Help Print this page 

Document C:2017:195:TOC

Title and reference
Euroopa Liidu Teataja, C 195, 19. juuni 2017

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 195

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

60. Aastakäik
19. juuni 2017


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2017/C 195/01

Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

1


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2017/C 195/02

Kohtuasi C-527/15: Euroopa Kohtu (teine koda) 26. aprilli 2017. aasta otsus (Rechtbank Midden-Nederland’i eelotsusetaotlus – Madalmaad) – Stichting Brein versus Jack Frederik Wullems, kes tegutseb ka nime „Filmspeler“ all (Eelotsusetaotlus — Intellektuaal- ja tööstusomand — Direktiiv 2001/29/EÜ — Autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamine — Artikli 3 lõige 1 — Üldsusele edastamine — Mõiste — Meediamängija müük — Lisad (add-ons) — Teoste avaldamine õiguste omajate loata — Ligipääs voogedastuse (streaming) veebisaitidele — Artikli 5 lõiked 1 ja 5 — Reprodutseerimisõigus — Erandid ja piirangud — Seaduspärane kasutamine)

2

2017/C 195/03

Kohtuasi C-564/15: Euroopa Kohtu (neljas koda) 26. aprilli 2017. aasta otsus (Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bírósági eelotsusetaotlus – Ungari) – Tibor Farkas versus Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alfödi Regionális Adó Főigazgatósága (Eelotsusetaotlus — Liidu õiguse rikkumisele tugineva väite esitamine omal algatusel — Võrdväärsuse ja tõhususe põhimõtted — Ühine käibemaksusüsteem — Direktiiv 2006/112/EÜ — Sisendkäibemaksu mahaarvamise õigus — Pöördmaksustamine — Artikli 199 lõike 1 punkt g — Kohaldamine üksnes kinnisasjade puhul — Soetaja poolt müüjale alusetult maksu tasumine valesti koostatud arve tõttu — Maksuhalduri otsus, millega tuvastati kauba soetaja maksuvõlg, keelduti tema taotletud mahaarvamisest ja määrati talle rahatrahv)

3

2017/C 195/04

Kohtuasi C-632/15: Euroopa Kohtu (neljas koda) 26. aprilli 2017. aasta otsus (Înalta Curte de Casație şi Justiție eelotsusetaotlus – Rumeenia) – Costin Popescu versus Guvernul României jt (Eelotsusetaotlus — Transport — Maanteevedu — Juhiluba — Direktiiv 2006/126/EÜ — Artikli 13 lõige 2 — Mõiste „enne 19. jaanuari 2013 antud juhtimisõigus“ — Siseriiklikud õigusnormid, millega see direktiiv on üle võetud — Juhiloa omandamise kohustus, mis on kehtestatud isikutele, kes said enne nende õigusnormide jõustumist loa juhtida mopeedi ilma juhiloata)

4

2017/C 195/05

Kohtuasi C-51/16: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 26. aprilli 2017. aasta otsus (Rechtbank Noord-Hollandi eelotsusetaotlus – Madalmaad) – Stryker EMEA Supply Chain Services BV versus Inspecteur van de Belastingdienst/Douane kantoor Rotterdam Rijnmond (Eelotsusetaotlus — Ühine tollitariifistik — Tariifirubriigid — Kaupade klassifitseerimine — Inimkehasse luumurdude ravimiseks või proteeside kinnitamiseks paigaldatavate implantaatide kruvi — Kombineeritud nomenklatuur — Rubriik 9021 — Rakendusmäärus (EL) nr 1212/2014 — Kehtivus)

4

2017/C 195/06

Kohtuasi C-142/16: Euroopa Kohtu (teine koda) 26. aprilli 2017. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Saksamaa Liitvabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Keskkond — Direktiiv 92/43/EMÜ — Artikli 6 lõige 3 — Looduslike elupaikade kaitse — Moorburgi (Saksamaa) söeelektrijaama ehitamine — Natura 2000 alad, mis asuvad Elbe jõe ääres söeelektrijaamast ülesvoolu — Kava või projekti poolt kaitsealale avaldatavate tagajärgede hindamine)

5

2017/C 195/07

Kohtuasi C-464/16 P: Euroopa Kohtu (kuues koda) 6. aprilli 2017. aasta määrus – Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület (PITEE) versus Euroopa Komisjon (Apellatsioonkaebus — Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 181 — Taotlus lubada juurdepääsu komisjoni dokumentidele — Keeldumine — Tühistamishagi — Euroopa Liidu Kohtu põhikirja artikkel 19 — Esindamine liidu kohtutes — Advokaat, kes ei ole hageja suhtes kolmas isik — Hagi ilmselge vastuvõetamatus — Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikkel 47 — Õigus tõhusale õiguskaitsevahendile ja õiglasele kohtulikule arutamisele — Osaliselt ilmselgelt vastuvõetamatu ja osaliselt ilmselgelt põhjendamatu apellatsioonkaebus)

6

2017/C 195/08

Kohtuasi C-625/16 P: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 2. märtsi 2017. aasta määrus – Anikó Pint versus Euroopa Komisjon (Apellatsioonkaebus — Juurdepääs dokumentidele — Määrus (EÜ) nr 1049/2001 — Ungari valitsuse dokumendid, mis käsitlevad EU Piloti menetlust nr 8572/15 (CHAP(2015)00353 ja 6874/14/JUST) seoses Ungari poolt väidetavalt toime pandud Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 47 rikkumisega — Dokumentide edastamise taotlus — Euroopa Komisjoni vastuse puudumine)

6

2017/C 195/09

Kohtuasi C-555/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale di Salerno (Itaalia) 31. oktoobril 2016 – kriminaalasi Vincenzo D’Andria ja Giuseppina D’Andria süüdistuses

7

2017/C 195/10

Kohtuasi C-581/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale di Salerno (Itaalia) 16. novembril 2016 – kriminaalasi Nicola Turco süüdistuses

7

2017/C 195/11

Kohtuasi C-582/16: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale di Salerno (Itaalia) 16. novembril 2016 – kriminaalasi Alfonso Consalvo süüdistuses

8

2017/C 195/12

Kohtuasi C-610/16 P: Anastasia-Soultana Gaki 28. novembril 2016 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kaheksas koda) 19. septembri 2016. aasta otsuse peale kohtuasjas T-112/16: Gaki versus parlament

8

2017/C 195/13

Kohtuasi C-29/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Consiglio di Stato (Itaalia) 19. jaanuaril 2017 – Novartis Farma SpA versus Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)

9

2017/C 195/14

Kohtuasi C-42/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Corte costituzionale (Itaalia) 26. jaanuaril 2017 – M.A.S., M.B.

10

2017/C 195/15

Kohtuasi C-101/17 P: Verus Eoodi 23. veebruaril 2016 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (üheksas koda) 7. juuli 2016. aasta otsuse peale kohtuasjas T-82/14: Copernicus-Trademarks versus Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

10

2017/C 195/16

Kohtuasi C-141/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (Hispaania) 21. märtsil 2017 – José Luis Cabana Carballo versus Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ja Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

11

2017/C 195/17

Kohtuasi C-145/17 P: Internacional de Productos Metálicos, S.A. 21. märtsil 2017 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda) 25. jaanuari 2017. aasta otsuse peale kohtuasjas T-217/16: Internacional de productos metálicos versus komisjon

12

2017/C 195/18

Kohtuasi C-154/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Augstākā tiesa (Läti) 27. märtsil 2017 – SIA „E LATS“

14

2017/C 195/19

Kohtuasi C-169/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Supremo (Hispaania) 3. aprillil 2017 – Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino versus Administración del Estado

14

2017/C 195/20

Kohtuasi C-181/17: 7. aprillil 2017 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Hispaania Kuningriik

15

2017/C 195/21

Kohtuasi C-205/17: 20. aprillil 2017 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Hispaania Kuningriik

16

 

Üldkohus

2017/C 195/22

Kohtuasi T-512/14: Üldkohtu 4. mai 2017. aasta otsus – Green Source Poland versus komisjon (Tühistamishagi — ERF — Määruse (EÜ) nr 1083/2006 artikli 41 lõige 3 — Suurprojektile rahalise toetuse andmisest keeldumine — Projekti rakendamise eest vastutav ettevõtja — Otsese puutumuse puudumine — Vastuvõetamatus)

17

2017/C 195/23

Kohtuasi T-744/14: Üldkohtu 4. mai 2017. aasta otsus – Meta Group versus komisjon (Vahekohtuklausel — Tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse kuuenda raamprogrammi (2002 – 2006) raames sõlmitud toetuslepingud — Konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogrammi (2007 – 2013) raames sõlmitud toetuslepingud — Ülekantud summade tagasimaksmine — Hagejale antud rahalise toetuse kogusummast veel välja maksmata summa — Abikõlblikud kulud — Lepinguline vastutus)

17

2017/C 195/24

Kohtuasi T-264/15: Üldkohtu 28. aprilli 2017. aasta otsus – Gameart versus komisjon (Dokumentidega tutvumine — Määrus (EÜ) nr 1049/2001 — Liikmesriigi kohustuste rikkumise menetlusega seonduvad dokumendid — Liikmesriigi koostatud dokumendid — Liikmesriigile esitatud teabenõue — Teabenõude edastamine komisjonile — Dokumentidega tutvumise võimaldamisest keeldumine — Komisjoni pädevus — Institutsioonilt pärit dokument — Määruse (EÜ) nr 1049/2001 artikkel 5)

18

2017/C 195/25

Kohtuasi T-375/15: Üldkohtu 27. aprilli 2017. aasta otsus – Germanwings versus komisjon (Riigiabi — Zweibrückeni lennujaama kasutavale lennuettevõtjale antud abi — Eelis — Seostatavus riigiga — Põhjendamiskohustus — Õiguspärane ootus — Õigus tutvuda dokumentidega — Riigiabi üle järelevalve teostamise menetlusega seotud dokumendid — Taotletavate dokumentidega tutvumise võimaluse andmisest keeldumine — Kontrollimise, uurimise või audiitorkontrolli eesmärgi kaitsest tulenev erand)

19

2017/C 195/26

Kohtuasi T-403/15: Üldkohtu 4. mai 2017. aasta otsus – JYSK versus komisjon (Tühistamishagi — FEDER — Määruse (EÜ) nr 1083/2006 artikli 41 lõige 3 — Suurprojektile rahalise toetuse andmisest keeldumine — Projekti rakendamise eest vastutav ettevõtja — Otsese puutumuse puudumine — Vastuvõetamatus)

20

2017/C 195/27

Kohtuasi T-622/15: Üldkohtu 27. aprilli 2017. aasta otsus – Deere versus EUIPO (EXHAUST-GARD) (Euroopa Liidu kaubamärk — Euroopa Liidu sõnamärgi EXHAUST-GARD taotlus — Absoluutne keeldumispõhjus — Kirjeldavus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt c — Kaitseõigused — Määruse nr 207/2009 artikkel 75)

20

2017/C 195/28

Kohtuasi T-681/15: Üldkohtu 3. mai 2017. aasta otsus – Environmental Manufacturing versus EUIPO – Société Elmar Wolf (Hundi pea kujutis) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Hundi pead kujutava Euroopa Liidu kujutismärgi taotlus — Varasem rahvusvaheline kujutismärk Outils WOLF — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

21

2017/C 195/29

Kohtuasi T-721/15: Üldkohtu 27. aprilli 2017. aasta määrus – BASF versus EUIPO – Evonik Industries (DINCH) (Euroopa Liidu kaubamärk — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Euroopa Liidu sõnamärk DINCH — Absoluutsed keeldumispõhjused — Kirjeldavus — Eristusvõime puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punktid b ja c — Määruse nr 207/2009 artikli 52 lõike 1 punkt a)

21

2017/C 195/30

Kohtuasi T-25/16: Üldkohtu 4. mai 2017. aasta otsus – Haw Par versus EUIPO – Cosmowell (GELENKGOLD) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausementelus — Euroopa Liidu kujutismärgi GELENKGOLD taotlus — Tiigrit kujutav Euroopa Liidu varasem kaubamärk — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Tähiste sarnasus — Seadusjõud — Varasema kaubamärgi suurenenud eristusvõime, mis on tekkinud kasutamise käigus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b — Õigus olla ära kuulatud — Määruse nr 207/2009 artikli 75 teine lause — Kaubamärkide seeria)

22

2017/C 195/31

Kohtuasi T-36/16: Üldkohtu 3. mai 2017. aasta otsus – Enercon versus EUIPO – Gamesa Eólica (Rohelise varjundid) (Euroopa Liidu kaubamärk — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Rohelise varjunditest koosnev ELi kaubamärk — Absoluutne keeldumispõhjus — Eristusvõime puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b — Määruse nr 207/2009 artikli 52 lõike 1 punkt a)

23

2017/C 195/32

Kohtuasi T-97/16: Üldkohtu 4. mai 2017. aasta otsus – Kasztantowicz versus EUIPO – Gbb Group (GEOTEK) (Euroopa Liidu kaubamärk — Tühistamismenetlus — Euroopa Liidu sõnamärk GEOTEK — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 51 lõike 1 punkt a — Määruse (EÜ) nr 2868/95 eeskirja 40 lõige 5 — Tõend kaubamärgi tegeliku kasutamise kohta — Hilinemine — Määruse nr 2868/95 eeskirja 61 lõiked 2 ja 3 ning eeskirja 65 lõige 1 — Määratud tähtaja teatamine omanikule faksi teel — EUIPO esitatud edastusraportit kahtluse alla seada võivate asjaolude puudumine — Määruse nr 207/2009 artikkel 78 — Määruse nr 2868/95 eeskiri 57 — Tunnistajate ärakuulamise taotlus — EUIPO kaalutlusruum)

23

2017/C 195/33

Kohtuasi T-132/16: Üldkohtu 5. mai 2017. aasta otsus – PayPal versus EUIPO – Hub Culture (VENMO) (Euroopa Liidu kaubamärk — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Euroopa Liidu sõnamärk VENMO — Pahausksus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

24

2017/C 195/34

Kohtuasi T-200/16: Üldkohtu 3. mai 2017. aasta otsus – Gfi PSF versus komisjon (Teenuste hanked — Hankemenetlus — Arendus-, hooldus-, edasiarendamis- ja tugiteenused veebisaitide jaoks — Pakkuja pakkumuse tagasilükkamine — Juba avatud pakkumine — Finantsmääruse artikli 111 lõike 4 punkt b)

24

2017/C 195/35

Kohtuasi T-224/16: Üldkohtu 5. mai 2017. aasta otsus – Messe Friedrichshafen versus EUIPO – El Corte Inglés (Out Door) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Liidu kujutismärk Out Door — Euroopa Liidu varasem sõnamärk OUTDOOR PRO — Suhteline keeldumispõhjus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b — Määruse nr 207/2009 artikkel 76)

25

2017/C 195/36

Kohtuasi T-446/16 P: Üldkohtu 27. aprilli 2017. aasta otsus – CC versus parlament (Apellatsioonkaebus — Avalik teenistus — Töölevõtmine — Konkursiteade — Avalik konkurss — Edukalt läbinud kandidaatide nimekirja haldamisel tehtud viga — Lepinguväline vastutus — Uute tõendite esitamine — Varaline kahju — Võrdne kohtlemine — Faktiliste asjaolude moonutamine — Võimaluse kaotamine)

26

2017/C 195/37

Kohtuasi T-569/16: Üldkohtu 26. aprilli 2017. aasta otsus – OU versus komisjon (Avalik teenistus — Lepingulised töötajad — Distsiplinaarmenetlus — Ametist kõrvaldamine — Töötasust kinnipidamine — Noomitus — Tagasimaksmine — Personalieeskirjade IX lisa artikli 24 lõige 4)

26

2017/C 195/38

Kohtuasi T-580/16: Üldkohtu 28. aprilli 2017. aasta otsus – Azoulay jt versus parlament (Avalik teenistus — Ametnikud — Ajutised teenistujad — Töötasu — Peretoetused — Õppetoetus — Koolituskulude hüvitamisest keeldumine — Personalieeskirjade VII lisa artikli 3 lõige 1 — Õiguspärane ootus — Võrdne kohtlemine — Hea halduse põhimõte)

27

2017/C 195/39

Kohtuasi T-588/16: Üldkohtu 28. aprillil 2017. aasta otsus – HN versus komisjon (Avalik teenistus — Ametnikud — Määrus (EL, Euratom) nr 1023/2013 — Personalieeskirjade reform — Teenistuskäigu ja palgaastmele AD 13 ja AD 14 edutamise uued eeskirjad — Palgaastme AD 12 ametnikud — Erikohustuste täitmine — Personalieeskirjade XIII lisa artikli 30 lõige 2 — 2014. aasta edutamine — Taotlus määrata ametikohale „nõunik või samaväärne“ — Ametisse nimetava asutuse vastamata jätmine — 2015. aasta edutamine — Uus taotlus määrata ametikohale „nõunik või samaväärne“ või „üksuse juhataja või samaväärne“ — Ametisse nimetava asutuse poolt rahuldamata jätmine — Ametikohale „nõunik või samaväärne“ määramisest keeldumise kinnitav laad — Kohtueelse menetlusega seotud nõuded — Vastuvõetamatus)

28

2017/C 195/40

Kohtuasi T-381/16: Üldkohtu 17. mai 2017. aasta määrus – Düll versus EUIPO – Cognitect (DaToMo) (Euroopa Liidu kaubamärk — Tühistamismenetlus — Tühistamistaotluse tagasivõtmine — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

28

2017/C 195/41

Kohtuasi T-123/17 R: Üldkohtu asepresidendi 10. aprilli 2017. aasta määrus – Exaa Abwicklungsstelle für Energieprodukte versus ACER (Ajutiste meetmete kohaldamise taotlus — Energeetika — ACER’i otsus, millega jäeti asjas nr A-001-2017 (konsolideeritud) rahuldamata menetlusse astumise taotlus — Kohaldamise peatamise taotlus — Kiireloomulisuse puudumine)

29

2017/C 195/42

Kohtuasi T-158/17 R: Üldkohtu presidendi 21. aprilli 2017. aasta määrus – Post Telecom versus EIB (Ajutiste meetmete kohaldamine — Teenuste hanked — Hankemenetlused — EIB Luxembourgis asuvatele hoonetele piirkondliku võrgu kaudu sideteenuste osutamine — Ühe pakkuja pakkumuse tagasilükkamine ja teise pakkuja pakkumuse edukaks tunnistamine — Täitmise peatamise taotlus — Kiireloomulisuse puudumine)

30

2017/C 195/43

Kohtuasi T-159/17: 10. märtsil 2017 esitatud hagi – Claro Sol Cleaning versus EUIPO – Solemo (Claro Sol Facility Services desde 1972)

30

2017/C 195/44

Kohtuasi T-202/17: 31. märtsil 2017 esitatud hagi – Calhau Correia de Paiva versus komisjon

31

2017/C 195/45

Kohtuasi T-203/17: 3. aprillil 2017 esitatud hagi – GY versus komisjon

32

2017/C 195/46

Kohtuasi T-206/17: 3. aprillil 2017 esitatud hagi – Argus Security Projects versus komisjon ja EUBAM

33

2017/C 195/47

Kohtuasi T-216/17: 7. aprillil 2017 esitatud hagi – Mabrouk versus nõukogu

34

2017/C 195/48

Kohtuasi T-222/17: 18. aprillil 2017 esitatud hagi – Recylex jt versus komisjon

34

2017/C 195/49

Kohtuasi T-228/17: 19. aprillil 2017 esitatud hagi – Zhejiang Jndia Pipeline Industry versus komisjon

35

2017/C 195/50

Kohtuasi T-229/17: 19. aprillil 2017 esitatud hagi – Saksamaa versus komisjon

37

2017/C 195/51

Kohtuasi T-234/17: 19. aprillil 2017 esitatud hagi – Siberian Vodka versus EUIPO – Friedr. Schwarze (DIAMOND ICE)

38

2017/C 195/52

Kohtuasi T-235/17: 20. aprillil 2017 esitatud hagi – Dometic Sweden versus EUIPO (MOBILE LIVING MADE EASY)

39

2017/C 195/53

Kohtuasi T-238/17: 25. aprillil 2017 esitatud hagi – Gugler versus EUIPO – Gugler France (GUGLER)

39

2017/C 195/54

Kohtuasi T-239/17: 25. aprill 2017 esitatud hagi – Saksamaa versus komisjon

40

2017/C 195/55

Kohtuasi T-241/17: 25. aprillil 2017 esitatud hagi – Poola Vabariik versus komisjon

41

2017/C 195/56

Kohtuasi T-246/17: 24. aprillil 2017 esitatud hagi – Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik versus EUIPO (Национальный Продукт)

42

2017/C 195/57

Kohtuasi T-247/17: 27. aprillil 2017 esitatud hagi – Azarov versus nõukogu

43

2017/C 195/58

Kohtuasi T-250/17: 24. aprillil 2017 esitatud hagi – avanti versus EUIPO (avanti)

43

2017/C 195/59

Kohtuasi T-251/17: 28. aprillil 2017 esitatud hagi – Robert Bosch versus EUIPO (Simply. Connected.)

44

2017/C 195/60

Kohtuasi T-252/17: 28. aprillil 2017 esitatud hagi – Robert Bosch versus EUIPO (Simply. Connected.)

45

2017/C 195/61

Kohtuasi T-253/17: 28. aprillil 2017 esitatud hagi – Der Grüne Punkt versus EUIPO – Halston Properties (Kahe noolega ringi kujutis)

45


 

Parandused

2017/C 195/62

Kohtuasja T-232/16 P kohta Euroopa Liidu Teatajas avaldatud teatise parandus ( ELT C 63, 27.2.2017 )

47


ET

 

Top