalduse piirnorm)

Tris[2-kloro-1-(klorometüül)etüül]fosfaat (TDCP)

13674-87-8

5 mg/kg (sisalduse piirnorm)

Bisfenool A

80-05-7

0,1 mg/l (migratsiooni piirnorm) kooskõlas meetoditega, mis on sätestatud standardites EN 71-10:2005 ja EN 71-11:2005”

Artikkel 2

1.   Liikmesriigid võtavad vastu käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid ja avaldavad need hiljemalt 21. detsembril 2015. Nad edastavad kõnealuste normide teksti viivitamata komisjonile.

Nad kohaldavad sätteid alates 21. detsembrist 2015.

Kui liikmesriigid võtavad kõnealused normid vastu, lisavad nad nendesse normidesse või nende ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende vastu võetud põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 23. juuni 2014

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 170, 30.6.2009, lk 1.

(2)  ELT L 353, 31.12.2008, lk 1.

(3)  EÜT L 187, 16.7.1988, lk 1.

(4)  EÜT L 84, 5.4.1993, lk 1.


Top